Nova College

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Haarlem | Noord-Holland
Sluit 28 april 2021


Omschrijving Vacature

Nova College is een roc in de regio IJmond, de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen. Het verzorgingsgebied van Nova College grenst aan dat van ROC van Amsterdam, Horizon College, Regio College en mbo Rijnland. Nova College verzorgt met ongeveer 1.200 medewerkers dagelijks onderwijs aan ruim 12.500 studenten vanaf 16 jaar. Nova College biedt ruim 130 beroepsopleidingen verdeeld over de richtingen Autotechniek, Bouw, CIOS, Dans en Theater, Entree, Handel en Commercie, Hotelschool, ICT, Lab, Logistiek, Scheepvaart, Marketing en Media, MyTec, Orde en Veiligheid, Reizen en Vrije tijd, Techniek, Uiterlijke Verzorging, Welzijn, Zakelijk en Zorg. Daarnaast heeft Nova College opleidingen en cursussen voor volwassenen. Dit aanbod loopt uiteen van basiseducatie en Nederlands voor anderstaligen tot en met vmbo-t, havo en vwo in het vavo.

De belofte van Nova College is: ‘bij Nova groei je als mens’. Dit geldt voor studenten en medewerkers. Nova College ziet het als zijn missie om de studenten méér te leren dan een vak. De bedoeling is dat deze studenten vol vertrouwen en op eigen kracht vorderingen maken in hun loopbaan of een passende vervolgopleiding kiezen. Nova College wil studenten helpen te ontdekken wie ze zijn, wat hun kracht is en welke talenten ze hebben, zodat ze groeien als mens. Bij de uitvoering van de missie laat Nova College zich leiden door de identiteit van zijn organisatie: Nova College biedt een plek waar iedereen zich thuis voelt, waar het veilig is, waar je aandacht krijgt en waar duidelijke regels gelden. Deze kernwaarden vormen het kompas. Nova College hecht voorts aan betrokkenheid, bij zijn studenten en medewerkers en bij de bedrijven en instellingen waarmee wordt samengewerkt.

Nova College heeft de ambitie een van de beste te zijn in zijn categorie.
In de afgelopen jaren heeft Nova College daartoe een goede uitgangspositie bereikt; kwalitatief, inhoudelijk en financieel. Het Nova College is al jaren op rij het beste roc van de Randstad. Nova College zet met het Strategisch Beleidsplan 2019 – 2022 verder in op deze koers, met een focus op studenttevredenheid, werkzekerheid en basiskwaliteit. Daarnaast zijn in dit plan twee nieuwe speerpunten gedefinieerd: Nova College wil zijn bijdrage vergroten aan een ‘leven lang ontwikkelen’ en de organisatie wendbaarder maken.
Rondom Nova College ontwikkelt zich de Metropoolregio Amsterdam, een afgebakend en volgebouwd netwerk van steden. De uitdaging ligt in het volgen van, en anticiperen op, de economische ontwikkelingen in de regio en het bijdragen aan de vraag naar goedopgeleide vakmensen.

In juridisch opzicht is Nova College een stichting met de statutaire naam: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs, gevestigd in Haarlem.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het college van bestuur dat ook het bestuur vormt van de Stichting Nova Contract. Onder deze stichting heeft Nova College zijn private activiteiten ondergebracht, zoals de maritieme bedrijfsopleidingen.

Het onderwijs is georganiseerd over zeventien locaties en dependances, verdeeld over zeven vestigingen die elk worden aangestuurd door een vestigingsdirecteur. Elke vestigingsdirecteur heeft de verantwoordelijkheid voor een of meer locaties en een domein.
De Nova-brede ondersteuning is georganiseerd over vijf stafafdelingen, die elk onder leiding van een manager staan.

Nova College hecht veel waarde aan de samenwerking met de studentenraad en de ondernemingsraad. Deze samenwerking laat zich kenmerken als betrokken en constructief, met onderwijskwaliteit als vast uitgangspunt.

De raad van toezicht is samen met het college van bestuur verantwoordelijk voor de naleving van de governancecode Goed Bestuur in de mbo-sector. Het (tweehoofdige) college van bestuur vormt het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor strategie, beleid en uitvoering. De raad van toezicht houdt overeenkomstig de statuten en reglementen toezicht en controle op het bestuur, toetst de besluitvorming, vervult het werkgeverschap van het bestuur, en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. De raad van toezicht heeft zijn visie op toezicht en zijn werkwijze vastgelegd in de toezichtsvisie raad van toezicht Nova College en het toezichtskader raad van toezicht Nova College.

De raad van toezicht bestaat uit zes personen, die gevarieerde vakkennis en ervaring inbrengen. Eén van de leden wordt op voordracht van de ondernemingsraad benoemd.
De raad van toezicht heeft vanuit zijn midden drie commissies gevormd, te weten de remuneratiecommissie, de onderwijscommissie en de auditcommissie.

Tijdsinzet

De raad van toezicht vergadert 6 tot 8 maal per jaar, waarvan ten minste één vergadering buiten de aanwezigheid van het college van bestuur waarin de zelfevaluatie van de raad van toezicht plaatsvindt. Tevens bestaat ruimte om informeel te kunnen klankborden. Voorts vraagt het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten met medezeggenschapsorganen om een structurele tijdsinzet. Tenslotte brengt deelname aan commissies binnen de raad van toezicht extra tijdsinvestering met zich mee, evenals deelname aan werkbezoeken en programma’s in het kader van permanente educatie.

Honorering

De honorering van de leden van de raad van toezicht is in overeenstemming met de geldende normeringen en bedraagt € 9.500 (2021).

Zie voor meer informatie over Nova College de website: www.novacollege.nl.

Vacatures

In de raad van toezicht is momenteel een vacature ontstaan en ontstaat tevens per 1 februari 2022 nog een vacature. De reeds beschikbare vacature betreft een benoeming op voordracht van de ondernemingsraad.

Gezien de samenstelling van de raad van toezicht is aanvulling gewenst op de gebieden: onderwijs en regionaal bedrijfsleven.

De raad van toezicht heeft voor de vervulling van een vacature uitgangspunten en een profielschets opgesteld. Deze is als bijlage bij dit document gevoegd (zie bijlage).

Kandidaatprofiel van het lid raad van toezicht benoemd op voordracht van de OR en met aandachtsgebied onderwijs en lid/voorzitter van de onderwijscommissie

Kandidaten voor deze vacature beschikken specifiek over:

 • ruime eindverantwoordelijke of directie-ervaring in een onderwijsorganisatie of een daaraan verwante sector.
 • ruime en aantoonbare kennis en inzicht in vraagstukken op het terrein van onderwijs en ICT- toepassingen binnen het beroepsonderwijs, bij voorkeur het mbo
 • aansluiting met de leefwereld van studenten van Nova College
 • oog voor diversiteit in brede zin
 • ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • een goed gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen en inzicht in vraagstukken op terrein van bestuur en governance.
 • Ruime ervaring met medezeggenschap en de rol van de OR in de organisatie
 • een maatschappelijke ‘scope’
 • Kennis en ervaring als toezichthouder, begrip van/gevoel voor de rol van toezichthouder; bij voorkeur ervaren als interne toezichthouder in het publieke domein
 • binding met de regio is een pre

   

Kandidaatprofiel van het lid raad van toezicht met aandachtsgebied regionaal werkveld

Kandidaten voor deze vacature beschikken specifiek over:

 • actuele leidinggevende ervaring als eindverantwoordelijke van een grote (maatschappelijke) organisatie
 • sterke binding met het regionale werkveld
 • ervaring met grootschalige veranderingsprocessen.
 • ervaren in het beoordelen van (en adviseren omtrent) managementinformatie en -rapportages van complexe grotere organisaties.
 • bij voorkeur ervaring met grootschalige huisvestingsprojecten
 • begrip van/gevoel voor de rol van toezichthouder; bij voorkeur ervaring als interne toezichthouder
 • kennis van of ervaring met onderwijs is een pré
 • aansluiting met de leefwereld van studenten van Nova College
 • binding met de regio

Informatie- en Sollicitatiegegevens

Belangstelling voor deze vacature kunt u kenbaar maken tot 28 april 2021 door toezending van cv en motivatiebrief per e-mail aan werken@novacollege.nl.
Voor meer informatie over de vacatures kunt u een mail sturen aan rvt@novacollege.nl.

 

Selectieprocedure

 • Gespreksronden bij Nova College .
 • Referentiecheck en eventueel integriteitsonderzoek.
 • Voordracht tot benoeming.

Sluit 28 april 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"