Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Sichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Leusden
Reageren vóór 1 april 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
Stichting Voila
Provincie
Utrecht
Vergaderlokatie
Leusden
Profiel bedrijf

Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld. Het College van Bestuur van Voila bestaat uit twee leden. Zij worden ondersteund door het bestuursbureau.

 

Voor nadere informatie kunt u onze website raadplegen www.voilaleusden.nl

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Stichting Voila
Zoekt per
1 augustus 2018
Deskundigheidsgebied
Juridische Zaken
Profiel functie

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

 

Kritisch opereren

Elk lid van de Raad van Toezicht is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor devervulling van zijn taak binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.

 

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Als taakgebieden onderscheidt de raad:

 • onderwijskwaliteit
 • financieel-economische zaken
 • juridische zaken
 • regionaal bestuurlijke samenwerking (incl. openbaar bestuur)
 • huisvesting
 • personeelszaken en medezeggenschap.

 

Statutair is vastgelegd dat er minimaal 3 toezichthouders zijn die zich verbonden weten met respectievelijk het openbare, katholieke en protestants-christelijke onderwijs.

 

Onafhankelijk opereren

Een lid van de Raad van Toezicht geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn.

 

Het betrokken lid van de Raad van Toezicht, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, is afhankelijk als hij:

 • a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het college van bestuur van VOILA (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 • b) een persoonlijke financiële vergoeding van VOILA of van een aan haar gelieerde rechtspersonen ontvangt;
 • c) bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een lid van het college van bestuur van VOILA lid van de raad van commissarissen c.q. de raad van toezicht is;
 • d) werkzaam is bij het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie of het ministerie van EZ;
 • e) een aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan VOILA gelieerde vennootschap houdt.
 • f) werkzaam is bij of anderszins gelieerd is aan een leverancier van producten of diensten voor de stichting Voila.

 

 

Profiel kandidaat

De kandidaat heeft:

 • een professionele achtergrond als jurist, bij voorkeur in het arbeidsrecht of bestuursrecht.
 • inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen die – de toekomst van – het primair onderwijs beïnvloeden.
 • affiniteit met het specifieke karakter van een onderwijsorganisatie in het primair onderwijs
 • ervaring met dan wel kennis van het besturen van professionele organisaties.
 • een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de raad.

 

De kandidaat onderschrijft de statutaire doelstellingen van de stichting, in het bijzonder wat betreft de levensbeschouwelijk pluriforme identiteit.

 

Gezien het profiel van de toezichthouder wordt gedacht aan een kandidaat die werkzaam is als jurist  in een grotere onderneming of maatschappelijke instelling of werkzaam is als advocaat en bereid is zitting te nemen in de renumeratiecommissie en huisvestingscommissie en bij voorkeur woont in de regio.

 

De Raad van Toezicht is op zoek naar een kandidaat die de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs onderschrijft en als onafhankelijk toezichthouder, vanuit een kritische opstelling ten opzichte van het College van bestuur, een maatschappelijke verantwoordelijkheid wil dragen ten behoeve van de integrale kwaliteitsbewaking van het primair onderwijs in Leusden en Achterveld.


Arbeidsvoorwaarden

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een bescheiden vergoeding.

 

Benoemingsprocedure

De benoemingsprocedure ziet er als volgt uit.

U wordt verzocht uw belangstelling voor het lidmaatschap vòòr 1 april 2018 in een brief met C.V. aan de voorzitter van de Raad van Toezicht kenbaar te maken.

 

De Raad van Toezicht selecteert uit de brieven kandidaten die aan het profiel voldoen.

 

De voorzitter van de benoemingsadviescommissie (BAC) nodigt de geselecteerde uit voor een gesprek met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht. De datum voor dit gesprek wordt gepland in overleg met de kandidaat. De BAC draagt geschikte kandidaten voor aan de Raad van Toezicht, waarna deze beslist over benoeming.

 

Na benoeming volgt een kennismakingsgesprek met het College van Bestuur.

 

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u onze website raadplegen www.voilaleusden.nl en/of contact opnemen met de voorzitter van de RvT, mevrouw mr. drs. Greetje  H. van der Waaij, tel. 06-44152692 of per email: gw@assumdelft.nl

2018-02-18T16:06:41+00:00