Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Venlo | Limburg
Sluit 8 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

Voor Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) zijn wij op zoek naar een lid Raad van Toezicht, dat op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt benoemd. In overeenstemming met het rooster (van statutair) aftreden van de Raad, neemt het huidige lid dat op voordracht van de GMR is benoemd per 1januari 2023 afscheid.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht hebben, waarbij de Raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen.

Op basis van de reeds zittende Raad wordt gezocht naar en kandidaat met een onderwijskundig en/of HRM profiel.

 

Algemeen

De organisatie
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken verzorgt voortgezet onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, nu nog opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege.

Organisatiestructuur
Het bestuur van OGVO wordt thans op interim basis gevormd door een College van Bestuur (CvB). Het College van Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT) welke toezicht houdt op de besturing van OGVO. Het College wordt in de dagelijkse leiding bijgestaan door het Management van de drie scholen.

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht vervult zijn taak onafhankelijk van het (school)bestuur en houdt in dat kader tenminste tweemaal per jaar een gesprek met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over de hoofdlijnen van het beleid, het functioneren van de medezeggenschap en de prestaties van het bestuur en schoolleiding. Naast deze 2 overleggen komt de Raad in formele zin 5 x regulier per jaar bij elkaar. Tevens is er ruimte voor scholing en informeel overleg.

De inrichting van de organisatie en medezeggenschapsstructuur is thans volop in ontwikkeling.


Taken

De taken van de leden van de RvT, komen in eerste instantie voort uit datgene wat statutair over de RvT als orgaan in de organisatie is bepaald en richt zich specifiek op het toezien, gevraagd en ongevraagd advies geven en het vervullen van de werkgeversrol van het bestuur. De Raad van Toezicht hanteert de voor de VO geldende Governance Code. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad kunt u nalezen in het Reglement Raad van Toezicht, waarbij de focuspunten en toetsingscriteria die daarbij in de komende periode worden gehanteerd zijn verwerkt in het Toezichtplan 2020-2025.

Actuele thema’s
Gelet op de huidige en toekomstige trends, de strategische plannen en de koers die daartoe wordt uitgezet wil de Raad van Toezicht in het bijzonder toezicht houden op:

 • Verbetering van kwaliteit van onderwijs, innovatie en in- en externe samenwerking
 • De borging van een toekomstbestendig breed onderwijsaanbod voor de gemeente Venlo
 • Professionalisering van medezeggenschap en interne dialoog
 • Daadkracht en implementatiekracht
 • De (financiële) continuïteit van de organisatie en huisvesting

Profiel

Algemeen
De Raad van Toezicht heeft een gewenste omvang van 5 leden. Het profiel van het lid Raad van Toezicht laat zich samenvatten in de kernwaarden algemeen bestuurlijke kwaliteit, affiniteit met de doelgroep, strategisch inzicht, collegialiteit, groot gevoel voor integriteit en verantwoordelijkheid. Gestreefd wordt naar een samenstelling die recht doet aan de vereiste kennis en ervaring. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt ieder lid van de Raad van Toezicht over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.

Nieuwe toetredende toezichthouders dienen de visie van OGVO expliciet te onderschrijven. Waaronder:
– Goed en transparant toezicht voor OGVO
– De raad houdt toezicht namens maatschappij, leerlingen/ouders en medewerkers

Voorwaarden voor lidmaatschap Raad van Toezicht

Er is een aantal voorwaarden waar een (potentieel) lid van de RvT aan moet voldoen:

 • Enthousiasme, gevoel voor de zich ontwikkelende maatschappelijke sector, gecombineerd met zakelijk inzicht in het algemeen, zijn noodzakelijk om de functie goed te vervullen;
 • Beschikken over een brede maatschappelijke binding en netwerk;
 • Verwacht wordt een kritische doch constructieve benadering ten opzichte van het CvB;
 • Aantoonbaar zicht op en ervaring met complexe bestuurlijke processen in non-profit of profit organisaties;
 • Geen belangen en/of nevenfuncties hebben welke strijdig kunnen zijn met het belang van de organisatie dan wel met de objectieve uitoefening van de functie van lid van de RvT;
 • Voldoende tijd beschikbaar stellen om de vergaderingen van de RvT bij te wonen en voor te bereiden;
 • Verwacht wordt minimaal een volle zittingsperiode van 4 jaar beschikbaar te kunnen zijn;
 • Scholing te hebben genoten op het gebied van toezichthouden of bereid zijn deze te volgen.


Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht

 • Affiniteit met onderwijs (voortgezet onderwijs in het bijzonder);
 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring in een veranderende (maatschappelijke) omgeving;
 • Academisch werkniveau;
 • In staat te opereren op strategisch denkniveau en de juiste vragen te stellen;
 • Groot integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • In staat zijn in een team te functioneren;
 • Open houding, stevig en op juiste toon;
 • Zicht op (landelijke) ontwikkelingen voortgezet onderwijs;
 • Heeft een innovatieve zienswijze als het gaat om onderwijs en is op de hoogte van de ontwikkelingen die er in de branche spelen;
 • In staat zijn tot zelfreflectie en een bijdrage leveren aan het team;
 • Constructieve gesprekspartner voor zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur
 • Naleven van de Governance Code op een eigentijdse/passende wijze.

Specifieke eisen lid Raad van Toezicht op voordracht GMR

Op basis van het rooster van aftreden is OGVO op zoek naar een nieuw lid op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zoekt de Raad een kandidaat met het volgende aanvullende profiel:

 • Ervaring met zelfsturing, eigenaarschap, regie op locatie, centraal/decentraal vraagstukken;
 • Ervaring met organisatieontwikkeling;
 • Heeft met de affiniteit met de dialoog over waarden en de betekenis daarvan voor het onderwijs en kan daaraan een bijdrage leveren;
 • Kennis en competenties voor conceptuele visieontwikkeling op duurzame kwaliteitsverhoging en innovatie van onderwijs en de rol van docenten hierbij;
 • Is vanuit deze kennis een constructieve gesprekspartner voor zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur;
 • Affiniteit en ervaring met de inrichting en verbetering van medezeggenschap;
 • Verbindend tussen College van Bestuur en Medezeggenschapsorganen;
 • Er is een sterke voorkeur voor kandidaten woonachtig in de regio.

Herken jij jezelf in bovengenoemd profiel? Dan komen wij graag met je in contact. Herken je jezelf onvoldoende in het profiel of mocht je niet kunnen reageren, maar ken je wel de juiste persoon? Wil je ons dan in contact brengen met de betreffende kandidaat. Hartelijk dank voor je medewerking!

Voor meer informatie over deze functie je contact opnemen met Monica Olislagers op telefoonnummer 073-2021019. Wij ontvangen je schriftelijke motivatie en actueel cv o.v.v. lid RvT OGVO reactie graag via onze website www.Avident.nl of door het gebruik van de volgende link: https://bit.ly/3VQS5Fv.

Reageren kan tot 8 januari 2023.

Met vriendelijke groet,

Team Avident


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over deze functie je contact opnemen met Monica Olislagers op telefoonnummer 073-2021019. Wij ontvangen je schriftelijke motivatie en actueel cv o.v.v. lid RvT OGVO reactie graag via onze website www.Avident.nl of door het gebruik van de volgende link: https://bit.ly/3VQS5Fv.


Sluit 8 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"