Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Sneek
Reageren vóór 27 februari 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
CVO Zuidwest Fryslân (CVO)
Provincie
Friesland
Vergaderlokatie
Sneek
Profiel bedrijf

CVO Zuidwest Fryslân (CVO) is een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs met diverse scholen en vestigingen in Zuid-West Fryslân.

De besturing van CVO vindt plaats conform de principes van goed onderwijsbestuur. Bestuur (College van Bestuur) en Raad van Toezicht (RvT) zijn van elkaar gescheiden. Het College van bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor het CVO. De RvT houdt toezicht op (de kwaliteit van) het bestuur om de CVO missie te realiseren is daarnaast sparring-partner en werkgever van het College van Bestuur.

 

Informatiepakket
Statuten CVO Zuid-West Fryslan
Jaarverslag CVO Zuid-West Fryslân

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht CVO Zuidwest Fryslân (CVO)
Zoekt per
13 februari 2018
Deskundigheidsgebied
HRM / organisatieontwikkeling
Profiel functie

Samenstelling RvT 

Statutair bestaat de RvT uit tenminste vijf en maximaal zeven leden. Qua samenstelling streeft de RvT naar een evenwichtige samenstelling uit leden vanuit de Rooms-Katholieke richting (RK) en uit de Protestants-Christelijke richting (PC). Bovendien streeft de RvT naar een evenwichtige samenstelling qua mannen en vrouwen, leeftijdsopbouw en toezichthouders die nog kinderen op school hebben en die dat niet meer hebben. De RvT telt zes leden. Per 1 februari 2018 is één lid afgetreden vanwege vertrek naar het buitenland.

 

De voor de RvT noodzakelijke deskundigheid is vastgelegd in een deskundigheidsmatrix. Op grond daarvan wordt een vacature opgesteld met als aandachtsgebied HRM / organisatieontwikkeling.

 

Werkwijze RvT

De RvT vergadert tenminste zes keer per jaar met de bestuurder. Daarnaast komt de RvT tenminste één keer per jaar bij elkaar, zonder het CvB, om het eigen functioneren te evalueren. Twee keer per jaar spreekt (een delegatie van) de RvT de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en jaarlijks vindt er een vergadering plaats van CvB en RvT met het Gemeenschappelijk Management Team van CVO. (GMT). Delegaties van de RvT bezoeken eenmaal per jaar de bij CVO aangesloten scholen.

De leden van de RvT zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud van hun deskundigheid; CVO ondersteunt hen daarin. In dat kader vindt er jaarlijks collectieve deskundigheidsbevordering plaats.

De RvT heeft uit zijn leden drie commissies samengesteld: de auditcommissie (AC), de onderwijscommissie (OC) en de remuneratiecommissie (RC). De commissies fungeren, onverminderd de toezichthoudende verantwoordelijkheid van de RvT als geheel, op de betrokken beleidsterreinen (onderwijs, financiën en werkgeverschap) als aanspreekpunt en klankbord voor de bestuurder.

 

Informatiepakket
Deskundigheden leden Raad van Toezicht
Algemene informatie ivm vacature Raad van Toezicht CVO Zuidwest Fryslân 2018

Profiel kandidaat

Beschikbaarheid 

Uitgangspunt is dat de leden van de RvT de vergaderingen van de RvT kunnen bijwonen en daaraan ook actief bijdragen en voldoende tijd kunnen besteden aan de voorbereiding daarvan. Naast hun aanwezigheid op vergaderingen wordt van hen verwacht dat zij hun beschikbaarheid kunnen regelen voor de andere activiteiten waarbij de RvT is betrokken of waar zij wordt verwacht.

 

De vacature 

In 2018 ontstaat er een vacature voor een toezichthouder met als speciaal aandachtsgebied HRM /organisatieontwikkeling. In verband met deze vacature is er een profielschets opgesteld.

 

Vereisten 

Voor alle leden van de RvT gelden vereisten op het gebied van competenties, maatschappelijke omgeving en deskundigheid (algemene vereisten). Hieraan zijn nog een aantal vereisten toegevoegd die specifiek in verband met deze vacature gelden (specifieke vereisten).

 

Competentie vereisten: 

Positief kritische instelling, integer, analytisch, onafhankelijk, besluitvaardig, in staat om met verschillende belangen om te gaan en samenwerkingsbereid (teamplayers).

 

Maatschappelijke omgevingsvereisten: 

  • Onderschrijven van christelijke identiteit van CVO
  • Bij voorkeur maatschappelijk betrokken/verbonden zijn bij/met de provincie Fryslân.
  • Belangstelling voor maatschappelijk relevante ontwikkelingen en vraagstukken,
  • Affiniteit hebben met onderwijs, in het bijzonder voortgezet onderwijs.

 

Deskundigheidsvereisten: 

  • HBO of academisch werk- en denkniveau.
  • Deskundigheid op tenminste twee van de expertise gebieden, zoals vermeld in de voor de RvT geldende deskundigheidsmatrix.

 

Specifieke vereisten in verband met de vacature HRM /organisatieontwikkeling 

  • Het betrokken lid maakt samen met de voorzitter van de RvT deel uit van de remuneratiecommissie en beschikt over een gedegen kennis van HRM beleid en HRM beleidsinstrumenten, relevante (wettelijke) regelingen/voorschriften omtrent belonen van bestuur en toezicht en de beginselen van goed onderwijsbestuur, zoals onder meer verwoord in de Code Goed Onderwijsbestuur VO
  • Een kandidaat heeft als vrije beroepsbeoefenaar of als bestuurder/directeur een aantoonbare uitgebreide ervaring met HRM vraagstukken, bij voorkeur bij complexe (professionele) organisaties.

 

Informatiepakket
Deskundigheden leden Raad van Toezicht
Algemene informatie ivm vacature Raad van Toezicht CVO Zuidwest Fryslân 2018
Profielschets vacature Raad van Toezicht CVO Zuidwest Fryslan


Arbeidsvoorwaarden

Leden van de RvT ontvangen een vergoeding conform de richtlijnen van de VTOI.

 

De procedure 

Geïnteresseerden sturen uiterlijk 26 februari 2018 een sollicitatiebrief met CV aan: RvT CVO t.a.v. selectiecommissie RvT, postbus 175, 8600 AD Sneek of e-mailen deze naar: mevrouw EWester@cvo- zwfryslan.nl. Meer informatie in verband met deze vacature staat vermeld op de website www.cvo- zwfryslan.nl. Informatie kan ook ingewonnen worden bij de heer L. Diepenhorst, voorzitter van de RvT (06 4717 5446).

 

De selectiegesprekken met kandidaten vinden op 30 maart 2018 en 5 april 2018 plaats.

2018-02-18T15:58:39+00:00