lid raad toezicht – Voorzitter raad toezichtimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Houten
Reageren vóór 8 januari 2018

Naam organisatie
Wellantcollege
Provincie
Utrecht
Vergaderlokatie
Houten
Profiel bedrijf

Wellantcollege is een toonaangevende, professionele onderwijsinstelling met scholen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland. Wellantcollege biedt vmbo-onderwijs (23 locaties) en mbo-opleidingen (11 locaties). Zo’n 1.400 medewerkers maken dat mogelijk voor 13.000 vmbo- en mbo-leerlingen. Het aantal leerlingen per locatie ligt tussen de 300 en 1.200. Wellantcollege verzorgt cursussen & trainingen vanuit de verschillende kenniscentra die gekoppeld zijn aan onze mbo-scholen.

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Wellantcollege
Zoekt per
24 december 2017
Deskundigheidsgebied
Circulaire economie, duurzaamheid en/of publiek-private samenwerkingsconstructies
Profiel functie

De raad van toezicht van Stichting Wellant is op zoek naar:

 • Een voorzitter raad van toezicht
 • Een lid raad van toezicht

 

Algemeen: opdracht en rollen

De raad van toezicht ziet het als zijn primaire opdracht om de continuïteit en kwaliteit van het Wellant- onderwijs te waarborgen. Vanuit deze opdracht ziet de raad van toezicht toe op stabiliteit en evenwicht in checks en balances binnen de organisatie. En op een goede aansluiting op een goede aansluiting bij de stakeholders.1

 

De raad van toezicht wil toegevoegde waarde leveren als onafhankelijke en betrokken raad, met focus op het doel van de organisatie. Dit alles tegen de achtergrond van voor het onderwijs relevante maatschappelijke issues en discussies.

 

De raad van toezicht opereert vanuit de volgende clusters van waarden: idealisme en passie, verantwoordelijkheid en integriteit, daadkracht en ondernemerschap. Het is vanuit deze waarden dat de raad van toezicht vorm geeft aan zijn rollen als toezichthouder, adviseur en werkgever.

 

Statutaire taken: de drie rollen

De raad van toezicht heeft statutaire taken op het gebied van toezicht, advies en werkgeverschap. De toezichtrol betreft het houden van toezicht op het (meerjaren)beleid van het college van bestuur, de algemene gang van zaken in de Stichting Wellant en met de Stichting verbonden activiteiten. Vanuit zijn adviesrol staat de raad van toezicht het college van bestuur terzijde met advies. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als werkgever van het college van bestuur. De raad van toezicht selecteert en benoemt de leden van het college van bestuur. Daarbij stelt de raad van toezicht de arbeidsvoorwaarden vast van de leden van het college van bestuur en voert jaarlijks individuele functioneringsgesprekken.

Ten behoeve van het eigen functioneren voert de raad van toezicht jaarlijks een interne evaluatie uit. Eén keer in de vier jaar laat de raad van toezicht zich daarbij door een extern deskundige begeleiden.

 

Toezichtkader

Bovenstaande toezichtvisie en rolopvatting zijn verder uitgewerkt in een door de raad van toezicht opgesteld toezichtkader. De raad van toezicht volgt voorts bij zijn werkzaamheden de branchecode voor goed bestuur in het mbo.

 

Een uitgebreide functiebeschrijving treft u aan in de profielschets. Deze profielschets bevat tevens informatie over Wellantcollege en de samenstelling en werkwijze van de raad van toezicht.

Profiel kandidaat

Voor beide functies wordt gevraagd naar specifieke expertise op een van de volgende gebieden:

 • Groene economie en groen bedrijfsleven
 • Samenwerking in de publieke en private sector

 

Gevraagde expertise te werven voorzitter en lid raad van toezicht

Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht wordt van de nieuw te werven voorzitter en lid raad van toezicht een van de volgende specifieke deskundigheden gevraagd.

 • Kennis van en inzicht in groene economie, waaronder het groene bedrijfsleven en zaken als circulaire economie en duurzaamheid. En voorts kennis van de ontwikkelingen binnen het (groene) beroepenveld en overige relevante maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de Wellant-situatie.
 • Kennis van en inzicht in publiek-private samenwerkingsconstructies en fusieprocessen dan wel samenwerkingsvormen tussen (semi-)publieke instellingen met een maatschappelijke taak. Deze expertise en ervaring strekt zich uit van sociale aspecten tot de zakelijke kant van dergelijke processen

 

Specifieke kenmerken voorzitter raad van toezicht

Voor de voorzitter van de raad van toezicht gelden in het licht van zijn rol, de volgende algemene aanvullende vereisten De voorzitter:

 • acteert vanuit verbindend leiderschap, op basis van natuurlijk gezag en vertrouwenwekkendheid;
 • geeft inhoudelijk en technisch sturing aan het strategisch denken in de raad van toezicht;  fungeert als intermediair tussen raad van toezicht en:

  * het college van bestuur
  * de medezeggenschaporganen (Ondernemingsraad, Centrale Studentenraad,
  * Centrale Ouderraad) en overige stakeholders binnen Wellantcollege;
  * de externe omgeving;

   

 • Tot slot is het van groot belang dat de voorzitter bovenstaande expertise en competenties kan verbinden met een relevant Haags netwerk.

 

Een uitgebreide functiebeschrijving treft u aan in de profielschets. Deze profielschets bevat tevens informatie over Wellantcollege en de samenstelling en werkwijze van de raad van toezicht.


Arbeidsvoorwaarden

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure is als volgt:
Sluiting sollicitatietermijn: zondag 7 januari 2018. U kunt alleen digitaal solliciteren:

Voor de vacature van voorzitter raad van toezicht

Voor de vacature lid raad van toezicht

 

Selectiegesprekken:

◦Eerste gesprek: vrijdag 26 januari 2018
◦Tweede gesprek: vrijdag 2 februari, in de middag

Op basis van deze gesprekken wordt per beschikbare functie één kandidaat voorgedragen. Voordat tot benoeming wordt overgegaan vindt eerst een kennismakingsgesprek plaat met de Ondernemingsraad (maandag 12 februari). De kandidaat voor de functie van voorzitter raad van toezicht heeft voorafgaand daaraan nog een verdiepend gesprek met de voorzitter van het college van bestuur.
* Zowel de Ondernemingsraad als het college van bestuur brengen advies uit aan de raad van toezicht over de kandidaten.
* Benoeming vindt plaats in de vergadering van de raad van toezicht op 22 februari 2018.

 

Informatie over Wellantcollege en Stichting Wellant

Meer informatie kunt u vinden op www.wellant.nl en in onderstaande documenten.

 

Vragen

Vanwege de kerstvakantie is Wellantcollege telefonisch niet bereikbaar. U kunt uw vragen stellen via e-mail aan de secretaris van de raad van toezicht, Liesbeth de Wit. Mocht u telefonisch contact wensen, dan kunt u op dit e-mailadres uw contactgegevens achterlaten. U wordt dan binnen enkele dagen teruggebeld.https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2017/12/wellantcollege4bcn.jpg
Naam organisatie
Wellantcollege
Naam contactpersoon
Mevrouw L. de Wit
E-mail contactpersoon
LBde.wit@wellant.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
8 januari 2018
"Naar begin pagina"
2017-12-24T09:19:04+00:00