MENS De Bilt

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Jeugd

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | De Bilt | Utrecht
Sluit 7 januari 2021


Omschrijving Vacature

Wie zijn wij?

MENS De Bilt is dé organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de Gemeente De Bilt en wil bijdragen aan een maatschappij waarin ieder mens kan (blijven) meedoen. We doen dat door de kracht en zelfredzaamheid van mensen en groepen mensen te ondersteunen.
De primaire taak van de Stichting MENS De Bilt betreft het uitvoeren van de gemeentelijke taken op het gebied van maatschappelijk welzijn en met name van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Onze medewerkers en vrijwilligers ondersteunen initiatieven van inwoners op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Wij faciliteren activiteiten, beantwoorden vragen en geven ondersteuning en advies. We brengen mensen bij elkaar en zijn stevig verankerd in een netwerk van Biltse maatschappelijke organisaties. We werken samen met de gemeente, zorgaanbieders en bedrijven en vooral met de inwoners van De Bilt.

Per 1 januari 2021 zal het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt een onderdeel vormen van MENS De Bilt. Het bestuur van de Stichting MENS De Bilt wordt op dat moment omgevormd naar een Raad van Toezicht. In verband met deze ontwikkelingen en een vacature die door periodiek aftreden is ontstaan in het Bestuur, zijn wij op zoek naar een:

Kandidaat lid van de Raad van Toezicht
met aantoonbare kennis van het werkveld Jeugd

MENS De Bilt speelt een belangrijke rol in het sociaal domein. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de aansturing van de organisatie, is de werkgever van de directeur/bestuurder en ondersteunt deze als sparringpartner bij strategische beslissingen die in dit kader genomen moeten worden.
De Raad van Toezicht van MENS De Bilt oefent haar taken uit als collegiaal team waarbij de leden verschillende aandachtsvelden hebben.

Jaarlijks belegt de Raad van Toezicht vijf vergaderingen. Daarnaast neemt een afvaardiging van de Raad van Toezicht jaarlijks deel aan overleg met de Ondernemingsraad. Er worden door de leden van de Raad diverse activiteiten ontplooid, zoals werkbezoeken, contacten met het personeel en een jaarlijkse zelfevaluatie. De organisatie hanteert de Governancecode van Sociaal Werk Nederland.

Omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht

 • De raad bestaat uit 5 leden.
 • In de raad is deskundigheid gewenst op het gebied van jeugd, zorg en welzijn, organisatieontwikkeling, HRM en financieel economische zaken.

Algemeen profiel van de Raad van Toezicht:

 • Voldoende affiniteit met het Sociaal Domein (in de domeinen Wmo, jeugd, vrijwilligerswerk, informele zorg, welzijn in de wijk) in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder.
 • Brede maatschappelijke binding met de gemeente De Bilt en een functioneel netwerk.
 • Spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan politiek sociale, bedrijfskundige en financieel economische achtergronden.
 • De leden van de Raad van Toezicht opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur.
 • De Raad van Toezicht vervult naast haar rol van toezichthouder ook de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur/bestuurder.

 

Algemene functie-eisen voor individuele leden

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting.
 • Algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • In staat een goede balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te houden.
 • Vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord ter zijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaarheid.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Meer informatie is te verkrijgen bij Evelien Ribbens, directeur van MENS De Bilt, 06-16465972.

Bent u geïnteresseerd in deze functie dan wordt u verzocht voor 7 januari 2021 een brief met motivatie en C.V. te sturen aan mevrouw M. Haak, voorzitter Bestuur, t.a.v. mevrouw E. Ribbens, directeur emailadres: e.ribbens@mensdebilt.nl.


Sluit 7 januari 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"