Meander Medisch Centrum

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Kwaliteit en Veiligheid

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amersfoort | Utrecht
Sluit 15 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste functie van de Raad van Toezicht is haar toezichthoudende rol op de bedrijfsvoering en de continuïteit van Meander Medisch Centrum. Daarnaast fungeert zij als klankbord en adviseur voor het bestuur en vervult de werkgeversrol voor de bestuurders.

Met ingang van 1 september 2022 ontstaat er een vacature in de Raad van Toezicht. Het aandachtsgebied betreft: Kwaliteit en Veiligheid.

Profiel Raad van Toezicht (algemeen)
De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling is afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. Kandidaten dienen te beschikken over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • voldoende affiniteit met de gezondheidszorg, bij voorkeur ziekenhuiszorg, en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuiteit aan een organisatie als Meander stellen;
 • voldoende inzicht in taken en rollen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht; of wel beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de mentaliteit om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • integriteit, verantwoordelijkheid en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • voldoende tijd en beschikbaarheid.

 

Profiel Raad van Toezicht (specifiek kwaliteit en veiligheid)
Om tot een juiste samenstelling te komen van de gehele Raad van Toezicht wordt ten aanzien van het aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid gevraagd naar:

 • Deskundigheid en relevante ervaring met de gezondheidszorg en in het bijzonder de medische specialistische zorg;
 • Een brede visie op het gebied van gezondheid en ziekenhuiszorg en heldere opvattingen over de ontwikkelingen binnen het zorglandschap en de veranderende rol van het ziekenhuis in deze;
 • Sterke betrokkenheid bij de kwaliteit en veiligheid van de zorg, kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen;
 • Visie op kwaliteit van zorg in de brede zin en in de (actuele) ontwikkelingen in deze;
 • Een medische achtergrond is een pre;
 • Is lid van de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid (raad van toezicht);
 • Ervaren toezichthouder in de zorg om de beoogde rol van vicevoorzitter raad van toezicht te vervullen.

 

Overige afspraken
Voor ieder lid Raad van Toezicht gelden de volgende afspraken:

 • de benoemingstermijn is voor een periode van 4 jaar, waarbij een rooster van aftreden wordt gehandhaafd;
 • de honorering geschiedt op basis van de richtlijnen van de WNT2 en de NVTZ;
 • de aandachtsgebieden van de leden zijn bepalend voor de samenstelling van de auditcommissies;
 • voldoet aan de limitering van toezichthoudende functies conform de Wet Bestuur en Toezicht;[1]
 • voor de toezichthouders is een verzekering inzake de bestuurders- en toezichthouders-aansprakelijkheid afgesloten.

 

[1] De Limitering betreft:

 • maximaal 5 toezichthoudende functies in gevallen dat men nergens voorzitter van een Raad is;
 • minder dan 5 toezichthoudende functies, in geval men ergens voorzitter is want die positie telt dubbel;
 • maximaal 2 toezichthoudende functies indien men ook nog actief bestuurder of directielid is bij een organisatie.

—–

MEANDER MEDISCH CENTRUM
Meander Medisch Centrum (Meander) is een topklinisch ziekenhuis en is lid van de Samenwerkende Topklinische (opleidings-) Ziekenhuizen (STZ). Bij Meander werken ruim drieduizend professionele medewerkers, tweehonderd medisch specialisten en vrijwilligers. Meander levert zorg in Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Leusden en Nijkerk.

Voor opleiding en onderzoek werkt Meander nauw samen met andere toonaangevende partners. De complexe(re) medisch specialistische zorg is het zwaartepunt van Meander. Meander is daarvoor in de hele regio het aangewezen ziekenhuis. Er wordt intensief samengewerkt met het St. Jansdal in Harderwijk en Tergooi in Hilversum. Ten aanzien van de oncologie werkt Meander samen in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU), inmiddels vertegenwoordig in ONCOMID. In 2021 heeft Meander opnieuw haar missie geformuleerd en samengevat als: Meander Medisch Centrum, úw partner in gezondheid. We zijn er voor mensen op het moment dat het ertoe doet.”

Meander Medisch Centrum is er voor inwoners van de regio Amersfoort en (voor specifieke behandelingen) voor mensen buiten deze regio. Door hen en onze stakeholders willen we worden gezien als partner in gezondheid. Meander vervult die rol in samenwerking met anderen die voor haar doelgroep belangrijk zijn: mantelzorgers, zorgverleners in de eerste lijn, andere topklinische ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, verzekeraars, patiëntenorganisaties en overheid. Ook voor hen zijn we een partner. In dat netwerk vervullen wij een specifieke, onmisbare functie. Deze opdracht is kernachtig weergegeven in onze missie.

De medewerkers van Meander bieden zorg aan de ruim 320.000 inwoners in de regio. Zorgaanbieding vindt plaats in afstemming en samenwerking met onder meer huisartsen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en de zorgverzekeraars.

De Raad van Bestuur, Medische Staf (MSB) en managementteam zijn in het najaar van 2018 aan de slag gegaan met een strategie om Meander ook in de komende vijf jaar succesvol te laten zijn. Voor het management stond vast dat de strategische pijlers van het ziekenhuis, zoals eerder geformuleerd blijven staan: we bieden waardevolle medisch specialistische zorg, we zorgen voor een fijn werkklimaat voor de beste teams, we innoveren, we zijn een aantrekkelijke partner en we zijn financieel gezond. Ook stond vast dat Meander in de toekomst haar zorg nog slimmer zal moeten inrichten met, waar mogelijk, zorg buiten de muren van het ziekenhuis.

Najaar 2021 is de strategie van Meander opnieuw tegen het licht gehouden en voorzien van enkele aanpassingen en inmiddels is de Strategie 2025 vastgesteld. Kern van de strategie blijft dat Meander iedere patiëntgroep passende zorg biedt die aansluit bij ieders specifieke zorgvraag, behoeftes en mogelijkheden. Dit is ook afgelopen jaar tijdens Covid-19 benadrukt. De komende jaren zal Meander zich richten op de volgende medisch specialistische strategische thema’s:

 1. 24/7 beschikbaarheidsfunctie (gegarandeerde toegang voor noodzakelijke zorg door onnodige instroom te beperken en doorstroom en uitstroom te versnellen);
 2. Focuskliniekzorg (patiëntgericht en efficiënt, planmatig werken o.b.v. vastgestelde capaciteitsplanning);
 3. Oncologie (netwerkgeneeskunde met zorg dichtbij waar mogelijk en plannen wat past);
 4. Chronische zorg (dichtbij de patiënt thuis en groei opvangen met bestaande capaciteit).

De patiënt is partner in behandeling en zorg, met focus op herstel in een ‘healing environment’. Het Meanderpark is hoogwaardig ingericht en is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur in Amersfoort. Deze locatie wordt gekenmerkt door de modernste technologie, een patiëntvriendelijke indeling en de groene omgeving. Kwaliteit en veiligheid als integrale functie van het handelen staan centraal.

Meander behoort tot de kopgroep van ziekenhuizen die de afgelopen vijf jaar de meest constante prestaties hebben geleverd. Het ziekenhuis wordt gekenmerkt door de hoge en stabiele kwaliteit van zorg, hetgeen in begin 2019 is bevestigd met een verlenging van de NIAZ accreditatie met uitzonderlijk hoge scores.

Bestuur en toezicht
Meander wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuur/Raad van Toezicht model. De driehoofdige Raad van Bestuur is statutair en integraal eindverantwoordelijk voor de besturing van de organisatie.
Elk lid van de Raad van Bestuur stuurt rechtstreeks een deel van het management van de organisatieonderdelen aan. Hiervoor is een portefeuilleverdeling gemaakt. De Raad van Bestuur van Meander kiest met opzet voor een zogenoemde ‘gemengde’ portefeuilleverdeling, waarbij de portefeuille van ieder bestuurslid uit zowel zorggroepen als stafdiensten bestaat.

Het besturingsmodel van Meander gaat uit van drie besturingsniveaus: Raad van Bestuur/ (duaal) centrummanagement en teammanagement. Verantwoordelijkheden worden zo laag als verantwoord is, in de organisatie belegd.

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van de Stichting en houdt conform de statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt. De Raad van Toezicht wordt gevormd door vijf personen bestaande uit een mix van deskundigheden. Binnen de Raad zijn diverse commissies actief, te weten de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid, de Auditcomissie Financien en Vastgoed en een recentelijk ingerichte Auditcommissie Digitalisering, Innovatie & ICT. De werkgeversrol van de Raad wordt vervuld door de voorzitter en de vice-voorzitter, zij vormen de remuneratiecommissie. De Raad heeft een toezichthoudersvisie opgesteld die richtinggevend is voor het toezichthouden.

De taken en bevoegdheden van de bestuurder en de toezichthouder zijn vastgelegd in de statuten van Meander Medisch Centrum. In het reglement Raad van Toezicht staat de werkwijze van de Raad nader omschreven. Meander voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering zoals is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen en de Zorgbrede Governance Code.

Management en organisatie
De kern van de organisatie is opgebouwd rondom drie centra:

 • de aansturing van de algemene klinische functies (kliniek, IC, SEH en OKC) is ondergebracht binnen één Centrum voor Klinische Operaties;
 • de aansturing van de poliklinieken en functieafdelingen is samengevoegd tot één Centrum voor Medisch Specialistische zorg;
 • één centrum voor de aansturing van het Laboratorium, de Nucleaire Geneeskunde en Radiologie.

Onder de Raad van Bestuur resorteert een managementteam (MT) bestaande uit de centrummanagers, director Digital en ICT, manager P&O, Commercieel directeur, manager Facilitair bedrijf.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De selectiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de secretaris Raad van Bestuur en Raad van Toezicht a.i. (in de rol van procesbegeleider). Na een voorgenomen benoemingsbesluit door de Raad van Toezicht zal een adviesgesprek volgen met de medezeggenschapsorganen en het bestuur van het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Nederland U.A.. Op basis van deze adviezen zal de Raad van Toezicht een definitief benoemingsbesluit nemen.

Het streven is de kandidaat met ingang van 1 september 2022 te benoemen.
Voor nadere algemene informatie: zie www.meandermc.nl.

Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw G. Visser secretaris Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, bereikbaar via de mail (g.visser@meandermc.nl) of telefonisch (033 8502011).

Uw motivatiebrief met curriculum vitae kunt u tot 15 februari a.s. sturen naar mevrouw M.G.M. Blokhuis- van de Pol (mgm.blokhuis@meandermc.nl).


Sluit 15 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"