Stichting Nieuwe Veste

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Breda | Noord-Brabant
Sluit 0  


Omschrijving Vacature

 

Nieuwe Veste heeft als ambitie dat alle inwoners van Breda hun taalvaardigheden kunnen ontwikkelen, dat ieder kind kennismaakt met kunst en cultuur, dat alle jongeren hun creatieve en kunstzinnige vaardigheden kunnen inzetten om hun blik op de wereld te verbreden en dat alle volwassenen een bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat van de stad.  

De Raad van Toezicht van stichting Nieuwe Veste zoekt een:

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

expertise: financiën & voorzitter auditcommissie

Vanwege het vertrek van een van de leden door het aflopen van de statutaire termijn is de Raad van Toezicht van Stichting Nieuwe Veste per najaar 2022 op zoek naar een nieuw lid met expertise in bovengenoemde aandachtsgebieden.

Profiel 
We zoeken een lid met brede inhoudelijk kennis en ervaring op het vlak van financiën en planning & control. Vanuit financiële deskundigheid wordt kritisch toezicht gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. Met deze expertise fungeert het lid als hoogwaardig klankbord voor de bestuurder en stelt kennis en inzichten ten dienste van de raad van Toezicht. Gevraagd wordt:

kennis en ervaring op het gebied van financiële en bedrijfseconomische processen in de publieke sector;
kennis van externe verslaggeving;
sterk in het interpreteren en het analyseren van de cijfers, de achtergrond ervan en de risico’s en strategische implicaties kunnen onderkennen;
universitair werk- en denkniveau, waarbij de ervaring en deskundigheid als Registeraccountant (RA) geldt als een pré;
goede gesprekspartner voor de externe accountant vanuit de Raad van Toezicht;
communicatief vaardig en met gezag handelende persoonlijkheid die de verbinding zoekt, de rol als toezichthouder goed kent en de nuance ziet.

Informatie Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting Nieuwe Veste houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste werkzaamheden van de Raad staan in het licht van deze toezichthoudende rol. Denk bijvoorbeeld aan goedkeuring van de jaarstukken. Ook is de Raad van Toezicht formeel de werkgever van de bestuurder. Verder fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en adviseur voor de bestuurder.  De relatie tussen Raad van Toezicht en bestuurder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. De Raad van Toezicht werkt conform de Code Cultural Governance. Elk jaar worden tenminste vier vergaderingen gehouden van de gehele Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de bestuurder. Er is tenminste twee maal per jaar overleg met een delegatie van de OR. In de auditcommissie participeren tenminste twee leden van de Raad van Toezicht.  De voorzitter en vicevoorzitter vormen samen de renumeratiecommissie en voeren jaarlijks een gesprek met de bestuurder. Daarnaast gaat de Raad op werkbezoek en wordt uitgenodigd voor diverse evenementen van Nieuwe Veste en/of partners.

Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat in principe uit vijf leden, waaronder de voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht worden geacht geen lid te zijn van een directie, bestuur of toezichthoudend orgaan van een instelling binnen de regio Breda die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaar. De samenstelling van de Raad van Toezicht ontleent haar kracht uit de een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden. Daardoor is de Raad van Toezicht in staat haar taken adequaat te verrichten, in het belang van de stichting. Dit betekent dat de Raad van Toezicht op zo’n manier is samengesteld dat:

er voldoende affiniteit is met cultuur en de bibliotheek in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij met name gedacht wordt aan vakinhoudelijke, financieel-economische en juridische achtergronden;
de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
doelmatig wordt beantwoord aan de advies- en klankbordfunctie voor de bestuurder.

Dit vertaalt zich naar de volgende (algemene) functie-eisen en/of competenties voor de leden van de Raad van Toezicht:

affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke opdracht van de stichting;
algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
een juist evenwicht in actieve betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
het vermogen en de instelling om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen. De RvT opereert als team in een open en constructieve sfeer;
integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;
het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
wonend/werkend in regio Breda, duidelijke verbondenheid met stad Breda.

Naast de voorzitter bestaat de Raad van Toezicht uit vier – of bij gelegenheid vijf – leden. Deze leden beschikken over aantoonbare bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en voldoende strategische kwaliteiten om een constructieve bijdrage te leveren aan het strategisch beleid van de stichting. Daarbij worden de belangen van de medewerkers, klanten, partners en andere belanghebbenden van Stichting Nieuwe Veste scherp in het oog gehouden.
Dit alles in relatie tot de dienstverlening van de stichting binnen de context van de maatschappelijke opdracht en de financiële randvoorwaarden. Leden van de Raad hebben relevante kennis en vaardigheden ten aanzien van de volgende aspecten van toezicht: financieel-economisch, marketing en communicatie, juridisch, ondernemerschap/organisatieontwikkeling en leidinggeven en vakinhoudelijke kennis op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie. De Raad houdt toezicht op het strategisch (meerjaren)beleid en vervult de formele taken die betrekking hebben op het toezicht. Met de bestuurder deelt de Raad thema’s zoals afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen en de financiële doorwerking van het strategisch beleid, innovatie van het aanbod en versterking van maatschappelijk en cultureel ondernemerschap.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Bent u geïnteresseerd? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met S. Doolhof (s.doolhof@nieuweveste.nl). Reacties ontvangen wij graag per mail voor 31 oktober 2022.
De gesprekken worden medio november gepland.


Sluit 0  
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.

"Naar begin pagina"