Stichting Signum

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Rosmalen | Noord-Brabant
Sluit 3 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Signum realiseert primair onderwijs voor ruim 6.000 leerlingen verspreid over 24 scholen, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs, in ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel. Daarmee is Signum een van de grotere PO besturen in Nederland. 

Signum is een organisatie voor bijzonder onderwijs, bestaande uit authentieke scholen, die vanuit waardenbewustzijn met eigenzinnig onderwijs willen bijdragen aan de ontwikkeling van zelfbewuste en initiatiefrijke kinderen. Deze missie komt tot uiting in ons motto: Ondernemend in goed onderwijs. 

Signum wil dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, liefst in de eigen wijk. Wij bieden een eigentijdse, kansrijke ontwikkelomgeving en dragen bij aan een ondersteunend pedagogisch netwerk. Daartoe benutten we de passie 

en potentie van medewerkers. We leren, ontwikkelen en innoveren in professionele leergemeenschappen en werken samen met partners in en om de kindcentra. 

De kernwaarden van Signum vormen het DNA van de organisatie.
Signum onderscheidt een drietal eindwaarden, die aangeven waar het ons in essentie om gaat: 

 • Kindcentra als oefenplaats voor het leven 
 • De wijk en de wereld een beetje mooier (leren) kleuren 
 • Van betekenis zijn voor jezelf, de ander en je omgeving 

De bijbehorende instrumentele waarden zijn: vertrouwen, verbinden en ondernemen.
Ze helpen om de eindwaarden van Signum te realiseren. 

Het College van Bestuur: 

 • wil werken vanuit de bedoeling: optimale ontwikkelkansen voor ieder kind. 
 • waardengedreven werken: vertrouwen, verbinden, ondernemen; 
 • ontwikkelingsgericht werken: beweging maken op impactgebieden; 
 • kwaliteitsbewust werken: werken vanuit no-surprise principe. 
 • heeft een decentrale besturingsfilosofie. 
 • professionele ruimte geven (verantwoordelijkheid en verantwoording); 
 • constructieve dialoog organiseren (tegengeluid/ diversiteit); 
 • gespreid leiderschap stimuleren (vergroten van lerend en oplossend vermogen). 

Het College van Bestuur, scholen en de Raad van Toezicht worden ondersteund door een stafbureau, waarin een aantal ondersteunende en beleidsmatige diensten zijn belegd. Het bestuursbureau organiseert, ondersteunt  en faciliteert zodanig dat het bijdraagt aan goede resultaten waarover zorgvuldig wordt gerapporteerd en verantwoord: in kwaliteit in onderwijs en ondersteuning en in professionaliteit van de medewerkers en de organisatie. Medezeggenschap wordt op stichtingsniveau vormgegeven middels een GMR met vertegenwoordigers namens het personeel en namens de ouders. Signum telt circa 700 medewerkers. Het jaarbudget van Signum bedraagt circa € 43 miljoen. Signum is financieel gezond. 

Relevante ontwikkelingen 

Signum staat bekend als een speler die ertoe doet in het primaire onderwijsveld in ’s-Hertogenbosch en omgeving, een regio met deels grootstedelijke kenmerken in de vorm van zowel Vinex-wijken als een aantal achterstandswijken. 

Juist de diversiteit aan problemen en dynamiek binnen ’s-Hertogenbosch stelt het onderwijs voor een aantal specifieke vraagstukken en vraagt om samenwerking, creativiteit, regie en ondernemerschap van de zijde van Signum. 

Belangrijke uitdaging vormt de gespannen arbeidsmarkt, die in combinatie met de hoge werkdruk en vergrijzing een nadrukkelijk beroep doet op de verkenning van nieuwe, flexibele organisatievormen (het ‘anders organiseren’) van onderwijs en differentiatie in leerkrachten. Onderwijsinhoudelijk beschikt Signum over een goede uitgangspositie; de inspectieresultaten zijn goed. De afgelopen jaren is een goede basis gelegd voor het kwaliteitsbeleid, dat de komende jaren op de verschillende scholen verder wordt uitgebouwd. Binnen Signum wordt onder leiding van het (recent vernieuwd) College van Bestuur geïnvesteerd in digitalisering, 

HRD & organisatieontwikkeling, het versterken van het onderscheidend vermogen van Signum en het entameren van een lerende cultuur. Daarnaast wordt verder geïnvesteerd in het verwerven van meer grip op de bedrijfsvoering. Planning & control, het cyclisch werken, worden steeds meer leidend bij de inrichting van de administratieve, financiële en beheersystemen. Dit moet borgen dat de doelmatigheid en doeltreffendheid verder wordt verbeterd, de aansturing nog meer beleids- en resultaatgericht geschiedt en de verantwoording tijdig en meer inzichtelijk wordt. Ook huisvesting en duurzaamheid vormen de komende tijd onderwerp van gesprek: onderwijskundige ontwikkelingen, vernieuwingen als die naar IKC’s, flexibel organiseren en passend onderwijs, vragen om een vernieuwende visie op huisvesting. 

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van Stichting Signum is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het integraal en onafhankelijk intern toezicht op het tweehoofdige College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur,  toezicht en controle op het bestuur, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. Het bestuur legt tijdig, volledig en betrouwbaar verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de strategische koers van de organisatie en de bedrijfsvoering. Het toezicht van de Raad sluit daarop aan. De Raad van Toezicht hanteert het principe van toezicht op afstand, met als uitgangspunt goed bestuur zoals gedefinieerd in de Code goed bestuur van de PO-Raad. Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur werken vanuit deze code. Uitgangspunten van deze code zijn verwerkt in de statuten, het toezichtskader met een toezichtsvisie, het bestuursreglement, reglement raad van toezicht en overige reglementen van Signum. De Raad van Toezicht zoekt daarbij de balans tussen het organisatiebelang en het maatschappelijke belang. 

De huidige Raad van Toezicht van Signum bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes; samen met het College van Bestuur. Daarnaast is ruimte voor themabijeenkomsten, gemeenschappelijke vergaderingen met de GMR, schoolbezoeken en een zelfevaluatie. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht en het bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, geënt op de beleids- en controlcyclus. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en het bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar. 

De Raad van Toezicht vergaart zelf actief en tijdig informatie bij het bestuur, schooldirecties (onder andere door middel van schoolbezoeken), GMR en externe stakeholders, waaronder de externe accountant. 

Integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de interne toezichthouders binnen Signum hun taken en rollen vervullen. 

De Raad van Toezicht van Signum kent drie commissies: een Remuneratiecommissie, een Auditcommissie en een Kwaliteitscommissie. 

Vacature lid Raad van Toezicht 

Binnen de Raad van Toezicht van Signum is een vacature ontstaan voor Lid van de Raad van Toezicht met een profiel bedrijfsvoering (expertise op het vlak van HR is een sterke pre). 

Functie-eisen 

Algemene eisen 

 • beschikken over een aantal voor Signum relevante netwerken op strategisch niveau (regionaal
  en/of landelijk); 
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie; 
 • in uw optreden bent u een teamplayer, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking
  en samenhang, maar ook vernieuwend en in staat is om vanuit de toezichthoudende rol
  op innovatieve wijze de positie van Signum binnen de regionale onderwijscontext te beoordelen; 
 • academisch niveau van denken en functioneren en in zicht in (strategische) bestuurlijke processen
  binnen complexe organisaties; 
 • vermogen om de missie van de organisatie en de con tinuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken; 
 • analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren; 
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 • verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen; betrokkenheid bij het onderwijs; 
 • integriteit staat voorop; derhalve het belang van de organisatie vooropstellen, zonder daarbij
  andere belangen een rol te geven; 
 • beschikken over voldoende relevante kennis en erva ring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het College van Bestuur; 
 • vermogen om de adviserende en toezichthouden 
 • de rol in teamverband uit te kunnen oefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten; 
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhan kelijke opstelling. 

Specifieke profieleisen 

Gelet op de diversiteit in expertise binnen de RvT zoeken we een lid met ruime kennis en ervaring in bedrijfsvoering. Expertise op het vlak van HR is een sterke pre. Dit gecombineerd met bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met het onderwijs. De kandidaat is in staat om zowel als toezichthouder als ook als sparringspartner op te treden voor het College van Bestuur op het gebied van bedrijfs- voering met nadrukkelijke aandacht HR, shared facilities, huisvesting en integrale veiligheid. Dit alles met het begrip van de toepasbaarheid in de sector. Integriteit, deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn belangrijke waarden. 

Honorering 

De vergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Signum is in lijn met de richtlijnen van de VTOI en vigerende (WNT) wet- en regelgeving. De honorering is passend bij de verantwoordelijkheid van de rol en conform richtlijn VTOI. 

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure

Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 3 maart 2023 een brief met cv te sturen naar: secretariaat@signumonderwijs.nl.
De sollicitatiegesprekken staan gepland voor 27 maart in de avond.

Nadere informatie

Nadere informatie over de organisatie is beschikbaar op de website: www.signumonderwijs.nl. Voor eventuele vragen kan contact opgenomen worden met: Caren Joosten – bestuurssecretaris telnr. 073 – 850 78 00


Sluit 3 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"