Lid Raad ToezichtimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Groot-Amers
Reageren vóór 1 november 2018

Naam organisatie
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Provincie
Zuid-Holland
Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Profiel bedrijf

Stichting Zorgboeren Zuid Holland bemiddelt tussen cliënten en zorgboerderijen in Zuid-Holland in het vinden van geschikte dagbesteding of kort- en/of langdurig verblijf voor diverse doelgroepen. Daarbij faciliteren wij de zorgboeren en zetten de cliënt en de kwaliteit centraal in ons beleid.

Meer info

 
 Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Zoekt per
1 januari 2019
Deskundigheidsgebied
Juridische achtergrond.
Profiel functie

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en heeft tot taak toe te zien op het functioneren en het beleid van de Raad van Bestuur van de stichting Zorgboeren Zuid-Holland en op de algemene gang van zaken in de organisatie. In de uitoefening van zijn rol laat de Raad van Toezicht zich leiden door de uitgangspunten en principes van de vigerende Zorgbrede Governancecode. Benoeming van een toezichthouder geschiedt op voordracht van de cliëntenraad voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal nog een periode van 4 jaar. 

Profiel kandidaat

Gegeven de deskundigheden van de achterblijvende leden van de Raad van Toezicht zou de Raad van Toezicht gebaat zijn bij een lid met een juridische achtergrond die tevens deel wil nemen aan de cliëntenraadsvergaderingen als toehoorder.

Algemeen profiel

De Stichting Zorgboeren Zuid Holland wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en -Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting, terwijl de werkwijzen zijn uitgewerkt in de respectievelijke reglementen.

Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de vigerende Zorgbrede Governancecode.

De voordracht van de leden van de Raad van Toezicht zal geschieden aan de hand van een door de Raad van Toezicht op te stellen profielschets. Als uitgangspunt geldt dat de Raad van Toezicht uit 5 leden bestaat, waarbij ernaar zal worden gestreefd dat de samenstelling zodanig is dat de Raad van Toezicht de volgende voor haar functioneren gewenste deskundigheden beschikbaar heeft:

 • op financieel-economisch gebied;
 • op het gebied van de zorg;
 • op het gebied van HRM en marketing;
 • op het gebied van algemeen/bestuurlijk;
 • op juridisch gebied.Binnen de Raad van Toezicht zijn tevens voor het functioneren van de organisatie relevante netwerken beschikbaar.Binnen de Raad is oog voor en zicht op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en buiten de organisatie.

  Benoeming van leden vindt plaats na advies van de Raad van Bestuur, de Raad van Advies en/of de Cliëntenraad.

 

Profiel individueel lid Raad van Toezicht

Elk lid van de Raad van Toezicht levert een bijdrage aan het algemeen profiel van de RvT. Van hen wordt daarnaast gevraagd dat zij:

 • betrokkenheid hebben met Landbouw en zorg, bij voorkeur aantoonbaar.
 • op enigerlei wijze affiniteit hebben met de doelstellingen van de organisatie.
 • in staat zijn distantie tot de organisatie te bewaren; zij moeten op afstand kunnen toezien en adviseren.
 • kennis hebben of bereid zijn te verwerven van deskundigheden zoals genoemd bij de bestuurskaders (zoals bovenstaand benoemd).
 • geen materiële betrokkenheid hebben en/of belangen bij cliënt (bv familie, zorgboer, leverancier etc.)
 • bereid zijn om 3 á 4 keer per jaar te vergaderen
 • woonachtig in Zuid-Holland

Arbeidsvoorwaarden

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Rob Verwaal, voorzitter van de cliëntenraad, via het e-mailadres clientenraad@zbzh.nl .

Mocht u zich herkennen in bovenstaande én in het profiel van de Raad van Toezicht, dan zien wij graag voor 1 november 2018 schriftelijk uw motivatie en een CV tegemoet op het e-mail adres clientenraad@zbzh.nl

 

Statuten, reglement, beleidsplan en jaarstukken kunnen ter informatie beschikbaar gesteld worden.

 https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/10/azorgboeren4bcn.jpg
Naam organisatie
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Naam contactpersoon
de heer R. Verwaal
E-mail contactpersoon
clientenraad@zbzh.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
1 november 2018
"Naar begin pagina"
2018-10-14T09:36:55+00:00