Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Leiden
Reageren vóór 18 januari 2018

Naam organisatie
De Haardstee
Provincie
Zuid-Holland
Vergaderlokatie
Leiden
Profiel bedrijf

De Haardstee heeft als ambitie zich te profileren als de beste keus voor haar cliënten, medewerkers en verwijzers. De organisatie moet hiervoor de mogelijkheden schetsen: dat betekent flexibiliteit, gericht op nieuwe ontwikkelingen en een duidelijke organisatie. Wat nodig is, is het positioneren van De Haardstee als ‘zorgondernemer’, waarin het snel en goed kunnen inspelen op veranderingen in de externe omgeving en in de interne organisatie hand in hand kunnen gaan. Belangrijke invalshoek is daarbij te komen tot een werkwijze, waarin de zorgprofessionals in staat gesteld worden om de zorg en ondersteuning via duidelijke trajecten en afspraken te organiseren. 

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht De Haardstee
Zoekt per
30 december 2017
Deskundigheidsgebied
Kwaliteit & veiligheid
Profiel functie

Rol en plaats in de organisatie

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 5 leden. Als lid van de RvT houdt u toezicht op het bestuur ten aanzien van het strategische (meerjaren-) beleid en de algemene gang van zaken. Het toetsen van het beleid aan de visie en strategie, aan de organisatiedoelstellingen en de belangen van cliënten en medewerkers en overige interne en externe stakeholders staat centraal. 

 

Binnen de RvT bestaan de volgende portefeuilles: zorgzaken, financiën, kwaliteit & veiligheid, juridische zaken, personeel & organisatie.

 

De Haardstee hanteert de Zorgbrede Governance Code 2017 van de brancheorganisaties Zorg (BoZ). Wij houden ons aan de uitgangspunten van deze code of geven onderbouwing indien dit niet gebeurt (het ‘pas toe of leg uit`beginsel). De gedragsregels voor goed bestuur, integraal toezicht en adequate verantwoording zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen van Bestuur en Raad van Toezicht.

 

Vergaderingen

De RvT vergadert minimaal zes maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de stichting. Ook wordt een werkbezoek aan locaties gepland in combinatie met een beleidsdag. Een delegatie van de RvT is ten minste een maal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de bestuurder met de Ondernemingsraad, eenmaal per jaar bij een vergadering van de bestuurder en de Cliëntenraad, alsmede een ontmoeting met het Management Team.

Profiel kandidaat

De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid vanwege het aflopen van de laatste zittingstermijn:

Een lid met aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid

 

Klik hier voor het uitgebreide profiel van de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid.

 

 


Arbeidsvoorwaarden

Procedure werving, selectie en benoeming

Leden van de RvT worden op openbare wijze geworven. Selectiegesprekken worden gehouden door twee leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder samen. Het voornemen is om de gesprekken op 13 en 15 februari 2018 vanaf 14.00 uur te houden. Voordat de Raad van Toezicht besluit tot een benoeming van een lid Raad van Toezicht vinden gesprekken plaats met (een delegatie van) de OR en de CR. Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een kwaliteitsvereiste.

 

Diversiteit

De Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat de samenstelling van de raad een afspiegeling is van de maatschappij en neemt een waarborging van diversiteit mee in de selectieprocedure.

 

Aanvullende informatie

Voor nadere informatie over de functie en de organisatie kunt u zich wenden tot mevrouw D. Elenga van Elenga-Advies, 06 – 28 95 09 43. Mevrouw Elenga ondersteunt de selectieprocedure. Een informatiepakket is via Jane Snelting aan te vragen, secretaresse De Haardstee: jsnelting@dehaardstee.nl.

 

Sollicitatie

Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreide curriculum Vitae, kunt u tot en met 17 januari 2018 sturen naar mevrouw D. Elenga, danielle@danielle-elenga.nl onder vermelding van: Vacature RvT De Haardstee.

solliciteren@dehaardstee.nl

Naar aanleiding van deze advertentie geen acquisitie.https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2017/12/haardstee4bcn.jpg
Naam organisatie
De Haardstee
Naam contactpersoon
mevrouw D. Elenga
E-mail contactpersoon
solliciteren@dehaardstee.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
18 januari 2018
"Naar begin pagina"
2017-12-30T10:19:47+00:00