Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Lelystad
Reageren vóór 18 maart 2018

Naam organisatie
Stichting Lelykracht
Provincie
Flevoland
Profiel bedrijf

Lelykracht is een groeiende beweging die werkt aan de toekomst van Lelystad. We organiseren samen met de inwoners activiteiten en programma’s voor een sterkere samenleving en een bruisend Lelystad. Samen kunnen we van Lelystad een levendige en krachtige stad maken. Een stad waar je alle kansen krijgt om je te ontwikkelen. Een stad waar je met plezier en in verbinding met anderen woont. Een stad waar altijd wat te beleven valt.

Door het stimuleren van actief burgerschap heeft Lelykracht hetzelfde gemeenschappelijke doel als het VSBfonds. Het VSBfonds ondersteunt Lelykracht de komende 3 jaar (2018, 2019, 2020) met in totaal 1 miljoen euro. Door deze steun kan Lelykracht meer betekenen voor de inwoners van Lelystad.

Lelykracht, een beweging geïnitieerd door FlevoMeer Bibliotheek, Kubus, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad, draagt op een gerichte en samenhangende manier bij aan de zelf- en samenredzaamheid van inwoners van de stad. Het doel van de beweging is om tot een krachtenbundeling te komen waarbij inwoners, private en publieke partijen zich met elkaar inzetten voor de onderlinge verbondenheid en leefbaarheid in Lelystad. Dit doel sluit aan op de missie en visie van VSBfonds: het stimuleren van maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in ons land door projecten te steunen die actief burgerschap mogelijk maken en versterken. VSBfonds-directeur Bernt Schneiders: “We hopen dat we met deze meerjarige financiering van Lelykracht, Lelystad een boost geven, waarmee de beweging sneller breder en zichtbaarder wordt dan zonder deze financiering. Zodat de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Lelystad Lelykracht omarmen en zich met elkaar actief inzetten voor een bruisende stad.”

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Stichting Lelykracht
Zoekt per
12 maart 2018
Profiel functie

Voor Stichting Lelykracht zijn wij per direct op zoek naar

een voorzitter en twee leden Raad van Toezicht
die vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid op enthousiaste wijze toezicht houden op het algehele beleid en de uitvoering van Lelykracht.

 

Voor de Raad van Toezicht als geheel geldt dat:

 • De doelstelling van de Stichting wordt onderschreven en er voldoende affiniteit is met het werkveld.
 • Een brede maatschappelijke binding aanwezig is en een functioneel netwerk wordt bereikt.
 • Er (zo mogelijk) een balans aanwezig is tussen geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, ervaring en binding met het werkgebied.
 • Er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines aanwezig is. Onder meer op terreinen als financiën, bedrijfsvoering, politiek en openbaar bestuur, toezicht in het publiek domein, marketing en communicatie, cultuur, welzijn, vrije tijd en sociaal domein.
 • Er adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.
 • De leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
Profiel kandidaat

Ieder lid voldoet aan de volgende kenmerken:

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting.
 • Beschikking over een voor de Stichting relevant netwerk.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en attitude om de Raad van Bestuur met raad ter zijde te staan en als klankbord te functioneren.
 • Het vermogen het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Het vermogen advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen.
 • Het vermogen zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaarheid.
 • Bereidheid zich blijvend te verdiepen in ontwikkelingen binnen het sociaal domein in het algemeen en de functie van de Stichting in het bijzonder.
 • Aantoonbare binding met Lelystad en bij voorkeur woonachtig in Lelystad.

 

Naast de kenmerken die voor ieder lid gelden, beschikt de voorzitter tevens over de volgende kenmerken:

 • Ruime bestuurservaring in brede maatschappelijke functies.
 • Met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te kunnen vervullen.
 • Een krachtige persoonlijkheid die in staat is een leidende rol te vervullen bij menings- en besluitvorming.
 • Inzicht en overzicht hebben over de taken en de functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
 • Bij voorkeur beschikken over een voor de Stichting relevant netwerk.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de benoeming van zijn leden, na overleg met de Raad van Bestuur, een algemeen profiel op voor de gehele Raad van Toezicht met eventuele specifieke aanvullingen daarop per zetel. Bij de selectie van leden van de Raad van Toezicht wordt ervoor zorg gedragen dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat de Raad van Toezicht zijn taken naar behoren kan vervullen. Tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens het rooster aftredend is dan wel bij het anderszins ontstaan van een vacature, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet. De profielschets is openbaar en voor eenieder opvraagbaar.

 

Reactie
U kunt uw motivatie en CV uiterlijk 18 maart sturen naar info@Lelykracht.nl t.a.v. de selectie commissie. Voor nadere informatie: Akke Wiersma, 06 16 46 54 91.Naam organisatie
Stichting Lelykracht
Naam contactpersoon
De heer A. Wiersma
Mobiel contactpersoon
06 16 46 54 91
E-mail contactpersoon
info@Lelykracht.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
18 maart 2018
"Naar begin pagina"
2018-03-12T14:53:19+00:00