Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Bestuursleden

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 11 september 2021


Omschrijving Vacature

In verband met het aflopen van de benoemingstermijnen van twee bestuursleden, zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die samen met de overige leden van het Algemeen Bestuur het strategisch beleid van onze organisatie willen bepalen en zich daarnaast willen richten op de ontwikkeling en innovatie van de Nederlandse én Vlaamse kwaliteitszorgstelsels.

 

Een Algemeen Bestuurder van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die wij zoeken:
  • heeft een brede en goede kennis van het (hoger) onderwijs, de beroepspraktijk van hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitszorg in Nederland en bij voorkeur ook in Vlaanderen;
  • heeft een brede en goede kennis van de Nederlandse en bij voorkeur ook Vlaamse bestuurlijke en politieke cultuur en is goed bekend met het politiek-bestuurlijk samenspel;
  • is een rolmodel binnen en buiten de organisatie en handelt integer;
  • is in staat om eigen opvattingen en oordelen in te brengen en kan het Dagelijks Bestuur kritisch bevragen over hun handelen, voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan;
  • heeft sterke communicatie vaardigheden;
  • heeft interesse in alle aspecten van de organisatie;
  • is een netwerker, die weet relaties te bouwen en mensen te verbinden, in het belang van de organisatie;
  • is onafhankelijk en heeft geen belangen die onverenigbaar zijn met de onafhankelijke besluitvorming van de organisatie.

 

Voldoe jij aan bovenstaande eisen en heb je daarnaast brede (bestuurlijke) ervaring en relevant gedegen netwerk in het bedrijfsleven en/of maatschappelijk veld én affiniteit met bedrijfsvoeringsvraagstukken of brede (bestuurlijke) ervaring en/of anderszins betrokkenheid en relevant gedegen netwerk in het hoger onderwijs, in het bijzonder in de universitaire sector én interesse voor nieuwe (beleidsmatige) ontwikkelingen in het hoger onderwijs zoals flexibilisering en instellingsaccreditatie? Klik dan hier.

 

De organisatie

De NVAO is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hoger onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. Daarmee is de NVAO bewaker van de kwaliteit van het hoger onderwijs. De besluiten van de NVAO leiden tot erkenning van diploma’s en graden en waar van toepassing tot bekostiging van opleidingen. De NVAO baseert haar beoordeling op advies van onafhankelijke deskundigen.

De NVAO wil ertoe bijdragen dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen erkend blijft als internationaal aan de maat, maatschappelijk relevant en het vertrouwen geniet van studenten, werkgevers en de samenleving. Binnen de opdracht die in het accreditatieverdrag tussen Nederland en Vlaanderen aan de NVAO is toegekend, wil zij de kwaliteit van het hoger onderwijs borgen, verbeteringen stimuleren en een kwaliteitscultuur bevorderen. De NVAO is een Nederlandse rechtspersoon en een zelfstandig bestuursorgaan.

 

Tijdsinzet

Het Algemeen Bestuur komt 5x per jaar bijeen. Daarnaast zijn er af en toe overleggen met de op voordracht van de Nederlandse minister benoemde leden van het dagelijks bestuur en 1x per jaar een locatiebezoek bij een instelling. Het betreft een benoeming voor 4 jaar met maximaal 1 verlenging van 4 jaar.

 

Bezoldiging

Maandelijkse vergoeding gebaseerd op een arbeidsduurfactor van 0,05 en het maximum salarisbedrag van schaal 18 CAO rijk.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure

De twee leden van het algemeen bestuur waarop onderhavige vacature ziet worden op voordracht van de Nederlandse minister benoemd door het Comité van Ministers (bestaande uit de Nederlandse en Vlaamse minister voor onderwijs).

Voordracht vindt plaats op basis van een advies door een selectiecommissie. Geïnteresseerde kandidaten wordt verzocht uiterlijk 10 september 2021 een brief en CV te richten aan de voorzitter van de selectiecommissie:

Marcelis Boereboom
Directeur Generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Brief en cv kunnen worden gezonden aan: Frank Hendriks, secretaris selectiecommissie, f.a.m.hendriks@minocw.nl

Selectie en voordracht van de kandidaten is voorzien in de tweede helft van september 2021.

 

Inhoudelijke inlichtingen over deze vacatures kunnen, na 23 augustus, worden ingewonnen bij:
Anneke Luijten -Lub
Lid Dagelijks Bestuur NVAO

Tel.: 06-38299310


Sluit 11 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies zoekt een Voorzitter Bestuur.
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"