Lid Raad ToezichtimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Honorering adviesregeling NVTZ.
Plaats Schijndel
Reageren vóór 22 oktober 2018

Naam organisatie
Laverhof
Provincie
Noord-Brabant
Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Profiel bedrijf

Laverhof is een organisatie voor ouderenzorg en biedt zorg met
verblijf en behandeling aan psychogeriatrische en somatische cliënten, revalidatie, palliatieve zorg, dagactiviteiten en behandeling, zorg en ondersteuning thuis. In een deel van onze appartementen bieden we verzorgd wonen. Op diverse plaatsen in de regio ondersteunt Laverhof lokale initiatieven om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van dagopvang en eetpunten. 

De zorg- en dienstverlening van Laverhof richt zich op ouderen in de regio’s Heeswijk, Dinther, Eerde, Loosbroek, Middelrode, Schijndel, Uden, Vinkel, Vorstenbosch en Wijbosch en op religieuzen van de congregaties van JMJ, de Zusters van Liefde en de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest. 

Laverhof heeft ruim 1000 cliënten, 1100 medewerkers en 700 vrijwilligers. 

 

Visie 

Laverhof gelooft in de eigen kracht van mensen om zelf keuzes te maken. Mensen geven naar eigen inzicht vorm aan hun leven. Ook wanneer dit door gezondheidsproblemen moeilijk wordt. 

Laverhof gelooft in de waarde en de kracht van sociale verbindingen in de samenleving. Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, een zinvol bestaan en sociale contacten. Familie, buren, vrienden en kennissen spelen een belangrijke rol en dragen bij aan de kwaliteit van het leven. Onze vakbekwame medewerkers voegen extra waarde toe door mee te denken en de eigen kracht van cliënten en hun omgeving te versterken. 

Missie 

Laverhof versterkt de eigen kracht van mensen met zorg, aanvullende diensten en behandeling. Zo kunnen mensen op eigen wijze een zo goed mogelijke kwaliteit van leven realiseren. Als dat nodig is, breiden we dit uit met wonen en welzijn. Dit doen wij voor kwetsbare burgers en hun naasten, mensen in de laatste fase van hun leven, de gemeenschap als geheel en religieuzen in het bijzonder. 

Laverhof biedt haar diensten aan waar mensen ons willen hebben en wij door onze manier van werken een versterking kunnen zijn. Wij leggen lokaal relaties en verbanden en leveren met vakbekwaamheid onze bijdrage. 

Kernwaarden 

Onze leidende opvattingen en waarden over hoe wij onze cliënten het beste vakbekwaam zorg en ondersteuning kunnen bieden zijn: 

De kracht van het lokale 

Wij zijn een lokaal verankerde organisatie, die middenin de gemeenschap staat. Wij bieden onze diensten aan waar mensen ons willen hebben. Wij werken samen met lokale partijen, zodat wij vanuit ons vakmanschap maximaal kunnen aansluiten bij wat er nodig is voor cliënten en de gemeenschap. 

De kracht van erin geloven 

Wij geloven in de kracht van mensen om zelf keuzes te maken en oplossingen te bedenken. Wij denken met hen mee om dat mogelijk te maken. Samen versterken wij een leven als thuis. 

De kracht van elkaar kennen 

Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun naasten maken deel uit van de gemeenschap waarin Laverhof werkt. Wij hechten veel waarde aan deze herkenbare, persoonlijke en warme samenwerkingsrelaties. 

De kracht van ervoor staan 

Wij staan voor wat we doen, vanuit visie en vakmanschap. Dit gedachtegoed dragen wij uit en zo geven we zelf actief vorm aan onze toekomst. 

Meer info

 
 Laverhof
Zoekt per
7 oktober 2018
Deskundigheidsgebied
Financiën
Profiel functie

De raad van toezicht van Laverhof bestaat uit vijf leden. De raad van toezicht is gezamenlijk verantwoordelijk voor het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden instellingen. Zij draagt zorg voor een goed samengestelde en goed functionerende raad van bestuur. De raad van toezicht functioneert tevens als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur en waarborgt een deugdelijke governance structuur van de stichting en het naleven van de geldende Zorgbrede Governancecode. 

 

Profiel kandidaat

Lid raad van toezicht, het profiel

Het aandachtsgebied van de gezochte kandidaat ligt op het terrein van financiële bedrijfsvoering.

 

 

Algemene eisen 

Van elk lid van de raad van toezicht wordt verwacht dat hij of zij beschikt over: 

 • een academisch werk- en denkniveau; 
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke organisaties; 
 • maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen en affiniteit met de doelstelling, missie en visie van de stichting in het bijzonder; 
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit stellen aan een organisatie als de stichting, zowel aan de interne organisatie als aan de zorg- en dienstverlening; 
 • voldoende inzicht in de taken en rollen van de raad van bestuur en de raad van toezicht en de eisen die ‘goed bestuur’ daaraan stelt; 
 • de benodigde kennis van zaken om het beleid en het functioneren van de raad van bestuur kritisch en constructief te kunnen toetsen; 
 • het vermogen om een goede gesprekspartner en klankbord te zijn voor de raad van bestuur; 
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
 • het vermogen om in teamverband advies en toezicht uit te oefenen; 
 • de persoonlijkheid om dat op een prettige manier te doen: initiërend en proactief, ondersteunend aan een cultuur van openheid en constructieve scherpte; 
 • voldoende toewijding en beschikbaarheid; 
 • de bereidheid om de benodigde kennis en deskundigheid op peil te houden.

De leden van de raad van toezicht onderschrijven de missie en visie van Laverhof en de kernwaarden.

 

Specifieke eisen/aanvullingen
Daarnaast gelden specifieke eisen voor de actuele vacature: 

 • Financiële en bedrijfseconomische kennis en ervaring; is in staat financiële informatie te interpreteren en beoordelen op risico’s; 
 • Heeft ervaring bij (semi)publieke organisaties en heeft gevoel bij de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan overheidsbepalingen.; 
 • Bij voorkeur een achtergrond als accountant of financieel bestuurder en in staat een belangrijk klankbord te zijn voor de raad van bestuur, ook als lid van de auditcommissie financiën en vastgoed; 
 • Aanvullende (bestuurlijke) ervaring op het gebied van HRM, vastgoed of ICT is een pré; 
 • Gemotiveerde binding met de regio waarbinnen Laverhof actief is, waarbij een sterke voorkeur bestaat voor een kandidaat uit de regio waarin Laverhof werkzaam is. 

 

Binnen de raad van toezicht zijn vier toezichtcommissies ingericht: 

 • auditcommissie financiën en bouw 
 • kwaliteit, veiligheid en identiteit 
 • remuneratie 
 • agenda

De gezochte kandidaat gaat binnen Laverhof deel uit maken van de auditcommissie financiën en vastgoed. 

Het is de taak van de commissies om de raad van toezicht te ondersteunen door voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor de vergaderingen van de raad van toezicht en de raad van toezicht te adviseren over de specifieke thema’s die voor de commissies zijn benoemd. Leden van de raad van toezicht zijn desgevraagd bereid tenminste zitting te nemen in één toezichtcommissie. 


Arbeidsvoorwaarden

Overige informatie 

Het honorarium voor de raad van toezicht is afgeleid van de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De benodigde tijd voor het lidmaatschap van de raad van toezicht is gebaseerd op tenminste zeven formele vergaderingen per jaar, aangevuld met vergaderingen in toezichtcommissies en het bijwonen van een tot twee vergaderingen van de medezeggenschapsorganen. 

Van leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij ook aanwezig zijn bij informele bijeenkomsten van de stichting zoals een eindejaarsviering. 

Praktische informatie betreffende de procedure 

Hebt u belangstelling voor deze vacature, stuur dan uw reactie met curriculum vitae vóór 22 oktober 2018 per e-mail naar vacature@laverhof.nl o.v.v. vacaturenummer 118. 

Kandidaten kunnen desgevraagd een recente (niet ouder dan drie maanden) Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. 

Meer informatie over Laverhof is te vinden op de website www.laverhof.nl. 

Als u aanvullende informatie wenst over Laverhof of over deze vacature, kunt u contact opnemen met de aankomend voorzitter van de raad van toezicht, mevr. M. Dragstra, telefoon: 06 – 52 60 60 94:, of met de raad van bestuur, dhr. P. H. Beijers, telefoon: 073 – 544 33 00. 

De selectiegesprekken voor deze vacature vinden plaats op 6 november 2018. https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/10/alaverhof.jpg
Naam organisatie
Laverhof
Naam contactpersoon
mevr. M. Dragstra
Mobiel contactpersoon
06 – 52 60 60 94
E-mail contactpersoon
vacature@laverhof.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
22 oktober 2018
"Naar begin pagina"
2018-10-07T07:57:59+00:00