Lid Raad van toezichtimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Vergoeding €1500.
Plaats Utrecht
Reageren vóór 15 maart 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH)
Provincie
Utrecht
Profiel bedrijf

In 2018 vieren wij dat de NSPOH in 15 jaar is uitgegroeid tot een instituut met grote naamsbekendheid in de sector. In 2003 werden opleidingen in de ‘public’ en de ‘occupational’ health samengevoegd tot één ‘Netherlands School of Public and Occupational Health’. Wij werken aan de kwaliteit van het onderwijs, gedreven door de wens een toonaangevend instituut te zijn, dat inspiratie biedt aan deelnemers aan het onderwijs en aan medewerkers.

De NSPOH levert een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals kwalitatief goed en vraaggestuurd op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public- en occupational health. Wij ontwikkelen en organiseren opleidingen, bij- en nascholing en in-company programma’s op academisch en post-hbo niveau. Dit alles op kostendekkende basis. Daarnaast adviseren wij organisaties over professionalisering en competentieontwikkeling.

Aantal werkzame personen
50-100 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH)
Zoekt per
1 juni 2018
Deskundigheidsgebied
Financieel-economische & bedrijfskundige expertise
Profiel functie

De NSPOH is een stichting met een directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden die allen werkzaam zijn in voor de NSPOH relevante werkvelden.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en heeft daarnaast een adviserende functie. De Raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar in Utrecht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat:

 • er voldoende affiniteit is met opleidingen in de gezondheidszorg in het algemeen en met de doelstellingen van de NSPOH in het bijzonder;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt, door een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines. Hierbij kan gedacht worden aan deskundigheid en achtergrond op het gebied van onderwijskunde/opleidingskunde, sociale geneeskunde/public health, bedrijfskunde/economie, politiek/maatschappij, ondernemerschap/marketing;
 • de leden complementair zijn wat betreft bovenstaande kwalificaties;
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
 • er integraal toezicht gehouden wordt op het beleid van de bestuurder;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder;
 • het duidelijk is welke kwaliteiten en eigenschappen er van de leden van de Raad worden
  verwacht en per zetel welke achtergrond, discipline en deskundigheid.
 • De diversiteit van het netwerk herkenbaar is in de samenstelling van de Raad (t.a.v.
  bijvoorbeeld man/vrouw verdeling).
Profiel kandidaat

Algemeen profiel van de leden van de Raad van Toezicht:

 • affiniteit met de missie en ambitie van de NSPOH;
 • algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • maatschappelijk actief;
 • een juist evenwicht weten te bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • een juist evenwicht weten te vinden tussen organisatiebelangen, individuele belangen en het maatschappelijke belang;
 • het vermogen en de attitude de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de NSPOH en het functioneren van de bestuurder kritisch te volgen en te toetsen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 • begrip hebben van de complexiteit van professionele organisaties;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de NSPOH stellen;
 • bereidheid zich te verdiepen in de ontwikkelingen op het terrein van opleidingen in de OH en PH sectoren;
 • beschikbaarheid.

Specifieke deskundigheidsgebieden die in de Raad aanwezig moeten zijn (niet noodzakelijkerwijs 1-op-1 gekoppeld aan individuele leden).

Noodzakelijk:

 • bekendheid met het brede terrein van occupational en public health;
 • financieel-economische & bedrijfskundige expertise;
 • bekendheid met onderwijs: hoger onderwijs, medische vervolgopleidingen, kwaliteitsbeleid opleidingen.

 

Relevant:

 • politiek bestuurlijke deskundigheid;
 • deskundigheid op het gebied van ondernemerschap & marketing.

Arbeidsvoorwaarden

Leden van de Raad ontvangen een vergoeding van € 1500,-.

2018-03-01T11:17:21+00:00