Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Onbezoldigde functie
Plaats Den Haag
Reageren vóór 2 februari 2018

Naam organisatie
Cordaid
Provincie
Zuid-Holland
Vergaderlokatie
Den Haag
Profiel bedrijf

Cordaid zet zich in voor rechtvaardige en duurzame ontwikkeling en een wereld waarin ieder mens telt. Waar armoede, conflict en uitsluiting samenlevingen verscheuren, verbinden wij mensen en gemeenschappen. Ook staan we voor professionalisme, expertise en medemenselijkheid over alle grenzen heen, om het verschil te maken waar dat het hardst nodig is.

Hand in hand met ruim 800 gedreven katholieke en andere partnerorganisaties in Afrika, Azië en het Midden-Oosten verbeteren wij structureel de levensomstandigheden van de armste en meest uitgesloten bevolkingsgroepen – de bottom billion. Dat doen we waar natuurrampen toeslaan, waar conflicten gemeenschappen verscheuren en waar onderontwikkeling gezinnen in de greep houdt van extreme armoede. In Nederland presenteren wij ons onder de namen Cordaid, Cordaid Memisa, Cordaid Mensen in Nood, Cordaid Kinderstem, Cordaid Microkrediet en Cordaid Bond zonder Naam.

 

Bezoek voor meer informatie over Cordaid onze website: www.cordaid.org

Aantal werkzame personen
100-300 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 6-10
Meer info

 
Raad van Toezicht Cordaid
Zoekt per
11 januari 2018
Deskundigheidsgebied
Internationale samenwerking en medezeggenschap
Profiel functie

De Raad van Toezicht van Cordaid bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.       

De raad vergadert 5-6 keer per jaar. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Directieraad en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de Directieraad met raad en daad terzijde. In de Raad van Toezicht zijn deskundigheden vertegenwoordigd op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, katholieke sociale leer, rechten van de mens, fondsenwerving en financieel management en personeelsbeleid.

Profiel kandidaat

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van een van zijn leden zoekt de Raad een:

Lid van de Raad van Toezicht
Op voordracht van de ondernemingsraad

met deskundigheid op het terrein van internationale samenwerking en medezeggenschap

 

Van een lid van de Raad van Toezicht verwachten wij, dat hij/zij:

  • een onafhankelijk denker is met voldoende maatschappelijke ervaring en relevante (internationale) netwerken;
  • beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en relevante expertise en ervaring;
  • belang hecht aan medezeggenschap en andere vormen van inspraak door medewerkers;
  • evenwicht weet te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • in staat is missie en visie van Cordaid mee uit te dragen;
  • beschikt over overtuigingskracht, besluitvaardigheid en omgevingsbewustzijn;
  • de Nederlandse en de Engelse taal als werk- en vergadertalen kan bezigen.

 

Gelet op de huidige velden van deskundigheid in de Raad van Toezicht zoeken wij naar een lid dat binnen het brede terrein van internationale samenwerking in het bijzonder ervaring heeft in het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen allerhande bij internationale samenwerking betrokken partijen.


Arbeidsvoorwaarden

Benoeming en voordracht
De ondernemingsraad heeft het recht een lid van de Raad van Toezicht voor te dragen. De huidige vacature bij de Raad van Toezicht komt voort wegens het vertrek van het door de OR voorgedragen lid. Daarom zal een gesprek met een vertegenwoordiging van de OR onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht voor een termijn van vier jaren.

Het lidmaatschap van de raad is onbezoldigd. Wel hebben de leden aanspraak op een vacatiegeld ter dekking van onkosten.

 

Wijze solliciteren
Bij interesse in deze functie, zien wij uw kandidaatstelling voorzien van een uitvoerige toelichting uiterlijk 1 februari tegemoet. Reageren kan door middel van de “solliciteren” knop  t.a.v. Silvana Thomasse.

Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht de heer Ton Heerts. De heer Heerts is bereikbaar per mail via t.heerts@mboraad.nl

Wij nodigen vrouwen nadrukkelijk uit om te reageren.

 https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/01/cordaid4bcn-1.jpg
Naam organisatie
Cordaid
Naam contactpersoon
S. Thomasse
Telefoon contactpersoon
070 – 3136300
E-mail contactpersoon
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
2 februari 2018
"Naar begin pagina"
2018-01-11T08:35:22+00:00