Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Zwolle
Reageren vóór 20 januari 2018

Naam organisatie
Greijdanus College
Provincie
Overijssel
Vergaderlokatie
Zwolle
Profiel bedrijf

Greijdanus is een school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met bijna 3800 leerlingen verdeeld over vier vestigingen. Met de missie ‘Schitteren in Zijn licht’ bekent Greijdanus kleur. Dit is uitgewerkt in een identiteitsdocument en meerdere beleidsdocumenten die onderling in sterke samenhang functioneren. De gereformeerde identiteit is actief onderwerp van verdieping. Wij willen ons verbinden met mensen die met ons willen werken aan het realiseren van onze missie. In de vier vestigingen – Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede – krijgt een breed en vernieuwend aanbod van vmbo bb tot en met vwo vorm. Uitdrukkelijk wil de school er zijn voor kinderen die niet een vanzelfsprekende plek hebben. In het GO|ON verband trekken het gereformeerd primair onderwijs – Florion, De Oosthoek – en Greijdanus samen op om het beste voor leerlingen te bieden. 

 

De school is financieel gezond, heeft een stabiele achterban en scoort overwegend goed op de kwaliteit van het onderwijs.

 

Vriendenstichting 

Naast de school functioneert een stichting Vrienden van Greijdanus. Deze ontwikkelt zich als nieuw platform voor betrokkenheid van ouders, alumni, maatschappelijke organisaties, onderneming met de school. Ze faciliteert de ondersteuning van ruim 300 ouders om de reiskosten draaglijk te maken. Bestuurlijk is er een nauwe koppeling. Tegelijk functioneert de vriendenstichting formeel onafhankelijk van de school. 

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Greijdanus College
Zoekt per
19 december 2017
Deskundigheidsgebied
Bedrijfsvoering, financiële verslaglegging en risicomanagement
Profiel functie

In de RvT van het Greijdanus College ontstaat binnenkort een vacature. De vacature betreft een lid dat ook lid is van de auditcommissie. Gelet op de samenstelling van de RvT zijn we op zoek naar een kandidaat die past in het hieronder geschetste brede profiel en specifiek iets kan toevoegen op het gebied van toezicht op de hoofdlijnen van het financieel reilen en zeilen van de school. De kandidaat heeft een financiële achtergrond en heeft o.a. kennis van bedrijfsvoering, financiële verslaglegging en risicomanagement.

 

De Raad van Toezicht 

‘Goed bestuur’ is een belangrijk punt van aandacht voor publieke dienstverlening. De stichting werkt met een professioneel eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt namens ‘de maatschappij’ toezicht op het bestuur en is tegelijk klankbord voor en werkgever van het bestuur. Een aantal besluiten van het bestuur zijn onderhevig aan goedkeuring van de Raad van Toezicht. Deze betreffen met name de jaarlijkse financiële stukken en het meerjarenbeleid waaronder begrepen de vormgeving van de levensbeschouwelijke identiteit. Bij de taakuitoefening richt de RvT zich naar het belang van de stichting. De governance code ‘Goed onderwijsbestuur’ is van toepassing. 

Profiel kandidaat

Gelet op haar positie wil de RvT leden die 

 • gezamenlijk willen bijdragen aan de missie en doelstelling van de school;
 • bestuurlijke kennis en ervaring hebben in de onderwijssector, overheid, maatschappelijke of commerciële onderneming;
 • een academisch werk- en denkniveau hebben met een brede maatschappelijke belangstelling;
 • onafhankelijk zijn (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak);
 • beschikken over (helikopter) kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie;
 • herkenbaar en geloofwaardig zijn in de ogen van de belangrijkste stakeholders: ouders, maatschappij, medewerkers en kerken;
 • beschikken over een relevant netwerk;
 • standvastig zijn, maar bereid tot concessies en consensus, geen solisten of betweters;
 • in staat zijn om vanuit hoofdlijnen, kritische distantie en betrokkenheid met het College van Bestuur te werken;
 • zich in woord en gedrag persoonlijk verbinden aan het identiteitsdocument van de school;
 • een voorbeeld voor anderen zijn in de navolging van Christus. En persoonlijk en in de kerk het evangelie lezen en overdenken daarnaar gehoorzaam willen luisteren. Ze zijn belijdend en meelevend lid van hun kerkelijke gemeente;
 • de Greijdanus-waarden in hun functioneren als leidend en inspirerend zien: Christus volgen, groeien, verschil, samen, dienstbaar, verantwoordelijk en genieten.
 • bereid en in staat zijn alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden;
 • minimaal beschikbaar zijn op circa 6- 10 avonden per jaar.

 

Specifieke eisen aan de samenstelling van de Raad: 

 • maatschappelijk heterogene samenstelling: leden zijn complementair qua kennis, ervaring, netwerken en kerkelijke herkomst;
 • specialiteiten op de gebieden onderwijs & identiteit, personeel & organisatie, kwaliteitsbeleid, en financieel beleid & beheer;
 • kennis op hoofdlijnen van voor het onderwijs relevante aandachtsgebieden, zoals Passend Onderwijs, de relatie met overheden, jeugdzorg en andere maatschappelijke partners.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een boeiende en inspirerende onderwijsorganisatie, die volop in beweging is! De beweging vindt plaats op o.a. het gebied van identiteit en onderwijsvernieuwing. 

 

De Raad van Toezicht kent voor leden een vergoeding die is afgeleid van de regeling van de VTOI. 

 

Informatie Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Adriaan Hoogendoorn ( a.hoogendoorn@xs4all.nl ), de voorzitter College van Bestuur, de heer Martin Jan de Jong ( m.j.dejong@greijdanus.nl ) of mobiel 06 – 229 57 497. 

 

Reacties willen we graag voor 20 januari 2018 ontvangen. U kunt deze via de sollicitatiebutton sturen naar: 

Greijdanus Raad van Toezicht
T.a.v. mw. P.A. Tak
Postbus 393
8000 AJ ZWOLLE. 

 

Organisatie: Greijdanus
Contactpersoon: dhr. Adriaan Hoogendoorn, voorzitter Raad van Toezicht
Telefoon: 06 – 212 22 645https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2017/12/greijdanus.jpg
Naam organisatie
Greijdanus College
Naam contactpersoon
de heer M. J. de Jong
E-mail contactpersoon
m.j.dejong@greijdanus.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
20 januari 2018
"Naar begin pagina"
2017-12-19T07:19:17+00:00