Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Vergoeding conform NVTZ.
Plaats Groningen
Reageren vóór 1 september 2018

Naam organisatie
Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG)
Provincie
Groningen
Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Profiel bedrijf

Sinds 2015 zijn de gemeenten integraal verantwoordelijk voor alle vormen van Jeugdzorg en veiligheid. Gemeentelijke lokale teams zijn als eerste aan zet als er problemen of vragen zijn rondom opgroeien en opvoeden. De dienstverlening van JBN & VTG is aanvullend hierop. De organisatie bestaat uit twee onderdelen: Jeugdbescherming Noord (JBN) is een gecertificeerde instelling (GI) die door de Drentse en Groninger gemeenten wordt ingeschakeld voor het uitvoeren van beschermingsmaatregelen (jeugdbescherming en jeugdreclassering), Deze maatregelen worden opgelegd door de kinderrechter. Daarnaast biedt Jeugdbescherming Noord op verzoek van gemeenten ook vrijwillig casemanagement, ter voorkoming van een maatregel.

Het organisatieonderdeel Veilig Thuis Groningen (VTG) heeft de verantwoordelijkheid om signalen van onveiligheid in de huiselijke sfeer in ontvangst te nemen, te analyseren en om samen met de betrokkenen en professionele partners dat te doen wat nodig is om het geweld te stoppen. Het kan hierbij gaan om (vermoedens van) kindermishandeling, maar ook om geweld tussen partners of ouderenmishandeling.

Beide organisatieonderdelen zijn volop in ontwikkeling, waarbij de aansluiting bij de lokale teams een belangrijk thema is. Een ander belangrijk thema is het ontwikkelen van een lange termijn strategie, op basis van o.a. impactanalyses en scenario’s rondom krimp & groei (zoals samenwerking met anderen). Bij JBN en VTG werken ruim 240 medewerkers. Er zijn kantoren in Groningen en Assen.

Meer info

 
 Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG)
Zoekt per
1 januari 2019
Deskundigheidsgebied
Financieel
Profiel functie

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad werkt in drie commissies: de auditcommissie Financiën, de kwaliteitscommissie en de remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht komt zesmaal per jaar bijeen in het bijzijn van de Bestuurder. Daarnaast kan de Raad voor overleg vaker bijeenkomen en voeren delegaties van de Raad twee maal per jaar overleg met de OR en met de CR.

U houdt toezicht op het strategisch (meerjaren) beleid van de stichting en het handelen van de bestuurder. U toetst strategische afwegingen en de doelstelling van de stichting ten opzichte van het belang van interne en externe partners. Relevante strategische thema’s zijn in het bijzonder de positionering van JBN & VTG in het veranderende werkveld, de inkooprelatie met gemeenten, de samenwerking met  het lokale veld, met gemeenten, zorgaanbieders en andere (justitiële) ketenpartners. Dit tegen de achtergrond van het gewijzigde perspectief van de ‘jeugdzorgmarkt’.

 

Uitgangspunten Raad van Toezicht

De RvT van JBN & VTG gaat uit van de Governancecode Zorg en de daarin genoemde principes voor goed bestuur en toezicht in Nederland. Daarbij staat de RvT voor de volgende waarden:

 • Van toegevoegde waarde zijn voor kwetsbare mensen;
 • Eigenheid en onafhankelijkheid;
 • Aanspreekbaarheid en onbevangen zonder oordeel (vooruit)kijken;
 • Ontwikkelen van talenten met vertrouwen in ieders mogelijkheden;
 • Gelijkwaardigheid.
Profiel kandidaat

De vacature betreft het aandachtsgebied ‘financieel’. U beschikt over  financiële deskundigheid en hebt ervaring om kritisch toezicht te kunnen houden op de financiën van de organisatie en om een hoogwaardig klankbord voor de bestuurder te kunnen zijn. Dat betekent dat u financiële cijfers kunt interpreteren, “erachter” kunt kijken en inzicht hebt in de strategische implicaties voor de langere termijn. De te benoemen toezichthouder maakt deel uit van de Auditcommissie financiën.

 

Functie-eisen

Algemeen Profiel van het Lid van Raad van Toezicht Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis.

De kandidaat:

 • heeft affiniteit met de Jeugdzorg en de werkgebieden van JBN & VTG;
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling;
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband;
 • beschikt over een heldere visie op het werkveld en op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
 • heeft ervaring met governance en toezicht;
 • heeft voldoende beschikbaarheid voor de reguliere vergaderingen en werkbezoeken.

 

Functie-eisen specifiek m.b.t. het financiële profiel.

De kandidaat:

 • bekleedt of heeft in het verleden een financieel/economische functie bekleed op strategisch niveau;
 • heeft een academisch werk-/denkniveau;
 • heeft inzicht in de financiele doorwerking van strategisch beleid en de financiele gevolgen van externe ontwikkelingen voor de organisatie;
 • heeft kennis van en ervaring met de navolgende aandachtsgebieden:
 1. het publiek domein;
 2. ontwikkelingen in de publieke sector;
 • zal tevens als voorzitter van de auditcommissie financiel fungeren;
 • heeft de bereidheid incidenteel extra tijd vrij te maken;
 • beschikt over een relevant netwerk.

Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Voor meer informatie over de organisatie en de functie kunt u contact opnemen met de heer drs. A.J. Mewe, Voorzitter van de Raad van Toezicht of mevr. R. Damhof, lid van de RvT en van de auditcommissie. Zij zijn te bereiken via het bestuurssecretariaat op telefoonnummer 050-52 39 200  of via e-mail: bestuurssecretariaat@jbnoord.nl.

 

Sollicitatie richten aan

Uw schriftelijke reactie dient uiterlijk 1 september 2018 in ons bezit te zijn. Uw reactie kunt u richten aan de heer A.J. Mewe, Voorzitter Raad van Toezicht, via sollicitatie@jbnoord.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De gesprekken zijn gepland op 19 september 2018.

 

Overige informatie

De Raad van Toezicht streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling. Dit geldt onder meer qua beroepsgroep, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken. Voor benoeming in de huidige vacature gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Het tijdsbeslag van de functie bedraagt ongeveer 100 tot 150 uur per jaar. Een passende vergoedingsregeling gebaseerd op de NVTZ-code is op de functie van toepassing. De vergaderingen vinden in de avonduren plaats. Commissie-vergaderingen en werkbezoeken zijn overdag.https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/07/jeugdbeschermingnoord4bcn.jpg
Naam organisatie
Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG)
Naam contactpersoon
de heer A.J. Mewe
Telefoon contactpersoon
050-52 39 200
E-mail contactpersoon
sollicitatie@jbnoord.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
1 september 2018
"Naar begin pagina"
2018-07-28T09:06:30+00:00