Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Brancheconforme vergoeding
Plaats Tilburg
Reageren vóór 18 maart 2018

Naam organisatie
Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)
Provincie
Noord-Brabant
Profiel bedrijf

Het IMW (Instituut voor Maatschappelijk Werk) ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij vragen en problemen die zij niet alleen kunnen oplossen. Samen met de cliënt en zijn of haar netwerk zoeken we naar duurzame oplossingen op het gebied van opvoeding, echtscheiding, financiën, huiselijk geweld en psychosociale problemen.

Wij zijn er voor inwoners van Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen en Dongen. We zijn goed zichtbaar en bereikbaar in de wijk. Iedereen kan gratis bij ons terecht voor hulp en ondersteuning. Bij IMW Tilburg werken circa 220 medewerkers.

Aantal werkzame personen
100-300 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)
Zoekt per
8 maart 2018
Deskundigheidsgebied
Ervaring met financieringsstromen in het sociaal domein. 
Profiel functie

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad fungeert als klankbord en adviseur voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol naar de directeur-bestuurder en draagt zorg voor benoeming, evaluatie en ontslag; de Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat de organisatie is voorzien van een capabel bestuur. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de organisatie betrokkenen af.

De Raad werkt conform de Governancecode Sociaal Werk. De Raad bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter. De leden zijn geen lid van een directie, bestuur of toezichthoudend orgaan van een instelling binnen de regio Tilburg met een gelijksoortig doel als het IMW. De zittingstermijn is drie jaar met de mogelijkheid van twee herbenoemingen. De Raad komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast vindt jaarlijks een zelfevaluatie plaats en een overleg met de Ondernemingsraad.

Profiel kandidaat

Voor één lid komt een vacature vrij en dus is de Raad van Toezicht op zoek naar een Lid van de Raad van Toezicht.

 

Specifiek: profiel kandidaat 

Het streven is een Raad samen te stellen waarin ervaring en kunde elkaar aanvullen. Daarom zoekt de Raad nu naar een kandidaat met ruime kennis op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement. De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met financieringsstromen in het sociaal domein.

 

Algemeen: samenstelling en competenties 

De samenstelling van de Raad van Toezicht ontleent haar kracht door de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden. Uitgangspunten daarbij zijn:

 • Voldoende affiniteit met welzijn en maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het bijzonder.
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines: in elk geval bedrijfseconomische- en HRM deskundigheid en branchekennis.
 • Onafhankelijk en kritisch opereren ten opzichte van elkaar en de bestuurder.
 • Adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de bestuurder.
 • Een open houding voor inbreng van belanghebbenden en het zich toetsbaar opstellen.
 • Binding met de regio Midden Brabant
  Dat vertaalt zich in de volgende algemene functie-eisen en competenties voor leden van de Raad van Toezicht:
 • Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van IMW Tilburg.

 

Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.

 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het alert en kritisch volgen van het functioneren van de organisatie en van de bestuurder, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de
  maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de organisatie.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de bestuurder te toetsen en om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen.
 • Het vermogen om zich op de hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden.

Arbeidsvoorwaarden

Kortom: beschikt u over een academisch werk- en denkniveau en heeft u ervaring in bestuur of management in een complexe omgeving? Heeft u kennis van maatschappelijk werk en beschikt u over een relevant netwerk? Dan hoopt de Raad dat u wilt solliciteren naar de functie van lid van de Raad van Toezicht van IMW Tilburg. Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht nodigen wij in het bijzonder kandidaten met een andere dan Nederlandse culturele achtergrond uit om te reageren.

 

Meer weten of solliciteren?
Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, Driek van Griensven, telefoon: 06 53907420.
U kunt tot 18 maart 2018 uw CV met een heldere motivatie sturen aan de Raad van Toezicht, via e-mail sollicitatie@imwtilburg.nl.

 Naam organisatie
Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)
Naam contactpersoon
De heer D. van Griensven
Mobiel contactpersoon
06 53907420
E-mail contactpersoon
sollicitatie@imwtilburg.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
18 maart 2018
"Naar begin pagina"
2018-03-08T09:34:02+00:00