Raster Groep

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financiën en bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Deventer | Overijssel
Sluit 9 januari 2023


Omschrijving Vacature

Wilt u toezicht houden op een organisatie die dagelijks een verschil maakt in levens?

Draagt u sociaal werk en kinderopvang een warm hart toe?

Over Raster Groep
Raster Groep is een organisatie die welzijnswerk en kinderopvang biedt in de gemeente Deventer. We werken iedere dag in én aan buurten waar iedereen mee kan doen, verantwoordelijkheid kan dragen en zich gewaardeerd voelt. Dichtbij mensen, zichtbaar en benaderbaar. We zijn overal waar mensen zijn; op kinderopvanglocaties, school, straat en andere belangrijke plekken in een buurt. Daar bouwen we aan vertrouwensrelaties en leggen we verbindingen; tussen mensen onderling en mensen en organisaties. Daarbij maken we dankbaar gebruik van alles wat er al aan ervaringen, kennis, vaardigheden en netwerken in een buurt aanwezig is! Zo bouwen we, samen met bewoners en collega-organisaties, mee aan sterke buurten en krachtige gemeenschappen. Waarbinnen bewoners, jong en oud, ertoe doen, kunnen meedoen, zich gewaardeerd voelen en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Waar het fijn samen leven is! Onze medewerkers maken dagelijks een verschil in het leven van mensen. Daar zijn we trots op!

De toezichthouder die wij zoeken

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat nu uit 5 leden. Wegens het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden is er bij Raster Groep ruimte voor:

Lid van de Raad van Toezicht
met specifieke expertise op het terrein van financiën en bedrijfsvoering

Binnen Raster Groep wordt gewerkt volgens de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (Sociaal Werk Nederland). Onze Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen.

Wij zoeken een collega, die niet alleen kritische, maar ook verrassende en ongemakkelijke vragen stelt. Vragen waarmee we de grenzen van onze comfortzone verkennen. Het stellen van deze vragen helpt ons om onze rol als toezichthouder van Raster voortdurend goed te kunnen vervullen. Vanuit het wettelijk kader, maar ook als professionele gesprekspartner voor de bestuurder.

We zoeken iemand, die vanuit de maatschappij denkt en verantwoord leiderschap omarmt. Iemand die een andere wereld binnen brengt en aantoonbare affiniteit heeft met organisaties met professionals.

Competenties voor de vacature:

 • Analytisch vermogen (HBO/academisch denk- en/of werkniveau).
 • Vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en in samenhang te bezien.
 • Kennis van en passie voor het maatschappelijk veld.
 • Kennis van en/of ervaring met organisatieprocessen en bestuurlijke zaken.
 • Kennis van en/of verbinding met een of meer sectoren waarin Raster actief is.
 • Kennis van de lokale en regionale situatie.
 • Een actief relevant netwerk.
 • Kunnen denken en werken vanuit het RvT- model.
 • Contactuele effectiviteit.

 

Over onze Raad van Toezicht

De taken en verantwoordelijkheden van de RvT van Raster zijn beschreven in de Statuten en

het Reglement voor de Raad van Toezicht. Stichting Raster wordt gevormd door Stichting Raster (Welzijn) en Kinderopvang BV (Sam&ko). Raster onderschrijft als lid van Sociaal Werk Nederland en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang de governancecode Sociaal Werk en de

governancecode Kinderopvang. En past de principes uit deze code ook aantoonbaar toe.

Deze governancecode geeft, samen met de statuten van de stichting en de bijbehorende reglementen, de basis voor de governance van Raster. De code legt normen vast voor goed bestuur en toezicht. Raster volgt daarbij de volgende zeven principes:

 1. Bij alles wat zij doet, houdt Stichting Raster haar maatschappelijke doelen steeds sterk voor ogen.
 2. De Bestuurder en de RvT hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
 3. De Bestuurder en RvT zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
 4. De organisatie investeert in de omgang en dialoog met interne en externe belanghebbenden.
 5. De Bestuurder en RvT zijn geschikt voor hun taak.
 6. De Bestuurder is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en de continuïteit van de organisatie.
 7. De RvT houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie.

Raster heeft relaties met (lokale) overheden en met organisaties die actief zijn binnen veel sectoren, zoals Zorg en hulpverlening, Wonen, Onderwijs, Veiligheid en politie, Vrijwilligerswerk, Bedrijfsleven en Kinderopvang. Vanuit de maatschappelijke opgave vindt de RvT het als geheel belangrijk om verbinding te zoeken met de samenleving en netwerken van stakeholders in de omgeving van de organisatie. In voorkomende gevallen worden zij gevraagd om mee te denken en/of hun vakkennis c.q. kennis van actuele, maatschappelijke ontwikkelingen van ‘buiten naar binnen’ te brengen als input voor nadere gedachtenvorming.

Kenmerken van de Raad van Toezicht zijn:

 • De RvT is representant van de samenleving;
 • De RvT heeft affiniteit met het werk van de organisatie;
 • De RvT heeft zicht en reflectie op de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de Bestuurder;
 • De RvT is in staat om de financiële positie van de organisatie te beoordelen in relatie tot de maatschappelijke opgave;
 • De RvT houdt actief toezicht, analyseert scherp, anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving en grijpt zo nodig tijdig in;
 • De RvT houdt afstand van de organisatie van de dagelijkse werkzaamheden;
 • De RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijke meerwaarde t.o.v. de Bestuurder;
 • De RvT is objectief, integer en opereert onafhankelijk en transparant;
 • De RvT werkt als een collegiaal team.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht gelden de volgende randvoorwaarden:

 • De RvT kent een maatschappelijk heterogene en diverse samenstelling;
 • De RvT is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen;
 • De leden hebben binding met de regio waarin Raster werkzaam is;
 • De leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken;
 • De leden zijn onafhankelijk en vrij van elke schijn van belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban;
 • De leden hebben intrinsieke motivatie, affiniteit met de doelstelling van de organisatie, collegialiteit en de bereidheid tot samenwerking.

De RvT vergadert zes keer per jaar. Daarnaast wonen de leden regelmatig bijeenkomsten bij van de organisatie. Tussentijdse bijeenkomsten en vergaderingen worden gepland, bijv. met ondernemingsraad en het managementteam.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De procedure is erop gericht om de nieuwe toezichthouder per 1 maart 2023 aan te stellen. De gesprekken zullen eind januari-begin februari plaatsvinden.

Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail vóór 9 januari 2023 aanstaande. U kunt deze richten aan het Secretariaat van Raster t.a.v. Marianne Alkemade, email: m.alkemade@rastergroep.nl. De selectie zal plaatsvinden door de Raad van Toezicht. De kandidaten maken tijdens de sollicitatieprocedure ook kennis met de Bestuurder.  

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Marianne Alkemade. Zij brengt u desgewenst in contact met de voorzitter van de RvT, Ivo Matser.


Sluit 9 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"