Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l € 3.000 bruto. 
Plaats Hilversum
Reageren vóór 25 juni 2018

Naam organisatie
STIP Hilversum
Provincie
Utrecht
Profiel bedrijf

STIP Hilversum is een stichting bestaande uit 14 openbare basisscholen verspreid over 19 locaties in Hilversum en sinds 2016 één locatie in Huizen. Onze scholen zijn voor iedereen toegankelijk. Onze scholen staan midden in de samenleving en doen recht aan de verscheidenheid van leerlingen. Openheid en respect zijn kenmerkend voor onze medewerkers.

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
 STIP Hilversum
Zoekt per
1 augustus 2018
Profiel functie

Uitgangspunten:

 • De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling, missie en visie van de stichting en zijn voorstander van openbaar onderwijs.
 • De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met onderwijs, financiën en organisatie ontwikkeling en beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring als bestuurder of als toezichthouder.
 • Het algemeen belang van de stichting staat voorop.

Taken van de Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting, de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de directeur-bestuurder en staat deze met raad en daad terzijde.

De Raad van Toezicht is belast met:

 • het goedkeuren van de voorgenomen besluiten door de directeur-bestuurder met betrekking tot de onderwerpen die zijn beschreven in de statuten van de stichting;
 • het vaststellen van de (meerjaren)begroting, het jaarverslag (incl. jaarverslag en jaarrekening);
 • het toezien op de naleving door de directeur-bestuurder van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur en de eventuele afwijking van de code;
 • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen;
 • het benoemen van de externe accountant;
 • het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van zijn taken en uitoefening van zijn bevoegdheden;
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder;
 • het bepalen en vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder;
 • het nemen van tijdelijke bestuursmaatregelen bij ontstentenis van de directeur-bestuurder.
Profiel kandidaat

Een lid van de RvT is in staat om:

 • afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 • de rol van toezichthouder te onderscheiden van de rol van het bestuur en het management en daar naar te kunnen handelen;
 • beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
 • het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijk belang;
 • op transparante wijze verantwoording aan de maatschappij af te leggen;
 • het lange termijn perspectief voor ogen te houden;
 • besluitvaardig te handelen;
 • te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de voorgelegde aangelegenheden;
 • ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
 • door informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 • het eigen functioneren te (laten) evalueren;
 • in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken;
 • zijn/haar netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van de bestuurder en de organisatie.

Van de Raad van Toezicht wordt in toenemende mate een integraal toezicht verwacht. Naast toezien op het bestuurlijk handelen en de financiën neemt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs een steeds prominentere plaats in. Alle leden van de Raad van Toezicht dienen hier voldoende affiniteit mee te hebben. De toezichthouder staat in contact met de samenleving en  beschikt over adequate informatie van externe stakeholders.


Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht vergadert circa zes maal per jaar in volledige bezetting met de directeur-bestuurder. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij in commissies ongeveer vier keer per jaar in kleinere kring separaat vergaderen en één a twee keer in volledige bezetting zonder de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft de specifiek benodigde kennis ondergebracht in portefeuilles te weten: Financiën, Personeel/Remuneratiecommissie en Onderwijs en kwaliteitszorg.

De vergoeding voor de Raad van Toezicht werkzaamheden voor een lid bedraagt € 3.000 bruto.

 

Vacature

De huidige RvT bestaat uit vijf leden. Als gevolg van het verstrijken van de maximale zittingsperiode zal per augustus 2018 een RvT lid vertrekken.

De RvT heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een kandidaat die primair beschikt over kennis en ervaring op het gebied van organisatie ontwikkeling en affiniteit heeft met het primair onderwijs (waaronder kennis over onderwijskwaliteit).

Reacties kunnen worden gestuurd aan vacature@stiphilversum.nl. Reacties dienen vóór 25 juni 2018 te zijn ontvangen. De gesprekken met de sollicitatiecommissie zijn gepland op donderdag 28 juni vanaf 18.00 uur in Hilversum. 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sonja de Sain, Hoofd Personeelszaken STIP Hilversum op nummer (035) 6221370.  

In het kader van de onafhankelijkheid van een RvT lid mag een lid, zijn of haar echtgeno(o)te/levenspartner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot de tweede graad, in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming geen werknemer van de stichting of aan de stichting gelieerde rechtspersoon zijn geweest. Zie voor de overige onafhankelijkheidseisen het RvT reglement.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

2018-06-04T09:15:29+00:00