Xtra Welzijn

Twee Leden RvT, op voordracht OR

Profiel: Welzijn en zorg en/of Dienstverlening

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 21 augustus 2020


Omschrijving Vacature

Twee leden Raad van Toezicht

Xtra vormt het bestuur van de organisaties Mooi welzijn, Voor welzijn, Zebra welzijn, MEE Zuid-Holland Noord, VTV, Xtra plus, Xtra werk en JongLeren. Xtra werkt aan een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Daarbij richt Xtra zich op mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen en biedt ondersteuning die hen, waar mogelijk, in staat stelt zich verder te ontwikkelen en regie te nemen.

Xtra en haar werkmaatschappijen zijn ambitieuze organisaties waar zo’n 1400 medewerkers en 4000 vrijwilligers continu bezig zijn met maatschappelijke projecten en dienstverlening en met de innovatie daarvan.

In Xtra zijn tevens de ondersteunende diensten ondergebracht, in een gezamenlijk servicebureau.
Vanuit het servicebureau Xtra faciliteren ze de welzijnsprofessionals die werkzaam zijn binnen de werkmaatschappijen. De welzijnsprofessionals werken in de wijk en versterken daar de kwetsbare burger.

Nu het brede veld van zorg en welzijn in Den Haag ingrijpend aan het veranderen is moet Xtra haar rol opnieuw definiëren. In iedere fase kan een mens in zijn leven ondersteuningsvragen tegenkomen. Dit vraagt om professionele vaardigheden en competenties die aansluiten bij de filosofie, kwaliteiten en interventies van het welzijnswerk nieuwe stijl.

Xtra in beeld
Deze film (www.youtube.com/watch?v=E5X_t2t3CPg&feature=youtu.be) laat in 1.20 minuut een dwarsdoorsnede zien van wat er zoal bij Xtra en haar werkmaatschappijen omgaat.

Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op (de ontwikkeling van) het beleid en de uitvoering daarvan door de raad van bestuur. Met het oog daarop volgt de raad van toezicht de algemene gang van zaken binnen de stichting en de aan haar gelieerde organisaties. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad en advies terzijde.

De raad streeft naar een evenwichtige samenstelling als afspiegeling van de samenleving en de raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht bestaat uit leden met diverse competenties en disciplines, opdat de raad zijn taken naar behoren kan vervullen. De raad van toezicht kent twee commissies: de financiële commissie en de remuneratiecommissie.

Functie-eisen
Basiskwaliteiten
De basiskwaliteiten waarover leden van de raad van toezicht beschikken zijn:

 • Kennis en inzicht in politieke, maatschappelijke en ethische vraagstukken.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
 • Kennis van en/of ervaring op het gebied van de 3 grote transities in onderwijs, jeugdwet en participatiewet alsmede de decentralisatie van de zorg.
 • Kennis van en/of ervaring met het politieke speelveld.
 • Kennis en ervaring ten einde bij te kunnen dragen aan het toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van een strategische visie van Xtra en om klankbord voor het bestuur te kunnen zijn.
 • Een goed ontwikkelde ‘maatschappelijke antenne’.
 • Gerichtheid op samenwerking in een team dat uit leden met uiteenlopende kennis- en ervaringsgebieden bestaat.
 • Een positief-kritische houding ten opzichte van de cultuur en kernwaarden van de organisatie.
 • Persoonlijke betrokkenheid en integriteit.
 • Voldoende tijd en flexibiliteit in de eigen agenda.
 • Lokale en regionale verankering, privé en/of beroepsmatig.
 • Een relevant lokaal/regionaal netwerk: politiek, maatschappelijk en/of bedrijfsleven.
 • Kennis en ervaring met governance- en organisatievraagstukken.

Voor alle leden van de raad van toezicht geldt dat zij de uitgangspunten van de stichting onderschrijven en actief willen uitdragen.

Samenstelling huidige raad van toezicht
De huidige raad van toezicht kent een samenstelling van zes leden. De samenstelling is zodanig dat behalve algemene kennis en ervaring ook specifieke complementaire aandachtsgebieden op kwalitatief hoog niveau vertegenwoordigd zijn. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid van verlenging tot een maximum van drie maal drie jaar aaneengesloten.

De vacatures
Met het oog op de huidige samenstelling van de raad van toezicht, het vastgestelde rooster van aftreden en de ambitie en opgave waar Xtra de komende periode voor staat, is gekozen om de twee vacatures open te stellen voor kandidaten met de volgende specifieke profielen:

Profiel welzijn en zorg
Dit lid heeft:

 • Inhoudelijke kennis van het sociaal domein in het algemeen en dienstverlening aan jeugd en mensen met een beperking, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder. Dat wil zeggen kennis van strategische vraagstukken die in het algemeen en de organisatie in het bijzonder spelen en gevoel voor dit soort organisaties met professionals en hun politieke en maatschappelijke context.
 • Kennis van en ervaring met nieuwe manieren van organiseren waarbij ruimte voor professionals gecombineerd wordt met heldere doelen en kaders.
 • Affiniteit met het werken met vrijwilligers.

Dit lid zal worden benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.

Profiel dienstverlening
Dit lid heeft:

 • Kennis van moderne vormen van (online) dienstverlening.
 • Kennis van digitalisering en gebruik van data.
 • Gevoel voor de bijzondere context van een organisatie die functioneert in het publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan overheidsbepalingen.

Beide kandidaten zullen gaan deelnemen aan een van de commissies van de raad van toezicht (in onderling overleg in de raad nader te bepalen welke).

De ideale kandidaten
De ideale kandidaten zijn energieke, onafhankelijke denkers met een positief kritische houding. Zij zijn open, stellen scherpe vragen en zijn in staat tot zelfreflectie. Zij hebben hart voor welzijn en zorg en voelen zich thuis in een dynamische organisatie in ontwikkeling.

De raad van toezicht streeft in zijn samenstelling naar diversiteit in geslacht, deskundigheid, maatschappelijke achtergrond en leeftijd.


https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2020/07/Xtraaard-en-de-jong.jpg
Informatie- en Sollicitatiegegevens

Bij de werving en selectie laat Xtra zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Voor meer informatie over de functies en de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw mr. drs. Ans Cuijpers, Partner bij Aardoom & de Jong, via e-mailadres cuijpers@aardoomendejong.nl.

Ten behoeve van de teamsamenstelling zal aan benoembare kandidaten gevraagd worden een adaptieve persoonlijkheidsvragenlijst, teamrolindicator en personalitycolourstest in te vullen. Deze vragenlijsten zijn bedoeld om te toetsen of met de kandidaten de gewenste complementariteit kan worden gerealiseerd.

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 21 augustustegemoet via het online sollicitatieformulier. Graag ontvangen wij beide documenten bij voorkeur in MS Word-formaat.

De voorselectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 35 en 36 of zoveel eerder als mogelijk.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.


Sluit 21 augustus 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

Sollicitatie link
https://ltpx.nl/APMPLq9
"Naar begin pagina"