Zorggroep Manna

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Zorginhoudelijk profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Enschede | Overijssel
Sluit 19 september 2022


Omschrijving Vacature

 

Wat ga je doen?

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) werkt volgens de Statuten van de Stichting en het Reglement Raad van Toezicht. De leden van de RvT onderschrijven de ‘Zorgbrede Governancecode’ en handelen daar naar. Daarnaast kent de RvT een visiedocument, waarin zij de visie op de RvT heeft omschreven. De Bestuurder van Manna is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategie, het beleid en de bedrijfsvoering. De kwaliteit van zorg speelt daarin een cruciale rol.

De RvT ziet toe op deze verantwoordelijkheden van de Bestuurder. De RvT houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen, de inhoudelijke koers van het beleid en de algemene gang van zaken bij Manna. De RvT fungeert daarnaast als klankbord voor de Bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De RvT is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de Bestuurder. Daarmee neemt de RvT de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van Manna. Die richt zich niet alleen op de continuïteit van de door de instelling geleverde zorg, in financieel-organisatorische zin, maar ook op de overige doelstellingen van de organisatie. De complexe en dynamische ontwikkelingen in de zorg vragen van Manna om voortdurend alert te zijn en gericht op continue verbeteringen van de organisatie en de kwaliteit van zorg en begeleiding in het bijzonder.

Omvang en samenstelling Raad van Toezicht Manna

De RvT van Manna bestaat uit vijf leden waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de RvT (met aandacht voor geslacht, leeftijd, maatschappelijk achtergrond, deskundigheid en disciplines). Bij de samenstelling van de RvT wordt ook gezocht naar maatschappelijke en regionale binding en verankering. De zittingsduur is vier jaar en een lid is eenmaal herbenoembaar. De RvT komt gemiddeld 6 tot 8 keer per jaar bijeen. De leden kunnen daarvoor voldoende tijd beschikbaar maken. Een deel van de RvT heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring of dient in staat te zijn op bestuurlijk en strategisch niveau te denken. Leden van de RvT ontvangen een vergoeding conform WNT voor hun werkzaamheden

Wat breng je mee?

Zorginhoudelijk profiel

Voor de huidige vacature zoeken wij een lid met een zorginhoudelijk profiel en brede kennis van en ervaring in de zorg. Het lid dient in staat te zijn om ondanks eigen zorginhoudelijke specialisaties een onafhankelijke visie te hebben om zo brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de RvT en RvB. Specifieke kennis op het gebied van de ouderenzorg en/of WMO is een pré.

Naast het zorginhoudelijke profiel zoeken wij een toezichthouder met:

 • Binding met de visie en de strategische koers van Manna;
 • Kwaliteiten om bij te kunnen dragen aan de strategische thema’s en een visie hebben/kunnen ontwikkelen op de toekomst van de (ouderen)zorg, met daarin aandacht voor regionale samenwerking en technologische innovaties;
 • Een kritische en analytische blik, voortdurend gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg;
 • Bestuurlijke- en/of toezichthoudende ervaring;
 • Het vermogen om de christelijke grondslag en de identiteit van Manna tot uiting te brengen in het dagelijkse leven;
 • Gevoel voor humor en verbindende eigenschappen;
 • Een relevant netwerk;
 • Een brede betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en de individuele belangen van cliënten en collega’s van Manna.

 

Over Manna

Manna levert ondersteuning en persoonlijke aandacht voor iedereen vanuit een christelijke basis. Voortdurend verbeteren en professionaliteit zijn voor onze medewerkers vanzelfsprekend. “Uit liefde” is ons motto.

 

Waar kom je te werken?

Manna in het kort
Manna is een bijzondere zorgorganisatie in de regio Twente. Met ruim 5.500 cliënten en zo’n 1.400 professionals onderscheidt Manna zich in aanpak en identiteit. De afgelopen jaren is het dienstenaanbod vergroot en is Manna uitgegroeid tot onder meer de grootste aanbieder van Huishoudelijke Ondersteuning in Twente. Manna staat dagelijks klaar voor cliënten en bewoners op verschillende gebieden.

Werkgebied en zorgverlening 

De dienstverlening van Manna op de verschillende aandachtsgebieden strekt zich uit over een groot deel van Twente. Met name de Huishoudelijke Ondersteuning heeft hier een groot aandeel in. De verzorging en verpleging is geconcentreerd in de plaatsen Hengelo en Enschede.(Ambulante) begeleiding en beschermd wonen levert Manna in de gemeenten Enschede, Almelo, Hengelo, Borne, Oldenzaal, Losser en Overdinkel.

Identiteit

Manna werkt vanuit een christelijke identiteit, gebaseerd op de Bijbel. Dit betekent dat bij Manna de mens wordt gezien als schepping van God; uniek en met een eigen verantwoordelijkheid. De identiteit komt tot uiting in de omgang met elkaar en in de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de zorg: “Ieder mens is door God de Vader uniek geschapen, gewild en zeer geliefd.” Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij deze identiteit respecteren.

Visie

De visie is een breed gedragen geheel binnen Manna en is ontwikkeld door medewerkers van Manna (die weten waar Manna voor staat en wie zij wil zijn). De visie wordt weergegeven in een visie vierluik en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het hoger doel geeft antwoord op de vraag waarom we bestaan. Het is ons fundament: dit is waar we elke (werk)dag voor opstaan;
 • De kernwaarden geven aan waar we voor staan en wat wij wenselijk gedrag vinden;
 • Het gewaagd doel is onze stip op de horizon, het maakt duidelijk wat we de komende jaren willen bereiken;
 • De kernkwaliteiten geven aan waar we in (willen) uitblinken. De kernkwaliteiten zijn nodig om het gewaagd doel te behalen.

Het huidige gewaagde doel bij Manna is dat niemand zich eenzaam voelt. Manna blijft zet zich de komende jaren inzetten voor een beweging tegen eenzaamheid. Deze beweging is in gang gezet met interne- en externe partijen.  

Samensturing als besturingsfilosofie

De teams werken vanuit het principe ‘samensturing’. Omdat de teams continu in contact staan met de cliënt, weten zij wat nodig is om goede zorg te verlenen. De teams bepalen daarom zelf welke ondersteuning zij inzetten. Daarbij kunnen zij ondersteund worden door een coach en kunnen zij een beroep doen op een groot aantal zorgprofessionals zoals het verpleegkundig team en de Zorgschakel Enschede, maar ook op de ondersteunende diensten zoals P&O, Facilitair, ICT en de financiële administratie.

Regionale samenwerking

In de regio Twente is Manna een actieve samenwerkingspartner. Een prachtig voorbeeld hiervan is de Zorgschakel Enschede: een samenwerkingsverband van vier zorgorganisaties (De Posten, Livio, Liberein en Manna) in Enschede op het gebied van gespecialiseerde zorg. Door deze samenwerking kan aan cliënten kwalitatief hoogwaardige en specialistische (thuis)zorg geboden worden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Stuur uw motivatiebrief en CV vóór 19 september naar po@zorggroep-manna.nl t.a.v. Nienke Janssen (P&O adviseur). Wij vragen u om in de motivatiebrief aan te geven waarom u bij Manna past als lid van de Raad van Toezicht.

De selectiegesprekken zullen gevoerd worden in twee gespreksrondes, de gesprekken vinden plaats in week 39. De gesprekken vinden plaats met drie leden van de Raad van Toezicht en met de Bestuurder van Manna. Voordat tot benoeming wordt overgegaan zullen er ook gesprekken plaatsvinden met een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

 

 

De werkzaamheden van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht starten per 1 januari 2023.

Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij de heer Jan Westert, voorzitter Raad van Toezicht, 06-55714372.


Sluit 19 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"