Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

Voorzitter RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 28 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Wij zijn de OSB, dé Amsterdamse superdiverse schoolgemeenschap waar wij samen talent ontplooien, uitdagen en oog hebben voor elkaar. In een stimulerende leeromgeving bereiden onze leerlingen zich voor op hun carrière in de moderne samenleving. Open, Sociaal en Betrokken. Wij zijn op zoek naar een sterke voorzitter voor de Raad van Toezicht die bij kan dragen in de strategische opdracht. Herken je je in dit profiel? Dan nodigen we je van harte uit te reageren.

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) is een bloeiende en diverse brede schoolgemeenschap voor vwo, havo en vmbo in Amsterdam-Zuidoost, met goede resultaten voor alle opleidingen in het voortgezet onderwijs. Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling staat centraal met een aanbod waar cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling in evenwicht zijn. Goede begeleiding, samen leren én het nemen van eigen verantwoordelijkheid vormen het uitgangspunt van onze pedagogiek en didactiek. De school is kleinschalig in deelscholen georganiseerd.

De OSB wil een uitdagende leergemeenschap zijn voor alle leerlingen met al hun diversiteit. In de naam van de school wordt zichtbaar wat de opdracht inhoudt:

 • Open verwijst naar de ontmoeting van mensen met al hun verschillen.
 • School wil uitdrukken dat alle schooltypen samen één school vormen.
 • Gemeenschap staat voor de werkwijze en klimaat van gezamenlijkheid.
 • Bijlmer is onze standplaats, de bewoners ervan zijn onze belangrijkste doelgroep.

De RvT heeft besloten om in 2020 het gesprek aan te gaan over mogelijke strategische keuzes inzake samenwerking met het onderwijsveld in Amsterdam, zowel met het voorgezet als het primair en speciaal onderwijs. De OSB bevindt zich in een spannende strategische positie vanwege omgevingsfactoren zoals nieuwbouw in de omgeving en terugloop van leerlingaantallen met name op de hogere niveaus. Dit vraagt sterk voorzitterschap binnen de RvT voor de komende jaren. Daarbij is de wens geuit dat de voorzitter van de Raad van Toezicht bij voorkeur een goed beeld heeft van de gemeenschap waar de OSB voor opleidt en daar liefst ook representant van kan zijn.

Organisatiekenmerken
De OSB heeft een bestuurder-directeur en een Raad van Toezicht (RvT). De school staat onder leiding van een tweehoofdige directie: de bestuurder-directeur en de adjunct-directeur. De bestuurder-directeur rapporteert aan de Raad van Toezicht. De OSB bestaat uit zes deelscholen met totaal 1350 leerlingen; er zijn drie deelscholen onderbouw, twee deelscholen bovenbouw vmbo en één deelschool bovenbouw havo/vwo. De directie vormt samen met de deelschoolleiders de schoolleiding. De schoolleiding is verantwoordelijk voor het onderwijsinhoudelijk en strategisch beleid en de dagelijkse leiding van de school. De verschillende vakgroepen en een aantal schoolbrede taken zijn onder de deelschoolleiders verdeeld. De directie en deelschoolleiders worden ondersteund door stafmedewerkers op het gebied van financiën, huisvesting, HRM, kwaliteit en door administratieve medewerkers.

Missie en visie
De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een openbare school met een geheel eigen karakter voor vwo, havo en vmbo. Wij geloven dat wie je wordt op weg naar je eindexamen, net zo belangrijk is als het diploma dat je aan het einde van de rit behaalt. Een school is er niet alleen om kennis bij te brengen. Emotionele, creatieve en praktische talenten verdienen net zo veel aandacht. Wij laten leerlingen door een breed lesaanbod en eigen lesmethoden, werken en leren met wat wij noemen: ‘hoofd, hart en handen’. Het gaat op de OSB om samen leren. In onze onderbouwklassen, waarin leerlingen met alle verschillende niveaus bij elkaar zitten, laten wij hen intensief met elkaar samenwerken. Zo profiteren ze van elkaars talenten. Niet voor niets is een van de kernwoorden op de OSB: ontmoeting. Wij onderkennen de verscheidenheid van de samenleving en halen daar met onze werkwijze voordeel uit.

Het is deze opdracht en ambitie die de OSB al 50 jaar in haar vaandel draagt en uitvoert: selectie uitstellen en leerlingen van alle niveaus in een tweejarige heterogene onderbouw samen te brengen. In alle leerjaren en op alle niveaus is het evenwicht tussen de aanspraken van rendement en effectiviteit enerzijds en het belang van ruimte en tijd voor persoonlijke ontwikkeling en burgerschap anderzijds, het uitgangspunt van ons strategische beleid zoals uitgewerkt in het schoolplan 2017-2021. De OSB benoemt in haar schoolplan drie centrale opdrachten:

 • Het kwalificeren van haar leerlingen door ze zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst; met een diploma dat past bij hun talenten en interesses.
 • Het socialiseren van haar leerlingen door ze samen te laten leren en werken in een schoolgemeenschap die een afspiegeling is van de huidige samenleving, gericht op het ontwikkelen van burgerschap door het samen leven, leren en werken op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
 • De persoonsvorming van haar leerlingen om zichzelf te leren kennen in relatie tot elkaar en de gemeenschap/samenleving waar ze deel van uitmaken.

De kleinschalige schoolopbouw en de betrokkenheid van onze docenten maakt dat op de OSB elke leerling gezien en gekend wordt. We leiden zelfbewuste, sociale jonge mensen op, die respect hebben voor andermans sterke punten en begrip opbrengen voor andermans zwakten.

Diversiteit
De school staat in een bijzondere en dynamische omgeving midden in Amsterdam Zuidoost. Dit stadsdeel is een smeltkroes van culturen en kent een bijzondere historie. Tegenwoordig is het een plek waar veel nieuw ondernemerschap is, nieuwbouw wordt gepleegd en bewoners die zich willen laten zien in kleurrijke creativiteit. De bewoners van het stadsdeel zijn zeer divers, zowel in culturele achtergrond, alsook in sociaaleconomische status. De laatste jaren vindt een emancipatiebeweging plaats onder de inwoners van het stadsdeel, zij willen gezien worden in al hun kwaliteiten. De OSB staat midden in deze omgeving. We hebben nauwe contacten met bewoners, bedrijven en met diverse netwerken, zoals het jongerenwerk in het stadsdeel en bijvoorbeeld met een financieel loket voor jongeren en hun ouders. De school wil de komende jaren nog meer de verbinding maken en aansluiten op de positieve vibe.

Algemene kenmerken van Raad van Toezicht
De huidige RvT heeft zes toezichthouders. Eind van dit jaar eindigt de termijn van de huidige voorzitter.

Algemene kenmerken van Raad van Toezicht:

 • Binding met de missie, visie, de ambitie en strategie van de OSB, zoals vastgelegd in het schoolplan en strategische documenten.
 • Aantoonbare kwaliteiten als toezichthouder van (complexe) organisaties.
 • Onafhankelijk (zonder zakelijk belang).
 • Maatschappelijk diverse samenstelling als geheel.
 • In staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, en verschil weten tussen toezicht houden op afstand en bestuurlijke uitvoering.
 • Positief kritisch ingesteld, kan de bestuurder uitdagen en kan als sparringpartner en klankbord optreden.
 • Heeft een houding die maatschappelijk, sociaal, respectvol, integer, zelfbewust en betrokken is.
 • Beschikken over een breed – voor het onderwijs en Amsterdam-Zuidoost relevant – netwerk.
 • Academisch werk- en denkniveau.

De Raad van Toezicht kent in 2020 vier commissies. De commissies van de RvT zijn samengesteld uit de leden van de RvT. Zij bereiden de besluitvorming van de RvT voor. De taakstelling van de commissies vloeit voort uit de wettelijke toezichthoudende taken ten aanzien van de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder-directeur, de financiën en de onderwijskwaliteit. De RvT kent een remuneratiecommissie, een financiële commissie, een onderwijscommissie en een commissie Goed Bestuur.

Specifieke kenmerken van de te werven voorzitter Raad van Toezicht
We zoeken een voorzitter met de volgende kenmerken:

 • Kan de kracht (de missie en visie van de OSB) naar buiten toe uitdragen.
 • Ruime bestuurlijke ervaring, waarin aantoonbaar ervaring is opgedaan in strategische (her)positioneringsvraagstukken.
 • Kennis van ontwikkelingen in onderwijs(beleid).
 • Ervaring met grote-stedenproblematiek.
 • Bij voorkeur een sterk netwerk in en rond Amsterdam (Zuidoost).
 • Maatschappelijk gezag.
 • Communicatief sterk en verbindend.
 • Ervaring als toezichthouder, bij voorkeur als voorzitter.

Inzet en verwachtingen
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 5 maal per jaar. De voorzitter zal tevens zitting nemen in de remuneratiecommissie en heeft daarvoor apart 2 vergaderingen per jaar. Van de voorzitter wordt een actieve en betrokken houding verwacht, met voldoende bestuurlijke afstand. De voorzitter neemt geregeld deel aan overleggen met zowel interne als externe stakeholders. De voorzitter zal in de komende periode een belangrijke rol hebben en overleg voeren met partijen over de strategische positionering van de school.

Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht is gewaarborgd volgens de criteria uit de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019. De leden van de Raad van Toezicht en hun familie waren de afgelopen 5 jaar niet in dienst van de OSB.

Bezoldiging
Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Code Goed Onderwijsbestuur in acht genomen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De Raad van Toezicht van OSB laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de OSB, de Raad van Toezicht en de positie kunt u contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (06 515 262 55). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en cv in te sturen voor 28 november via het sollicitatieformulier.

De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 15 december in de avond met als doel de nieuwe toezichthouder per begin 2022 te laten starten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 28 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"