Lid Raad van ToezichtimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Middelburg
Reageren vóór 29 januari 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
Stichitng Kinderopvang Walcheren (SKOW)
Provincie
Zeeland
Vergaderlokatie
Middelburg
Profiel bedrijf

Kinderopvang Walcheren (KOW) draagt zorg voor een zo gevarieerd en gespreid mogelijk aanbod van kinderopvangmogelijkheden op Walcheren. We zijn partner van ouders in de ontwikkelingsgerichte begeleiding van kinderen tot 13 jaar. We geven kinderen de ruimte om in de omgeving waar zij wonen te spelen, te leren en te genieten en geven ouders de mogelijkheid zorg en arbeid te combineren. Kinderopvang Walcheren handelt en werkt volgens de kernwaarden professioneel, betrouwbaar, hulpvaardig, zakelijk én betrokken.

 

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Stichitng Kinderopvang Walcheren (SKOW)
Zoekt per
1 april 2018
Deskundigheidsgebied
Financiën
Profiel functie

Als Raad van Toezichtlid (RvT) houdt u toezicht op de gang van zaken binnen KOW, het beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur (RvB). U staat de RvB met raad en daad ter zijde. De RvT is verantwoordelijk voor vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van de begroting. Per 1 januari 2013 werkt de RvT conform de Good Governance Code. De RvT bestaat uit een voorzitter en vier leden.

 

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zoals vastgelegd in de statuten, alsmede op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke ach­ter­gron­den van de leden in het licht van de grondslag en doelstelling van de stichting.

 

De leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van KOW te onderschrijven en in hun verdere maatschappelijk handelen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie voor geheel KOW en de van haar uitgaande diensten.

 

Leden van de Raad van Toezicht mogen niet in dienst zijn van KOW noch middellijk of onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting.

 

Uitgangspunten voor het profiel van alle leden van de Raad van Toezicht zijn:

De Raad van Toezicht bevordert diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. In dat kader streeft de Raad van Toezicht een evenwichtige verdeling na van onder andere vrouwen en mannen, leeftijd en maatschappelijke groeperingen;

De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het management;

De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat op het niveau van het management te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor het management staat.

 

Profiel kandidaat

De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om:

 • afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 • beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
 • het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang;
 • besluitvaardig te handelen;
 • te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
 • ontwikkelingen in de kinderopvang en het onderwijs, de politiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
 • door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 • hun eigen functioneren te (laten) evalueren;
 • in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken; hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het management en de stichting.

 

Daarnaast zijn voor KOW de volgende kenmerken van belang:

 • Breed Zeeuws netwerk;
 • Continuïteit in de eerste vier jaar d.m.v. rooster van aftreden;
 • Brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • Affiniteit met kinderopvang in de breedste zin;
 • Positief kritische houding;
 • Ervaren op bestuurlijk terrein;
 • Onafhankelijk van andere belangen.

 

Wij vragen

Lid met kennis van financiën

Als lid heeft u aantoonbaar ervaring op het snijvlak van bestuur en financiële bedrijfsvoering. Voor deze positie geldt een academisch werk- en denkniveau en kennis van regionale, maatschappelijke, economische en financiële ontwikkelingen. Gezocht wordt naar een man of vrouw die bij voorkeur beschikt over de specifieke kwaliteiten:

 • brede financiële kennis;
 • interpreteren van de financiële verslaggeving;
 • fiscale kennis;
 • bedrijfseconomische achtergrond;
 • bekendheid met bedrijfsvoering van een maatschappelijke onderneming;
 • kennis van de accountancy.

Arbeidsvoorwaarden

Cliëntenraad

Een lid zal op voordracht van de cliëntenraad benoemd worden.

 

Wij bieden

Een uitdagende organisatie in een dynamische sector met een maatschappelijke functie. De vergoeding is conform de Governance Code Kinderopvang.

 

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor de functie en wilt u meer informatie, neem dan contact op met Stéphane Cépèro (0655848412), voorzitter Raad van ToezichtDirect solliciteren? Stuur uw sollicitatiebrief met daarin uw motivatie voor deze functie, uw cv en het vacaturenummer VA 571a naar de afdeling P&O via sollicitaties@skow.nl.

2018-01-20T06:30:20+00:00