Trevianum scholengroep

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Onderwijs

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Sittard | Limburg
Sluit 1 april 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Trevianum of Trevianum scholengroep is een scholengroep voor havo, atheneum en gymnasium te Sittard. Zij wordt bezocht door ongeveer 2.400 leerlingen en er zijn zo’n 250 medewerkers werkzaam. De eindverantwoordelijkheid berust bij het eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, het beleid van het College van Bestuur en de algemene zaken in de stichting en haar scholen. Zij bestaat uit vijf leden en komt doorgaans viermaal per jaar in voltallige vergadering bijeen.

De raad kent een drietal commissies: de auditcommissie financiën, de commissie onderwijs & personeel en de remuneratiecommissie. Elk lid van de raad heeft zitting in één of twee commissies. De commissies financiën, en onderwijs & personeel bereiden de plenaire vergadering voor en komen daartoe eveneens doorgaans viermaal per jaar bijeen. Daarnaast zijn er op incidentele basis plenaire themavergaderingen.

 

Algemeen

Ieder lid van de Raad van Commissarissen:

 • Heeft voldoende relevante kennis van en/of ervaring met de uitoefening van een toezichthoudende functie.
 • Is voldoende beschikbaar om de functie uit te oefenen.
 • Heeft een lerende houding in zowel de raad als in de relatie met belanghebbenden.
 • Zorgt ervoor dat geen strijdigheid ontstaat tussen de persoonlijke belangen en de belangen van de stichting.
 • Onderschrijft de grondslag, doelstellingen, missie en visie van de scholengroep.

 

Profielkenmerken

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat gezamenlijk een multidisciplinair team wordt gevormd. De leden dienen te beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke ervaring.
 • Helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
 • Besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, communicatievaardigheid, vaardigheid tot samenwerking, en integriteit.
 • Diplomatieke vaardigheden.
 • Een grondhouding gericht op ontwikkelen en leren.
 • Het vermogen om te kunnen optreden als sparringpartner, klankbord, teamspeler.
 • Aantoonbare affiniteit met (voortgezet) onderwijs.
 • Het vanuit een toezichthoudende rol kunnen oordelen over de verwezenlijking en waarborging van de doelstellingen van de stichting op grond van de beschikbare informatie.
 • De vaardigheid om evenwicht te vinden tussen de noodzaak het bestuur de benodigde ruimte te geven en de verantwoordelijkheid de juiste vragen te stellen c.q. een kritische houding aan te nemen richting het bestuur.

Voor de voorzitter1 gelden daarnaast de volgende vaardigheden:

 • Leiding en sturing geven aan de Raad van Commissarissen op basis van aantoonbare ervaring als voorzitter van een toezichthoudend orgaan of als bestuurder.
 • Het optreden als verbinder en generalist.
 • In bijzondere situaties direct beschikbaar zijn voor de voorzitter College van Bestuur in een vertrouwelijke context.
 • Het kunnen vervullen van het voorzitterschap van de remuneratiecommissie.

 

Aandachtsgebieden en deskundigheden

 1. Binnen de Raad van Commissarissen is kennis beschikbaar met betrekking tot de aandachtsgebieden:
  1. Bestuur en organisatie: algemeen management (voorzitter)
  2. Onderwijs: kennis van (actuele) ontwikkelingen op het gebied van (katholiek) voortgezet onderwijs, met name ook ten aanzien van wet- en regelgeving
  3. Financiën: kennis op het gebied van financiën zodat jaarstukken en begrotingen kunnen worden gelezen en geïnterpreteerd waardoor wordt gestaan voor het waarborgen van de financiële continuïteit
  4. Juridische zaken: kennis van het Nederlands recht
  5. HRM/HRD: kennis van strategisch HRM/HRD-beleid, management development en de structuur en cultuur van organisaties.
  6. Identiteit en levensbeschouwing: met name vanuit de katholieke traditie.
  7. Bouw en onderhoud: beheer en huisvesting.
 2. Elk lid van de Raad van Commissarissen vertaalt de ontwikkelingen ten aanzien van het eigen aandachtsgebied naar het functioneren van de stichting.
 3. Bepaalde aandachtsgebieden kunnen worden gecombineerd en worden neergelegd bij één persoon.
 4. In geval van een vacaturestelling inventariseert de Raad van Commissarissen welke aandachtsgebieden men niet voldoende in huis heeft en werft vervolgens kandidaten die op dat punt een aanvulling bieden.
 5. De Raad van Commissarissen streeft aantoonbaar naar een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen in de raad/diversiteit in de raad.

Benoeming

Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor eenzelfde periode.


1 Waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan uiteraard ook de vrouwelijke worden gelezen.

 

Beloning

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Schriftelijke reacties kunt u tot en met 31 maart aanstaande per e-mail richten aan mevrouw drs. H.J.M. Hornesch, bestuurssecretaris, via het adres: h.hornesch@trevianum.nl.


Sluit 1 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"