Mentorschap Nederland

Bestuurslid

Gemeentelijk sociaal domein

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 10 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

De landelijke vereniging Mentorschap Nederland zoekt vanaf januari 2022 een nieuw bestuurslid. Het nieuwe lid wordt op 20 april officieel door de algemene ledenvergadering benoemd.

Mentorschap Nederland

Mentorschap Nederland (MN) is de landelijke vereniging van elf regionale stichtingen mentorschap in Nederland. Zij werven, scholen, koppelen en begeleiden vrijwilligers bij het bieden van mentorschap aan mensen die wilsonbekwaam zijn en geen familie hebben die hun belangen kunnen waarnemen en vertegenwoordigen.
De stichtingen worden als rechtspersoon door de kantonrechter als mentor benoemd. De elf regionale stichtingen mentorschap (RSM) zijn samen landelijk dekkend en hebben bij elkaar 2417 mentoren en 3273 cliënten. Het totale jaarlijkse budget van de elf regionale stichtingen is ruim 3,5 miljoen euro. Het jaarbudget van Mentorschap Nederland is 4 ton.

MN is landelijk aanspreekpunt en spreekbuis van de regionale stichtingen, bevordert en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van mentorschap en stimuleert de toename van het aantal mentoren in Nederland. MN ondersteunt de regionale stichtingen bij hun missie: dat iedereen die door ziekte of beperking wilsonbekwaam is/wordt, goed wordt vertegenwoordigd, passend bij gewoonten, waarden en wensen.

De landelijke functies van Mentorschap Nederland zijn:

 • kennisdeling en bevorderen en borgen van kwaliteit;
 • voorlichting en PR;
 • ondersteuning besturing en bedrijfsvoering Regionale Stichtingen Mentorschap;
 • landelijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging.

Bestuur

De vereniging Mentorschap Nederland werkt met een bestuur van zes personen, deels vanuit de regionale stichtingen en deels experts uit de zorg en welzijn. Het bestuur van Mentorschap Nederland is beleidsbepalend. Het bestuur ontwikkelt samen met de aangesloten regionale stichtingen de visie van de vereniging en stuurt op de realisatie van strategische doelen. Bestuursleden hebben een actieve rol in het uitdragen van de visie van Mentorschap Nederland. De beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering berusten bij het landelijke bureau onder leiding van de directeur.

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk en legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering en middels een openbaar inhoudelijk en financieel jaarverslag. Het gaat om vrijwillige inzet, onkosten worden vergoed. De gevraagde tijdsbesteding van de bestuursleden is gemiddeld 10 uur per maand.

 

Kenmerken van het bestuur als geheel

Het bestuur heeft collectieve deskundigheid. Dit wil zeggen dat in het bestuur als geheel de diverse vereiste kwaliteiten in voldoende mate herkenbaar aanwezig zijn. De bestuursleden vullen elkaars kwaliteiten aan. Bij voorkeur zijn de bestuursleden afkomstig uit verschillende delen van het land. We streven naar een gebalanceerde verhouding man-vrouw.

Bestuursleden hebben allen een brede blik, denken strategisch en overzien de belangen van Mentorschap Nederland en de regionale stichtingen mentorschap. De bestuurders zijn ambassadeurs van mentorschap. Zij hebben oog voor nieuwe trends en kansen, maar ook voor risico’s. De bestuursleden hebben een relevant netwerk.

Om de collectieve deskundigheid te kunnen realiseren, hebben individuele bestuursleden specifieke expertise en ervaring. In het bestuur is zowel kennis aanwezig van de problematiek van de doelgroep van mentorschap, als juridische kennis rondom CBM (Curatele, Bewind en Mentorschap) als kennis over het zorglandschap en het sociaal domein als van bedrijfsvoeringsaspecten van kleine stichtingen.

Profiel van bestuursleden

Kennis en kunde

 • affiniteit met mentorschap;
 • denkt op hoofdlijnen;
 • kijkt naar de lange termijn en het belang van mentorschap;
 • neemt afstand als in de perceptie van anderen het eigen belang de rol als bestuurslid in de weg zit;
 • effectief vergaderaar;
 • goede netwerker;
 • zichtbare ambassadeur.

 

Persoonlijkheid

 • gevoel voor strategische processen, liefst in staat deze te sturen/begeleiden, met goede timing;
 • kan initiatieven nemen en de toon zetten, maar ook een ander de eer laten, gericht op het doel van het totale bestuur;
 • gedreven om de regionale stichtingen mentorschap en Mentorschap Nederland verder te helpen ontwikkelen.

page2image46396352 page2image46198016

Profiel bestuurslid portefeuille gemeentelijk sociaal domein

Dit bestuurslid is bij voorkeur actief in het gemeentelijke sociaal domein. Het bestuurslid neemt deel aan de stuurgroep ‘samen zorgen voor goed mentorschap’. Mentorschap Nederland werkt aan het vergroten en borgen van de bekendheid en beschikbaarheid van mentorschap, uitgevoerd door deskundige vrijwilligers. Het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’ is gestart om een ontwikkelingsslag te maken, zodat de regionale stichtingen mentorschap zich goed kunnen verankeren in het zorglandschap en gemeentelijk sociaal domein. Het bestuurslid neemt ook zitting in de bestuurscommissie Voorlichting & PR. Mentorschap Nederland heeft een landelijke kennisfunctie gericht op mentorschap en vertegenwoordiging. Wij beheren de websites www.mentorschap.nl en www.goedvertegenwoordigd.nl. Diverse publieksgroepen kunnen per telefoon of per mail vragen aan ons stellen. De voorlichting richt zich in de eerste plaats op mensen die beperkingen krijgen in het voeren van eigen regie (of met vrees hiervoor) en mensen in de schil het meest nauw rondom hen: familieleden, huisartsen, vrienden. Daarnaast is de voorlichting gericht op gemeenten (afdelingen Zorg en welzijn/WMO), professionals in zorginstellingen, onafhankelijk cliëntondersteuners, ouderenadviseurs, wijkteams en functionarissen en kantonrechters binnen de rechtspraak. PR zetten we in om de werving van mentoren te bevorderen. De grootste landelijke inzet vindt plaats in oktober de ‘Maand van de Mentor’. Het nieuwe bestuurslid is bereid zich voor minimaal één termijn (vier jaar) te binden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie over Mentorschap Nederland en het werk van de regionale stichtingen mentorschap vindt u op www.mentorschap.nl.

Indien de functie van bestuurslid u aanspreekt en/of wanneer u meer informatie wilt over een functie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Anton Maas via amaas@casema.nl.
U kunt ook mailen of bellen met Caroline Verkerk, directeur c.verkerk@mentorschap.nl of 06-39207685.

Het jaarverslag en/of de jaarrekening 2020 kunt u eveneens bij Caroline Verkerk opvragen.

Uw reactie zien we graag uiterlijk 10 januari 2022 tegemoet. Uw motivatie kunt u richten aan Caroline Verkerk via c.verkerk@mentorschap.nl.


Sluit 10 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Landelijk Platform Wereldwinkel zoekt Bestuurslid netwerkcommunicatie.
Zonnebloemregio Veen & Vechtstreek zoekt bestuurder.
Penningmeester gezocht voor de Stichting De Hond Kan De Was Doen.
Energiefonds Utrecht zoekt bestuurder - secretaris.
Stichting Serviceflat De IJssel heeft een vacature voor een bestuursvoorzitter.
Stichting Assen Sportstad zoekt Voorzitter Bestuur.
Stichting Assen Sportstad zoekt Secretaris Bestuur.
Stichting Assen Sportstad zoekt Penningmeester Bestuur.
Lokale omroep RTV Katwijk zoekt Bestuurslid.
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering zoekt een Penningmeester Landelijk Bestuur.

"Naar begin pagina"