Nova College

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Onderwijskundig

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Haarlem | Noord-Holland
Sluit 21 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Bij Nova College is de missie; ‘Groeien als mens’. Zij zijn al jaren het best scorende ROC in de randstad. Om deze koppositie te behouden zijn er twee nieuwe speerpunten geformuleerd: ‘Leven Lang Ontwikkelen’ en de organisatie wendbaarder maken. Voor de Raad van Toezicht wordt gezocht naar een ervaren toezichthouder met een onderwijskundig profiel. Herken jij je hierin en wil je bijdragen in de missie in deze rol? Reageer dan op deze vacature.

Nova College is een mbo-instelling, die actief is in de regio IJmond, de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen. Het verzorgingsgebied van Nova College grenst aan dat van ROC van Amsterdam, Horizon College, Regio College en mbo Rijnland.

Nova College verzorgt met ongeveer 1.200 medewerkers dagelijks onderwijs aan ruim 12.500 studenten vanaf 16 jaar. Nova College biedt ruim 130 beroepsopleidingen verdeeld over de richtingen Autotechniek, Bouw en Infra, CIOS, Dans en Theater, Entree, Handel en Commercie, Horeca en Facility, ICT, Lab, Logistiek, Scheepvaart, Marketing en Media, My Tec, Orde en Veiligheid, Recreatie, Techniek, Uiterlijke Verzorging, Welzijn, Zakelijk en Zorg. Daarnaast heeft Nova College opleidingen en cursussen voor volwassenen. Dit aanbod loopt uiteen van basiseducatie en Nederlands voor anderstaligen tot en met vmbo-t, havo en vwo in het vavo.

Missie en visie
De belofte van Nova College is: ‘bij Nova groei je als mens’. Dit geldt voor studenten en medewerkers. Nova College ziet het als zijn missie om de studenten méér te leren dan een vak. De bedoeling is dat deze studenten vol vertrouwen en op eigen kracht een passende vervolgopleiding kiezen of vorderingen maken in hun loopbaan. Nova College wil studenten helpen te ontdekken wie ze zijn, wat hun kracht is en welke talenten ze hebben, zodat ze groeien als mens. Bij de uitvoering van de missie laat Nova College zich leiden door de identiteit van zijn organisatie: Nova College biedt een plek waar iedereen zich thuis voelt, waar het veilig is, waar je aandacht krijgt en waar duidelijke regels gelden. Deze kernwaarden vormen het kompas. Nova College hecht voorts aan betrokkenheid, bij zijn studenten en medewerkers en bij de bedrijven en instellingen waarmee wordt samengewerkt.

Organisatiekenmerken
Nova College heeft de ambitie een van de beste te zijn in zijn categorie! In de afgelopen jaren heeft Nova College daartoe een goede uitgangspositie bereikt; kwalitatief, inhoudelijk en financieel. Het Nova College is al jaren op rij het beste ROC van de randstad. Nova College zet met het Strategisch Beleidsplan 2019 – 2023 verder in op deze koers, met een focus op studenttevredenheid, werkzekerheid en basiskwaliteit. Daarnaast zijn in dit plan twee nieuwe speerpunten gedefinieerd: Nova College wil haar bijdrage vergroten aan een ‘leven lang ontwikkelen’ en de organisatie wendbaarder maken.

Rondom Nova College ontwikkelt zich de Metropoolregio Amsterdam, een afgebakend en volgebouwd netwerk van steden. De uitdaging ligt in het volgen van, en anticiperen op, de economische ontwikkelingen in de regio en het bijdragen aan de vraag naar goed opgeleide vakmensen.

In juridisch opzicht is Nova College een stichting met de statutaire naam: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs, gevestigd in Haarlem. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur dat ook het bestuur vormt van de Stichting Nova Contract. Onder deze stichting heeft Nova College al zijn private activiteiten ondergebracht, zoals de maritieme bedrijfsopleidingen.

Het onderwijs is georganiseerd over zeventien vestigingen en dependances, verdeeld over zeven clusters die elk worden aangestuurd door een vestigingsdirecteur. Elke vestigingsdirecteur heeft de verantwoordelijkheid voor een of meer vestigingen en een domein. De Nova-brede ondersteuning is georganiseerd over vijf stafafdelingen, die elk onder leiding van een directeur staan.

Nova College hecht veel waarde aan de samenwerking met de studentenraad en de ondernemingsraad. Deze samenwerking laat zich kenmerken als betrokken en constructief, met onderwijskwaliteit als vast uitgangspunt.

Algemene kenmerken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is samen met het College van Bestuur verantwoordelijk voor de naleving van de governancecode Goed Bestuur in de mbo-sector. Het (tweehoofdige) College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor strategie, beleid en uitvoering. De Raad van Toezicht houdt overeenkomstig de statuten en reglementen toezicht en controle op het bestuur, toetst de besluitvorming, vervult het werkgeverschap van het bestuur, en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. De Raad van Toezicht heeft zijn visie op toezicht en zijn werkwijze vastgelegd in de toezichtsvisie Raad van Toezicht Nova College, het toezichtskader Raad van Toezicht Nova College en het reglement Raad van Toezicht, zie: Nova College, bestuur-en-organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen, die gevarieerde vakkennis en ervaring inbrengen. Eén van de leden wordt op voordracht van de ondernemingsraad benoemd. De Raad van Toezicht heeft vanuit zijn midden drie commissies gevormd, te weten de remuneratiecommissie, de onderwijscommissie en de auditcommissie.

De Raad van Toezicht heeft voor de vervulling van een vacature in beginsel de volgende uitgangspunten en profielschets opgesteld.

 • Er is een evenwichtige spreiding over vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven, openbaar bestuur en maatschappelijk veld.
 • Leden van de Raad van Toezicht hebben een gezaghebbende positie in de drie subregio’s (Haarlem, IJmond, Haarlemmermeer) waarin het Nova College overwegend werkzaam is.
 • De zwaarte van de functie als lid van de Raad van Toezicht vraagt leden met een voldoende inhoudelijke deskundigheid voor deze toezichthoudende taak.
 • Een evenwichtige spreiding in vakkennis en ervaring, waarbij in ieder geval in de Raad van Toezicht financiële deskundigheid en kennis van het onderwijs gewaarborgd is.

Profielschets van een lid RvT

 • Integriteit en een onafhankelijke opstelling (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak).
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Brede maatschappelijke belangstelling.
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Beschikken over een breed netwerk: regionaal en eventueel landelijk.
 • Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
 • (Beroepsmatige) kennis of ervaring met onderwijs is een pre.

In de Raad van Toezicht is een vacature ontstaan. Dit betreft een benoeming op voordracht van de ondernemingsraad en het aandachtsgebied onderwijs.

Specifieke kenmerken van het te werven lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel
De specifieke deskundigheden die wordt gevraagd zijn:

 • Ruime toezichthoudende ervaring.
 • Ruime ervaring met medezeggenschap en de rol van de OR in de organisatie.
 • Zicht op modern werkgeverschap/HR binnen het mbo.
 • Kennis van onderwijsinnovatie, onderwijskwaliteit en onderwijsorganisatie binnen het beroepsonderwijs en bij voorkeur met het mbo.
 • Een goed gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen en processen en inzicht in vraagstukken op terrein van bestuur en governance.

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in den brede, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid. Om deze reden nodigen wij in het bijzonder kandidaten met een biculturele of diverse achtergrond uit te reageren.

Inzet en verwachtingen
De Raad van Toezicht vergadert 6 tot 8 maal per jaar, waarvan ten minste één vergadering buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur waarin de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsvindt. Tevens bestaat ruimte om informeel te kunnen klankborden. Voorts vraagt het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten met medezeggenschapsorganen om een structurele tijdsinzet. Tenslotte brengt deelname aan commissies binnen de raad van toezicht extra tijdsinvestering met zich mee, evenals deelname aan werkbezoeken en programma’s in het kader van permanente educatie.

Bezoldiging
Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de geldende normeringen en bedraagt € 9.500,- (2021).


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure
De Raad van Toezicht van Nova College laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over Nova College, de Raad van Toezicht en de positie kunt u contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (06 – 515 262 55). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en cv in te sturen via het sollicitatieformulier voor 21 november 2021. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op vrijdag 17 december met als doel de nieuwe toezichthouder per januari te laten starten.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.


Sluit 21 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"