LOC Waardevolle zorg

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 23 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

De stichting LOC is een netwerkorganisatie van mensen die betrokken zijn bij zorg en welzijn. We willen dat ieder mens een waardevol leven kan leiden, ook als er zorg nodig is. Dit is verwoord in de visie ‘Waardevolle zorg’.

Inmiddels is LOC de toegangspoort naar verschillende platforms en het aanspreekpunt voor organisaties in de zorg en voor de politiek. We bespreken signalen en zetten ons in vanuit de visie van waardevolle zorg en dragen daarmee bij aan beleidsontwikkeling.

Sinds 1978 ondersteunen we cliëntenraden met een uitgebreid aanbod aan diensten: cursussen, vraagbaak, tijdschrift, wekelijkse nieuwsbrief, brochures en adviesbezoeken.  Daarnaast starten en ondersteunen we allerlei initiatieven om de zorg te verbeteren. Zoals de radicale vernieuwingsbewegingen in verpleeghuiszorg, zorgonderwijs, langdurige GGZ, en jeugdzorg.

LOC beschikt over een klein en deskundig bureau, gevestigd in Utrecht, en een groot netwerk van adviseurs en vrijwilligers. Twee coördinatoren sturen de organisatie aan.

De visie

Ieder mens is van waarde. Voor zichzelf, hun naasten en voor de maatschappij. Of ze nu kind, jongere of volwassene zijn. Ook als zij ondersteuning of zorg nodig hebben. Ze kunnen kwetsbaar zijn, maar blijven binnen hun mogelijkheden verantwoordelijk voor hun eigen leven. Hoeveel verantwoordelijkheid iemand kan dragen, verschilt per mens en per leeftijd. Met de juiste ondersteuning kunnen zij een leven leiden dat bij hen past. Een leven dat zin heeft. Waarin zij hun dromen kunnen waarmaken.

Mensen zelf, hun naasten en zorgverleners ervaren ruimte en nemen de regie om samen passende oplossingen te vinden. Wetend dat ieder mens anders is. Regels en systemen zijn daarbij helpend en (mede)zeggenschap onmisbaar.

De Raad van Toezicht 

LOC Waardevolle zorg heeft een Raad van Toezicht (RvT) van vier leden. Door het aflopen van de zittingstermijn van een van de leden is er een vacature voor een lid. Deze gaat samenwerken met de drie zittende leden, waaronder de voorzitter.

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op de manier waarop de twee coördinatoren van de stichting vasthouden aan hun missie, haar strategie en beleid ontwikkelt en haar uitvoeringsapparaat bestuurt. De RvT is een klankbord voor de coördinatoren en vervult voor hen een opdrachtgeversfunctie. De aard en de omvang van de organisatie brengen met zich mee dat van de RvT veel deskundigheid, betrokkenheid en inzet wordt gevraagd.

De RvT vergadert in principe vijf maal per jaar (in Utrecht). Daarnaast wonen leden van de RvT af en toe bijeenkomsten van cliëntenraden, medewerkers of vrijwilligers bij. Tegenover het lidmaatschap van de RvT staat een bescheiden vergoeding.

Het profiel

●  Steunt de visie van LOC met betrekking tot Waardevolle zorg en vernieuwing van (mede)zeggenschap in de zorg;

●  Naar aanleiding van de huidige samenstelling van de RvT hebben wij ruimte voor een jongere kandidaat;

●  Kan en wil actief meedenken binnen de netwerkorganisatie LOC en is in staat een concrete bijdrage te leveren aan verdere ontwikkeling daarvan;

●  Is goed op de hoogte van de veranderingen in zorg en welzijn en heeft ideeën over vernieuwing van zowel vraag als aanbod;

●  Kan constructief een bijdrage leveren tijdens strategiedagen en vergaderingen;

●  Heeft affiniteit met en interesse in governance en het houden van intern toezicht.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Contact loopt via Monique van den Hoed,  (aankomend) voorzitter van de Raad van Toezicht: moniquevdhoed@gmail.com of 06 5386 6733.

Geïnteresseerd? Wij zien je CV met motivatiebrief met belangstelling tegemoet graag vóór 23 oktober; we zijn voornemens gesprekken te plannen in de eerste week van november.


Sluit 23 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel
RvT vacature bij Minkema College te benoemen op voordracht van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
RvT Lid vacature bij Bibliotheek De tweede verdieping te Nieuwegein.
Lid van Raad van Toezicht met profiel Dierenwelzijn bij DOA-Stichting Dierenopvang Amsterdam .
RvT Lid vacature bij Ment GGZ te Oosterbeek.
RvT-Lid gezocht door Kraamzorg de Eilanden.

"Naar begin pagina"