Stichting HVO-Querido

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Maatschappelijke opvang

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 1 februari 2023


Omschrijving Vacature

 

Lid Raad van Toezicht
Amsterdam, 36 uur per week

Organisatie
HVO-Querido is een zorgorganisatie die al sinds 1904 bestaat en actief is in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Haarlem en Hoofddorp. Met ruim 1.400 medewerkers en een budget van 117 miljoen biedt HVO-Querido op 75 locaties steun aan ca. 5.000 burgers in een kwetsbare positie. HVO-Querido gaat daarbij uit van wat mensen kunnen; de wensen en behoeften van degene die hulp vraagt, staan centraal. HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om (opnieuw) de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

HVO-Querido biedt verschillende vormen van opvang, huisvesting, woonbegeleiding en dagbestedingsactiviteiten. Afhankelijk van de behoeften, wordt ondersteuning geboden op psychisch, lichamelijk en/of sociaal gebied. Indien mogelijk worden ook familie, vrienden of andere naasten hierbij betrokken. Daarbij werken zij altijd samen met andere (zorg)organisaties om het aanbod af te stemmen en het beste voor de cliënt te organiseren.

In de afgelopen jaren is HVO-Querido hard gegroeid. Het aantal cliënten dat zorg krijgt, is bijna verdubbeld en ook het aantal medewerkers is fors gegroeid. De organisatie wordt gewaardeerd door de cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers (financiers). Het gaat daarbij ook om de groei van haar rol als netwerkpartner en als mede-vormgever van veranderingen in de sector en in de samenleving. Het vooraanstaande kennis- en expertisecentrum van HVO-Querido is ook op landelijk en internationaal niveau actief om het vakgebied van MOBW verder te ontwikkelen. Leren, ontwikkelen en verbeteren staat binnen HVO-Querido centraal.

De grotere omvang van de organisatie brengt een andere complexiteit die vraagt om nieuwe structuren en een moderne bedrijfsvoering. Met aandacht voor de menselijke maat van cliënten en medewerkers is een nieuwe vorm van planning & control ingevoerd, waarbij de inhoud leidend is. Daarnaast heeft informatisering een nieuw startpunt gekregen waarop nu innovatieve plannen worden uitgevoerd, wat de komende jaren gaat leiden tot concrete resultaten.

Overall is HVO-Querido bezig met het definiëren en inrichten van nieuwe professionele standaarden, zoals het definiëren van zorguitkomsten, gewenste uitstroompercentages en het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen in een kwetsbare positie. HVO-Querido wil en kan daarin voorop lopen en innovatief zijn. Deze ambities vragen tijd en inspanning en focus van iedereen.
De organisatie bestaat uit echte doeners die weten van aanpakken en samenwerken met anderen om de beste zorg of ondersteuning te bieden. Dit doen zij vanuit de drie kernwaarden van HVO-Querido: samen, gelijkwaardig en met lef. Deze kernwaarden vormen de leidraad voor het Meerjarenbeleid 2019-2023.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.hvoquerido.nl

Bestuur, toezicht en medezeggenschap
De raad van bestuur van HVO-Querido bestaat op dit moment uit twee leden: Douwe van Riet als voorzitter met de portefeuille bedrijfsvoering en Jessica Wesselius met de portefeuille zorg. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Zij onderschrijven de Zorgbrede Governancecode 2022 en handelen daarnaar.

De medezeggenschap van cliënten functioneert bij HVO-Querido op drie niveaus: bewonerscommissies, zorgraden en de centrale cliëntenraad. De bewonerscommissie is georganiseerd op lokaal niveau: elke locatie heeft een bewonerscommissie of een bezoekerscommissie die overlegt met de teammanager. De zorgraad is gesprekspartner van de zorgdirecteuren bij HVO-Querido en stelt vragen over onder andere het beleid en heeft inzage in hoe er met geld wordt omgegaan. De centrale cliëntenraad is gesprekspartner en adviseur van de Raad van Bestuur.

Lid Raad van Toezicht
In verband met het aflopen van de zittingstermijn ontstaat een vacature voor de positie van lid Raad van Toezicht. Het lid wordt aangewezen op voordracht van de centrale cliëntenraad. Er wordt ten minste vijf keer per jaar vergaderd met de voltallige Raad van Toezicht. Verder neemt u ten minste twee keer per jaar deel aan het overleg met de centrale cliëntenraad en de Raad van Bestuur. Onderdeel van de werkzaamheden omvatten verder werkbezoeken aan de diverse locaties van HVO-Querido, gesprekken met leden van de centrale cliëntenraad en deelname aan de auditcommissie, kwaliteit en veiligheid die tenminste vijf keer per jaar vergaderd.

We zoeken een toezichthouder die kennis en affiniteit heeft met het werkveld zorg en welzijn, en in het bijzonder de maatschappelijke opvang. U heeft brede kennis en expertise op het vlak van medezeggenschap van cliënten en naasten van cliënten in de zorg, het benutten van ervaringskennis en het inzetten van ervaringsdeskundigen. U heeft ervaring met het invullen van de begrippen Kwaliteit en Veiligheid. U bent in staat deze ervaring in te zetten vanuit het perspectief van de cliënt/bewoner en naasten: van het primaire proces tot aan de strategische vraagstukken.

HVO-Querido heeft als leidende principes een lerende organisatie te zijn waarin we medewerkers stimuleren om vanuit talent, motivatie (eigen) ervaring en vakbekwaamheid zichzelf verder te ontwikkelen als veerkrachtige medewerkers. De toezichthouder die we zoeken heeft affiniteit met de principes van positieve gezondheid/herstel, de lerende organisatie en samenwerking in netwerkverbanden binnen de eigen en buiten de eigen organisatie. Daarnaast is kennis over de functie van de centrale cliëntenraad van belang.

Persoonskenmerken

  • Conceptueel en analytisch denkvermogen. U bent in staat om een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde onderwerpen en om de strategie en het beleid van de instelling te toetsen.
  • U hebt een kritische, nieuwsgierige en onafhankelijke geest met algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
  • U hebt het vermogen de balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand, proces en inhoud, tussen inspireren en controleren.
  • U bent integer en heeft verantwoordelijkheidsgevoel.
  • U beschikt u over een relevant maatschappelijk en professioneel netwerk.
  • U bent een teamspeler en bereid on andere leden waar nodig te ondersteunen en te vervangen.
  • U onderschrijft de Governance Code Zorg en handelt naar de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toezicht houden.


Inclusiviteit
Het cliëntenbestand en medewerkersbestand van HVO-Querido is even divers als de samenleving. Wij willen een inclusieve organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen, op alle niveaus. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking (van Amsterdam), met alle verschillen. Om dit te bereiken op het niveau van de Raad van Toezicht zoeken wij naar kandidaten die dit gedachtengoed en de daarbij passende doelstellingen aantoonbaar onderschrijven en uitdragen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Sollicitatie
Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw H. Elbers of het lid mevrouw C. Bronda via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer
020 – 561 90 90 of
bestuurssecretariaat@hvoquerido.nl. Het reglement en profielschets voor de Raad van Toezicht alsmede de statuten van onze organisatie zijn op aanvraag beschikbaar bij bestuurssecretariaat@hvoquerido.nl.

Heeft u belangstelling en wilt u graag solliciteren dan nodigen wij u van harte uit dit te doen door uw motivatie en curriculum vitae te sturen naar bestuurssecretariaat@hvoquerido.nl o.v.v. Vacature lid RvT. Dit kan tot uiterlijk 1 februari 2023. De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 17 februari 2023 met de selectiecommissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en de centrale cliëntenraad. De tweede gesprekken vinden plaats op vrijdag 24 februari 2023 met de adviescommissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, de centrale cliëntenraad en een lid van de zorgdirectie van HVO-Querido.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Sluit 1 februari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.

"Naar begin pagina"