Merem Medische Revalidatie

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Financien

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Hilversum | Utrecht
Sluit 1 juli 2023


Omschrijving Vacature

 

‘Door grenzen te verleggen werken we aan een wereld waarin iedereen meedoet’

In verband met het geplande aftreden van twee leden van de raad van commissarissen als gevolg van het bereiken van de maximale zittingstermijn, komen er twee vacatures voor nieuwe leden van de raad van commissarissen met affiniteit voor respectievelijk financiën en digitalisering.

Twee leden raad van commissarissen

(Bezoldigd)

Over Merem Medische Revalidatie

Samen werken aan een wereld waarin iedereen meedoet! Dat is de missie van Merem Medische Revalidatie. Als een van de oudste revalidatiecentra is Merem uitgegroeid tot het huidige revalidatiecentrum dat intensieve medische revalidatie behandelingen aanbiedt voor kinderen, jongeren en volwassenen. De combinatie van revalidatiegeneeskundige expertise en longgeneeskunde zorgt ervoor dat Merem als een van de weinige centra in Nederland een breed pallet revalidatiebehandelingen aanbiedt.

Korte Historie

Merem vindt zijn oorsprong in het meer dan 100 jaar geleden opgericht Gooisch kinderziekenhuis dat kinderen met een beperking behandelde en een school voor gehandicapte kinderen stichtte. Met het veranderen van de financieringsstromen voor speciaal onderwijs en zorg is de school zelfstandig doorgegaan binnen de stichting voor speciaal onderwijs De Kleine Prins. De intensieve samenwerking tussen speciaal onderwijs en kinderrevalidatie is sindsdien blijven bestaan om de zorg, onderwijs en ontwikkeling van het kind optimaal te bevorderen. Om die reden zijn revalidatiezorg en speciaal onderwijs altijd bij elkaar gehuisvest. Sindsdien heeft Merem het medisch specialistisch revalidatie programma uitgebreid met behandelingen voor jongeren en volwassenen.

De longexpertise bij Merem (voorheen Heideheuvel) is al meer dan 50 jaar een begrip vanwege zijn behandeling van kinderen met complexe longproblematiek. Kinderen die toentertijd opgenomen waren in het astmacentrum verbleven vaak meer dan een jaar intern en ontvingen onderwijs vanuit een eigen studiehuis. Merem is op dit moment één van de vijf longcentra in Nederland voor de behandeling van complex chronische longziektes volwassenen.

In 2019 zijn de klinische locaties Huizen en Hilversum samengevoegd op de hoofdlocatie in Hilversum. Op deze locatie verzorgt Merem nu de (semi-)klinische en poliklinische revalidatie voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast biedt Merem poliklinische programma’s voor volwassenen in de ziekenhuizen in de wijde omgeving (Tergooi, Flevoziekenhuis, St Jansdal), en verzorgt het revalidatiebehandelingen voor kinderen 0-20jr bij de speciaal onderwijs school en de therapeutische peutergroepen in Almere en Lelystad, vergelijkbaar met de situatie in Hilversum. De artsen doen consulten in de meeste ziekenhuizen in midden Nederland. Patiënten komen tegenwoordig niet alleen uit de regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland, het behandelgebied strekt zich uit tot groot midden Nederland en voor een aantal expertises ook landelijk met een intensieve samenwerking met de nabije academische centra (zoals UMC Amsterdam en UMC Utrecht).

Een aantal kengetallen uit 2022

 • Omzet 2022: 33.071K
 • Operationeel resultaat 2022: -25K
 • Fte 2022: 281,5
 • Aantal artsen 2022: 19,04 fte

 

Divisie kinderen
De divisie kinderen omvat de poliklinische kinderrevalidatie van 4-20jr, de kinderen met een revalidatiebehandeling van het speciaal onderwijs , de TPG (therapeutische peutergroep 0-4jr) en de intensieve revalidatie dagbehandeling voor kinderen op de semikliniek. De divisie kent drie locaties: Hilversum, Almere, Lelystad.

Divisie volwassenen
De divisie volwassenen omvat de klinische en poliklinische medisch specialistische revalidatie en complex chronisch longbehandeling voor volwassenen op hoofdlocatie Hilversum.

Divisie ziekenhuizen
De divisie ziekenhuizen verzorgt de poliklinische revalidatie voor volwassenen als zelfstandige ‘shop in shop’ binnen het ziekenhuis van Almere (Flevoziekenhuis) en Lelystad (St Jansdal).

Zorglogistiek
De afdeling zorglogistiek verzorgt de optimale planning van de behandelingen van de patiënten, be-handelaren en artsen met een team van medisch secretaresses en planners.

Divisie kliniek
De divisie kliniek omvat alle verpleegkundige zorg op de klinische afdelingen. De divisie werkt nauw samen met de divisie kinderen en volwassenen om de opnames van patiënten zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven.

Ontwikkelingen in de revalidatiezorg

De zorg ontwikkelt zich in een snel tempo. Innovatie in de behandeling en de ontwikkeling in geneesmiddelen zorgt ervoor dat patiënten steeds sneller het ziekenhuis verlaten en eerder overgaan naar een revalidatiekliniek. Het (klinisch) revalidatietraject kan hierdoor eerder starten waardoor de kans op succes verbetert en patiënten eerder in eigen omgeving (dichter bij huis) poliklinisch of in de eerstelijn verder kunnen worden behandeld. Echter, het betekent ook dat patiënten na een kortere hersteltermijn in het ziekenhuis en met steeds meer complexe aandoeningen overgaan van het ziekenhuis naar klinische revalidatie. Dat stelt de nodige eisen aan de huisvestingvoorzieningen en zorgexpertise in de kliniek. Wij verwachten dat samenwerking tussen revalidatieartsen en medisch specialisten van zowel ziekenhuis als verpleeghuizen zal intensiveren. Een belangrijke reden voor Merem om de revalidatiekliniek dichtbij het ziekenhuis te houden. Bij overgang naar poliklinische revalidatie zal de samenwerking met gezondheidscentra, eerstelijnsparamedici, huisartsen en thuiszorg verder intensiveren om behandeling van de patiënt naadloos over te laten gaan naar het netwerk dichtbij huis en in de wijk. Het Merem medisch revalidatieteam is daarbij de verbindende schakel tussen ‘cure & care’, tussen ziekenhuis & thuis. Merem zal daarom steeds meer nadruk leggen op het persoonlijk revalidatie plan voor de individuele patiënt met een duidelijke begeleiding van klinisch naar poliklinisch naar zorg dichtbij en in het netwerk om de overgang zo naadloos mogelijk te laten zijn en resultaten langdurig vast te houden.

Het breder belang van revalidatie

Revalidatie wordt daarnaast steeds meer als preventieve behandeling ingezet om het succes van complexe operaties te verhogen. Recent onderzoek waarbij revalidatie als preventieve behandeling is ingezet bij darmoperaties wijst uit dat patiënten minder lang op de IC liggen en jaarlijks alleen al voor darmoperaties twee IC bedden per ziekenhuis worden uitgespaard, puur door in een revalidatieprogramma vooraf patiënten lichamelijk en geestelijk beter voor te bereiden (verbeteren van conditie, bewuste voeding, wegnemen van angst etc.). Ook is er veel kruisbestuiving tussen revalidatie en topsport. Het onderzoek binnen Merem over de manier waarop conditie opgebouwd wordt bij kwetsbare patiënten in het revalidatieprogramma heeft de coaches van het nationaal zwemteam geholpen prestaties van de zwemmers te verbeteren. Revalidatie is immers topsport! Dit is ook de reden dat Merem steeds meer de kruisbestuiving tussen zorg en bedrijfsleven (rondom sport, voeding, gaming, wearables en sensors) zal opzoeken om haar revalidatie-expertise breder in te zetten bij preventie, herstel en nazorg.

Visie van Merem Medische Revalidatie

De dynamiek in de zorg en het speciaal onderwijs is nog lang niet voorbij. De impact van onder meer de ontwikkeling in digitalisering, demografie en kosten zullen steeds sneller hun weerslag hebben op de manier waarop speciaal onderwijs en revalidatie zorg zullen worden geleverd. Merem zal de bedrijfsvoering hier flexibel en duurzaam op moeten inrichten en diensten moeten voortdurend worden aangepast naar de laatste stand van wetenschap, praktijk en innovatie.

Merem neemt haar maatschappelijke rol hoog op en zal samen met zorgverzekeraars en partners verder investeren in een gezonde balans tussen kosten en kwaliteit, transparant zijn over haar resultaten en toegevoegde waarde van zorg. Merem gelooft in een verdere samenwerking met het bedrijfsleven om innovaties toe te voegen aan haar behandelprogramma’s en succesvolle pilots die bijdragen aan het realiseren van haar visie uit te rollen. Meegaand met de ontwikkelingen in de zorg en onderwijssector, maar ook vanuit de afspraken die zijn gemaakt met de minister van VWS in het integraal zorgakkoord met de verschillende zorgpartners, heeft Merem haar visie aangescherpt. In het kort wil Merem haar missie ‘door grenzen te verleggen werken we samen aan een wereld waarin iedereen meedoet’,doelbewuster en met beter resultaat realiseren dan haar concurrenten. Met een persoonlijk zorgplanzorgt Merem dat haar patiënten sneller, dichter bij huis het revalidatie resultaat langer vasthouden, zodat patiënten op hun manier de draad weer kunt oppakken in hun eigen opgebouwde leven.

De missie, visie en kernwaarden zijn samen met de raad van commissarissen en de medische staf opgesteld en vastgelegd in het strategie document ‘Een leven met meer mogelijkheden’ en vormt de basis voor de strategische agenda de komende jaren.

Profielschets kandidaten

In verband met het geplande aftreden van twee leden van de raad van commissarissen als gevolg van het bereiken van de maximale zittingstermijn, komen er twee vacatures voor nieuwe leden van de raad van commissarissen met affiniteit voor respectievelijk financiën en digitalisering.

Algemene profielschets

 • affiniteit met de doelstelling en de functie van Merem Medische Revalidatie;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord
  bij te staan;
 • het vermogen om het beleid van Merem en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Merem stellen;
 • strategisch inzicht en het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.

Kernbegrippen van de raad van commissarissen van Merem zijn: onafhankelijkheid, deskundigheid en wijsheid, transparantie, legitimiteit en verantwoordelijkheid. In de toezichtvisie staan de pijlers beschreven op basis waarvan de raad van commissarissen haar taken uitoefent binnen Merem.

Specifieke functie eisen

Het toekomstig lid van raad van commissarissen heeft kennis en ervaring op het gebied van respectievelijk financiën of digitalisering met affiniteit voor de zorg en weet zijn/haar kennis en ervaring in te zetten voor Merem. Gezien de ambitie van Merem is ervaring op het gebied van vastgoed of transformatie gewenst. Hij of zij draagt vanuit de toezichthoudende rol ook bij aan een modern beleid op het gebied van financiën en de (digitale) transformatie en stelt de maatschappelijke doelstelling van de organisatie centraal. Aanvullend op de algemene profieleisen is onderstaand profiel voor u van toepassing:

 • U heeft inzicht in bestuur en management van organisaties en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • U bent gemiddeld een dagdeel per maand beschikbaar, deels onder kantoortijd en deels daarbuiten.

Honorarium

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Indien u geïnteresseerd bent voor deze functie van lid raad van commissarissen zien wij graag uw sollicitatie tegemoet.

Solliciteren is mogelijk tot 1 juli a.s. U kunt uw sollicitatie rechtstreeks richten aan Charlotte Straus, bestuurssecretaris rvb/rvc – cstraus@merem.nl.

Houdt u er rekening mee dat gesprekken gepland worden op woensdag 5 juli a.s. tussen 9.00 – 12.00 uur in Apeldoorn. Gesprekken zullen plaatsvinden met een sollicitatiecommissie bestaande uit leden van de raad van commissarissen.

 

Heeft u vragen over de vacature? Neem dan contact op met Charlotte Straus (0611776070). We beantwoorden graag al uw vragen. Bekijk voor meer informatie over Merem onze site www.merem.nl.


Sluit 1 juli 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"