De Gerrit Rietveld Academie

Lid Raad van Toezicht / voorzitter Auditcommissie

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Brabant
Sluit 22 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

De Gerrit Rietveld Academie (GRA) is een kleinschalige, zelfstandige, internationaal georiënteerde hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving. De GRA bestaat uit de Rietveld Academie (bacheloronderwijs, onderverdeeld in 13 afdelingen) en het Sandberg Instituut (masteronderwijs, onderverdeeld in 7 afdelingen), het Lectoraat Art and Public Space en 23 werkplaatsen. De academie telt rond de 850 studenten en 130 cursisten. De studenten zijn afkomstig uit 55 verschillende landen en 67% van de studenten komt van buiten Nederland.

De academie kenmerkt zich door onderzoekend en experimenteel kunstonderwijs, waar (hoofd)docenten, werkplaatsmedewerkers, studenten en staf samen vorm en inhoud geven aan het onderwijs en onderzoek. Diversiteit en inclusie, ecologie en duurzaamheid zijn belangrijke prioriteiten van de GRA en vormen daarmee leidraad voor het handelen van de leden van de academiegemeenschap. Karakteristiek voor de academie is de decentrale besturingsfilosofie en de tamelijk autonome werkwijze van de afdelingen (specialisaties).

De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur (CvB), welke ondersteund door het MT, verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht (RvT). Het onderwijs wordt ondersteund door een groot aantal werkplaatsen en stafafdelingen, zoals de Financiële administratie, Studentenzaken, IT, Facilitaire Zaken, Public Rietveld en de afdeling P&O. De academie telt circa 300 medewerkers.

Taak Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de hogeschool. Hij weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van de bij de hogeschool betrokken instanties, organisaties en personen af in overeenstemming met de visie en missie van de hogeschool. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt het kader voor het functioneren van de Raad en voor de governance van de Gerrit Rietveld Academie in het algemeen.

Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf leden. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. De leden worden benoemd door de Raad, één lid wordt benoemd op voordracht van de Medezeggenschapsraad.

Algemeen profiel 

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad streeft naar voldoende diversiteit in zijn samenstelling. De Raad draagt er zorg voor dat zijn samenstelling steeds zodanig is dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Ieder lid:

 • heeft affiniteit met beeldende kunst, vormgeving en het specifieke karakter van het kunstonderwijs aan de Gerrit Rietveld Academie;
 • beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en/of bestuurlijke vaardigheden;
 • heeft voldoende tijd en gelegenheid om de vergaderingen van de Raad bij te wonen en om aan eventuele andere overleggen met relevante actoren deel te nemen;
 • heeft zitting op persoonlijke titel, oefent zijn functie uit zonder last of ruggenspraak en heeft geen directe belangen bij de hogeschool.

Momenteel wordt geworven voor een Lid RvT die tevens voorzitter is van de Auditcommissie.

Algemeen

De voorzitter van de Auditcommissie is een ervaren (oud) financieel bestuurder of een registeraccountant met ervaring in het onderwijs. Deze persoon kan financiële plannen, begrotingen en verantwoordingsrapportages op hun merites beoordelen en toetsen aan eerder vastgestelde uitgangspunten en budgetten. De voorzitter Auditcommissie heeft kennis van financiering van het onderwijs en kan als sparringpartner optreden voor het CvB en voor de financiële leiding van de hogeschool. De voorzitter Auditcommissie is in staat een goede werkrelatie op te bouwen met de directeur bedrijfsvoering, controller en externe accountant, kan fungeren als hun opdrachtgever en heeft voldoende financieel-economische kennis om de opvolging van de aanbevelingen van de accountant te kunnen beoordelen.

Specifieke deskundigheden 

 • Kennis en ervaring in/met hoger (beroeps)onderwijs;
 • brede financiële expertise waaronder kennis van jaarverslaggeving en van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor onderwijs (RJ 660);
 • algemene kennis van bedrijfsvoering;
 • in staat om de financieringsaspecten van een hogeschool (zoals T-2 principe, bekostigde en niet-bekostigde studenten, allocatiemodel, het belang van onderwijslogistiek, kostprijsberekening in het kader van de Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten en huisvesting) te doorgronden en daar kritische vragen over te stellen;
 • ervaring met risicomanagement;
 • affiniteit met de projectbeheersing in het kader van onderzoeksactiviteiten op de academie;
 • affiniteit met digitalisering;
 • bereidheid om ook buiten de reguliere  Auditcommissie-vergaderingen op regelmatige basis als klankbord te fungeren voor het CvB, de directeur bedrijfsvoering en de controller.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Honorering

De RvT vergadert gemiddeld 6 per jaar en afhankelijk van de stand van zaken die spelen binnen en buiten de academie nemen leden deel aan commissies. De vergoeding voor de reguliere werkzaamheden als Lid RvT is €2.890 op jaarbasis. Voor deelnemen in een commissie wordt €645 vergoed.

Diversiteit

De Gerrit Rietveld Academie streeft een bredere vertegenwoordiging van het personeel, studenten, partners en programma’s na die de diversiteit van de stad weerspiegelt. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Reageren

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uiterlijk 22 januari 2023 een e-mail met CV en motivatiebrief naar: hr@rietveldacademie.nl

Wanneer je behoefte heeft aan meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Steven ten Thije, Judith Kranendonk en Maaike Lauwaert via secretariaatcvb@rietveldacademie.nl.


Sluit 22 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"