Libra Revalidatie & Audiologie - Via Holtrop Ravesloot Executive Search

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Digitalisering

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Eindhoven | Noord-Brabant
Sluit 27 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

Libra R&A is een in 2006 opgerichte stichting als gevolg van een fusie tussen de Stichting Revalidatie en Voorzieningen voor mensen met een Lichamelijke beperking; de RVL- groep en de Stichting Revalidatie Zuidoost Brabant. De voormalige RVL-groep bestond uit revalidatiecentrum Leijpark, SWLC en Audiologisch Centrum Tilburg/Breda. Stichting Revalidatie Zuidoost Brabant was het voormalige revalidatiecentrum Blixembosch uit Eindhoven en het audiologisch centrum Eindhoven. Naast de medisch specialistische revalidatie en audiologische zorg vervult Libra Arbeidsexpertise een expertfunctie voor arbeidsintegratie van volwassenen op de locaties in Tilburg, Eindhoven, Breda en Den Bosch. Heel specifiek voor innovatie op het gebied van aangepast sporten en bewegen heeft Libra een eigen innovatie- en onderzoekplatform: het Ir. Otten Fieldlab. Een recent resultaat is de ontwikkeling van ‘de Fitbox2Go’, een compact trainingsmeubel waarvoor inmiddels veel externe interesse is ontstaan. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werkt Libra nauw samen met meerdere universiteiten waaronder de TU Eindhoven en het MUMC.

Vanuit verschillende locaties wordt door ca. 750 medewerkers en 34 (medisch) specialis- ten zorg verleend aan mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Locaties liggen verspreid over de provincie Noord-Brabant en in Noord-Limburg (Weert). Libra telt een omzet van ca. € 55 miljoen en is financieel gezond.

Libra kenmerkt zich door het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. De aanwezige kennis, deskundigheid, expertise en vooral ook inzet van medewerkers is hierin belangrijk bepalend. Blijvend willen vernieuwen en focus op innovaties dragen daarin bij. Bijzonder in de sector is de toevoeging van Audiologie, die wordt geleid door een gepromoveerde Klinisch Fysicus/Audioloog. In de audiologische centra wordt onder andere een specialistische tinnitus behandeling gegeven. Als enige in Nederland biedt Libra R&A het behandelprogramma VIN (Vroege Intensieve Neurorevalidatie), een intensief revalidatie- en stimuleringsprogramma voor kinderen, jongeren en volwassenen die in een toestand van verminderd bewustzijn verkeren na ernstig hersenletsel.

Besturingsfilosofie en inrichting

Vanuit de missie en visie wordt sterk gestuurd op het werken aan kwaliteit van leven, in gezamenlijkheid met de klant en zijn omgeving; de klant staat centraal. Hierbij wordt ‘De Planetree visie’ toegepast. Als actieve netwerkpartner in de keten draagt Libra R&A zorg voor een zo optimaal en efficiënt mogelijk ingerichte zorg voor de klant en heeft in dit kader actief contact met partners in de zorgketen. Enkele jaren geleden heeft een organisatiewijziging plaatsgevonden, een kanteling van een meer input georiënteerde, sectorale indeling naar een meer output georiënteerde structuur met integrale en resultaatverantwoordelijke eenheden (rve’s), 2 rve’s voor volwassenen, 1 rve kinderen en de rve Audiologie. Doelstelling tegelijkertijd was om de medische inbreng in het directieteam te versterken.

Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk belegd in de organisatie volgens het principe ‘decentraal waar mogelijk, centraal waar nodig’. Het vraagt nog de nodige bestuurlijke aandacht dit nader werkend te krijgen.

Algemene ontwikkelingen sector

Externe maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en maatregelen hebben gezorgd voor betekenisvolle veranderingen in de revalidatiezorg. De vraag van patiënten is complexer geworden doordat mensen sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen en veelvuldig met grote trauma’s in de revalidatiecentra komen. Daarbij hebben patiënten steeds frequenter meerdere aandoeningen hetgeen een ingewikkelder behandeling vergt. Het gaat kortom steeds vaker om complexe patiëntenzorg met focus op de medisch specialistische en audiologische revalidatie. En die moet worden geleverd tegen een achtergrond van toenemende concurrentie en beperktere groeimogelijkheden als gevolg van overheidsmaatregelen.

Een andere ontwikkeling in de sector betreft de toenemende technologische mogelijk- heden, zowel als het gaat om de vragen die patiënten stellen met betrekking tot hun dossier en communicatie met (andere) behandelaren, als aan de aanbodkant de ontwik- kelingen in eHealth die instellingen dwingen tot innovatie investeringen in wetenschappelijk onderzoek en het uitbreiden van deskundigheidsbevordering als bijvoorbeeld revalidatie- geneeskundige opleidingen.

De sector in zijn algemeenheid en Libra R&A als belangrijke speler in de regio ziet zich aldus voor een voortdurende veranderopdracht geplaatst om enerzijds de top-medische specialistische revalidatie en audiologie te kunnen blijven bieden aan patiënten met complexere aandoeningen en anderzijds dat te doen ondanks de budgettaire druk van overheid en verzekeraars. Een budgettaire druk die dwingt tot slimme bedrijfsvoering en vooral ook samenwerking in de keten.

In de afgelopen tijd zijn er diverse projecten opgestart die van immens belang zijn voor het succesvol bereiken van de doelstellingen van Libra. Te denken valt aan de introductie van het EPD, E-Health en het cultuur- en organisatieprogramma “Libra Next Level”. Daarnaast zijn een aantal complexe bouw/renovatieplannen in een stroomversnelling gekomen als gevolg van besluitvorming van (toekomstige) samenwerkingspartners, zoals het ETZ, De Wever en Archipel.

Deze veranderingen vragen veel van leiding en medewerkers in een organisatie. Verbinding tussen leiding en professionals en elkaar willen motiveren om beter te willen worden zijn cruciale succesfactoren. De kernwaarden van Libra R&A en een levendige cultuur van toewijding en professionaliteit zijn daarbij onontbeerlijk.

In dit onzekere tijdsgewricht moet tegen de achtergrond van de arbeidsmarktkrapte een krachtige koers worden gevaren en continue majeure besluitvorming plaatsvinden. Het zijn met name de bovengenoemde vraagstukken en uitdagingen nauw gerelateerd aan de besturingsvraagstukken van Libra R&A waar de raad van toezicht en de raad van bestuur een constructief, open en transparant debat over willen voeren.

Governance

Libra Revalidatie & Audiologie kent tijdelijk een tweehoofdige Raad van Bestuur: Marie-Louise Vossen (voorzitter Raad van Bestuur) en Harry Luik (lid Raad van Bestuur a.i.). Het directieteam wordt gevormd door de Raad van Bestuur, twee transitiedirecteuren (Bedrijfsvoering en Zorg), een directeur Financiën en een directeur Services, aangevuld met de Manager Centrale Staf en de Bestuurssecretaris. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Libra R&A kent drie adviesorganen: de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Medische Staf. Via deze organen is de medezeggenschap van respectievelijk de medewerkers, de cliënten en de medisch specialisten gewaarborgd.

Samenstelling Raad van Toezicht:

 • mevrouw drs. J.H. (Josephine) Colijn (voorzitter)
 • de heer drs. M. (Martijn) Cornelis RC (vicevoorzitter en voorzitter Auditcommissie)
 • de heer prof. dr. R. (Rob) Willemsen (voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid en lid commissie Human Resources)
 • de heer E. (Edgar) van Zoelen, MBA (lid Auditcommissie en lid commissie Kwaliteit & Veiligheid)
 • mevrouw R. (Ria) Hendrikx (voorzitter commissie Human Resources)

In verband met het aflopen van de zittingstermijnen in de loop van het jaar en in het belang van een zorgvuldige overdracht wenst de organisatie tijdig te voorzien in de opvolging van Josephine Colijn, Rob Willemsen en Edgar van Zoelen.

Voor meer informatie over de koers en over Libra: www.libranet.nl

 

ALGEMEEN

Samenstelling en werkwijze
De Raad van Toezicht (hierna te noemen de Raad) van Libra Revalidatie & Audiologie (hierna te noemen Libra) bestaat uit vijf leden en kent de volgende commissies: Audit- commissie, commissie Kwaliteit & Veiligheid en een commissie Human Resources. Contacten met externe en interne stakeholders waaronder de medezeggenschapsgremia (Cliëntenraad, OR) en het Bestuur Medische Staf zijn daarbij van groot belang evenals het beleven en ervaren van de werkwijze van het primair proces en ondersteunende diensten. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. Het uitgangs- punt bij het toezichthouden is het cliëntperspectief. De Raad is betrokken en nabij zowel naar de organisatie als naar elkaar.

De vier kerntaken van de Raad zijn:

 1. het houden van toezicht;
 2. een advies- en klankbordfunctie;
 3. het bewaken van de maatschappelijke doelstelling en inbedding van Stichting Libra in de lokale en regionale samenleving;
 4. de werkgeversfunctie voor de raad van bestuur.

Toezichtvisie
De Raad werkt volgens een toezichtvisie die gebaseerd is op de Governance Code 2022. De toezichtvisie van Libra is nader geconcretiseerd en wordt voortdurend aangepast aan de hand van eigen evaluaties en de laatste ontwikkelingen omtrent goed toezicht: https://www.libranet.nl/media/4606/20220211-visie-op-toezicht-rvt-dd-11-2-2022-def.pdf.

In algemene zin houdt de Raad toezicht op de maatschappelijke doelstelling van Libra. In de rol van toezichthouder zijn de volgende aspecten bepalend:

 • De individuele klant staat centraal:
  De Raad ziet erop toe dat de organisatie zorgvuldig luistert naar de cliënten en dat de wensen van de cliënt binnen heldere kaders een professionele invulling krijgen. Dit doet Libra in vertrouwen, met aandacht én met respect.
 • De organisatie is ook op lange termijn succesvol.
  Dit kan de organisatie bereiken door tevreden cliënten en tevreden medewerkers. Een financieel gezonde bedrijfsvoering conform wet- en regelgeving (“compliant”) is een andere voorwaarde. De Raad ziet erop toe, dat het gemeenschapsgeld goed wordt beheerd en optimaal wordt ingezet ten behoeve van alle klanten.
 • De organisatie staat in verbinding met de maatschappij:
  De Raad ziet erop toe dat de organisatie in het behalen van haar eigen doelstellingen steeds handelt in afstemming met externe ontwikkelingen en de belangen van externe belanghebbenden (“stakeholders”).

Raad van Toezicht als geheel
De Raad als geheel kent een maatschappelijk heterogene samenstelling en is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is, dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Aspecten van deze diversiteit zijn onder andere geslacht en leeftijd, deskundigheid, ervaringsachter- grond, maatschappelijke en culturele achtergronden, stijl, en persoonlijkheid. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team.

De Raad vormt een herkenbaar orgaan en heeft het vertrouwen van de Raad van Bestuur en Libra’s belangrijkste stakeholders. De leden zijn bij voorkeur complementair qua kennis, ervaring, netwerken en teamrollen, en vinden permanente educatie, voor zowel de eigen ontwikkeling als de teamontwikkeling, vanzelfsprekend.

 

A. ALGEMEEN PROFIEL LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

 • onderschrijven de missie, visie en ambities van Libra Next Level;
 • tonen betrokkenheid en visie op toekomstige ontwikkelingen in het werkveld van de revalidatiezorg e/o kennis van de zorg in brede zin;
 • hebben een duidelijke constructieve visie op de rol van de medezeggenschap van medewerkers en op de participatie van de klantenvertegenwoordiging bij belangrijke (strategische) beslissingen;
 • zijn ervaren en gelijkwaardige gesprekspartners voor de Raad van Bestuur;
 • hebben gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en een goed beeld van de taken en verantwoordelijkheden in een toezichthoudende functie;
 • zoeken proactief informatie en vragen door vanuit een analytisch oordeelsvermogen en een systematische manier van werken, herkennen risico’s;
 • beschikken over organisatiebewustzijn en strategisch inzicht;
 • zijn onafhankelijk (zonder zakelijk of persoonlijk belang), vrij van last en ruggenspraak; eventuele nevenfuncties zijn niet conflicterend met de positie en doelstellingen van Libra;
 • beschikken over een sterk normbesef en handelen integer en zorgvuldig;
 • werken verbindend;
 • zijn communicatief vaardig en hebben een uitnodigende, op dialoog en transparantie gerichte stijl;
 • zijn teamspelers die zich ook onafhankelijk kunnen opstellen, beschikken over kritisch-analytisch oordeelsvermogen en kunnen reflecteren op de eigen rol en die van de Raad;
 • hebben energie en tijd en zijn flexibel om naast de 6 reguliere vergaderingen per jaar beschikbaar te zijn voor additioneel overleg en participatie in commissies;
 • hebben kennis van en handelen conform de Governance Code Zorg en waarde gedreven toezichthouderschap;
 • onderkennen het verschil tussen besturen en toezicht houden en handelen daarnaar vanuit de functie;
 • volgen jaarlijks (bij)scholing;
 • kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen;
 • hebben een WO werk- en denkniveau.

 

B. AANVULLEND PROFIEL VOORZITTER

 • heeft ervaring in een eindverantwoordelijke (bij voorkeur bestuurlijke) positie alsmede in een toezichthoudende positie, idealiter opgedaan in het publieke én/of zorg domein;
 • weet hoe (informele) processen lopen, besluitvorming tot stand komt en wie de stakeholders zijn;
 • is zich bewust van de specifieke rol als voorzitter van de Raad, ten aanzien van het fungeren als bewaker van de governance, ook in relatie tot de collegialiteit in de Raad en ten aanzien van de samenwerking met de Raad van Bestuur;
 • heeft oog voor het toezichtproces én voor bestuurlijke proces;
 • heeft naast de reguliere vergaderingen, tijd en gelegenheid voor overleg met de raad van bestuur;
 • beschikt over bewezen en aantoonbare diplomatieke, verbindings-, onderhandelings- en leidinggevende vaardigheden.

De voorzitter is daarnaast in staat om:

 • een relatie op te bouwen/te onderhouden met de Raad van Bestuur die gebaseerd is op vertrouwen;
 • binnen de raad van toezicht een sfeer te creëren van openheid en reflectie;
 • te opereren vanuit wijsheid en reflectie met een natuurlijk en authentiek leiderschap.

 

C. AANVULLEND PROFIEL LID MET AANDACHTSGEBIED KWALITEIT & VEILIGHEID (op voordracht cliëntenraad)

 • heeft ruime ervaring in het zorgdomein, ervaring op bestuurlijk niveau en/of in de revalidatiesector zijn een pre;
 • is zorginhoudelijk uitstekend onderlegd en heeft bij voorkeur reeds kennis van peri- paramedische zorg;
 • heeft een duidelijke visie op zorgkwaliteit en zorginnovatie, dienstverlening en de positie van cliënten in het zorgstelsel;
 • kan het thema Kwaliteit & Veiligheid vanuit meerdere perspectieven bezien, zodat zowel het perspectief van de cliënt, de professionals als die van de overige stake- holders, zoals de zorgverzekeraars, wordt meegewogen;
 • overziet en bewaakt permanent het cliëntenbelang en heeft cliëntenparticipatie hoog in het vaandel (“wat betekent dit voor de cliënt?”);
 • weet Raad van Toezicht en Cliëntenraad te verbinden en beschikt over uitstekende communicatieve- en luistervaardigheden;
 • vervult klankbordfunctie en is volwaardig gesprekspartner voor zorgprofessionals;
 • kan zich verhouden tot alle niveaus en heeft ook oog voor digibeten en laaggeletterdheid.

Het lid raad van toezicht met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid is tevens voorzitter van de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

 

D. AANVULLEND PROFIEL LID MET AANDACHTSGEBIED DIGITALISERING

 • is werkzaam in een stevige eindverantwoordelijke (bij voorkeur bestuurlijke) functie;
 • heeft achtergrond in het bedrijfsleven, de zakelijke dienstverlening of publiek/private sector;
 • brengt grondige expertise mee rondom het opzetten/implementeren/managen van complexe ICT systemen en gerelateerde digitaliseringsprocessen (EPD, communicatiesystemen en CRM);
 • is aanjager van innovatie en heeft kennis van de ontwikkelingen in de zorgsector;
 • is een ervaren toezichthouder;
 • heeft ruime kennis van: projectmanagement, (online)marketing, het realiseren van digitale transformatie en het optimaliseren van bedrijfsprocessen;
 • heeft ervaring met en visie op organisatieontwikkeling;
 • is ondernemend, pro-actief, kritisch en toegankelijk;
 • heeft ervaring met multi-stakeholdermanagement;
 • is financieel onderlegd en/of heeft bedrijfskundig inzicht en bij voorkeur kennis van zorgfinanciering en zorgvastgoed.

Het lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Digitalisering is tevens lid van de Auditcommissie.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Honorering en/of onkostenvergoeding
De leden van de Raad ontvangen een beloning die past binnen de geldende richtlijnen van de Wet normering topinkomens en het beloningsadvies van de NVTZ. De honorering wordt jaarlijks openbaar gemaakt in de (toelichting bij de) jaarrekening.

Procedure

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

 • 1e gespreksronde met selectiecommissie: dinsdag 7 februari;
 • vervolggespreksronde met medezeggenschapsorganen: maandag 13 februari.

Contact

Dit wervingsproces zal worden begeleid door Edith Zeevalk, partner Holtrop Ravesloot Executive Search tel: 020-6470201. Belangstellenden kunnen hun interesse vóór vrijdag 27 januari 2023 kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan reacties@holtropravesloot.nl


Sluit 27 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"