OcTHO (Openbaar -primair- onderwijs)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financien

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Tholen | Zeeland
Sluit 1 april 2023


Omschrijving Vacature

 

 

Als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van OcTHO houd je, met het oog op de doelen en taken van de stichting, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur (CvB). Daarnaast sta je het CvB met raad ter zijde als klankbord. De RvT treedt op als werkgever van het CvB. In de statuten van OcTHO is een en ander vastgelegd.

De leden van de Raad van Toezicht dragen ieder bij aan de expertise binnen de gehele Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zorgt voor aanwezigheid van competenties op de volgende kennisgebieden:

 • Onderwijs
 • Financiën
 • Juridische aangelegenheden (op gebied van onderwijs, jeugdzorg en/of kinderopvang)
 • Organisatie- en managementontwikkeling
 • HRM
 • Huisvesting
 • ICT

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van drie leden, wordt de werving gestart om in de tweede helft van 2023 drie nieuwe leden te benoemen. Nieuwe leden hebben bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van financiën, huisvesting, juridische zaken, HRM en/of ICT. Zodra de nieuwe leden aangesteld zijn, zal uit het midden van de Raad van Toezicht een voorzitter gekozen worden. Daarnaast moeten de vacante posities in de remuneratie- en in de auditcommissie ingevuld worden.

Over OcTHO

OcTHO verzorgt kwalitatief hoogwaardig openbaar (primair) onderwijs, voor alle kinderen t/m groep 8, ongeacht achtergrond, levensbeschouwing, (geloofs)opvattingen, cultuur en/of individuele capaciteiten in een veilige omgeving in de gemeente Tholen. OcTHO streeft ernaar de onderwijskundige en pedagogische kwaliteit te blijven ontwikkelen en daarmee alle kinderen het onderwijs te bieden dat op hen aansluit, zodat zij optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs.

Wat breng je mee?

 • Ten minste HBO denk- en werkniveau;
 • Visie op openbaar onderwijs en kennis van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs;
 • Ervaring in, of affiniteit met een bestuurlijke of toezichthoudende functie;
 • Kennis van en ervaring met maatschappelijke/bestuurlijke procedures en processen alsmede de maatschappelijke en financiële verantwoordingssystematieken;
 • Het vermogen de bestuurder te adviseren waardoor de klankbordrol wordt vervuld;
 • Het vermogen op strategisch niveau te opereren;
 • Een breed maatschappelijk netwerk;
 • Het vermogen tot het doorgronden/analyseren van beleidsdocumenten en evaluatie van de eigen werkwijze en die van de bestuurder;
 • Voldoende tijd om deze uitdagende rol te vervullen!

Hoeveel tijd kost het jou en wat levert het op?

De gemiddelde tijdsinvestering is 5 tot 7 uur per maand. De meeste overleggen vinden plaats in de avonduren en van de voorzitter wordt verwacht dat hij buiten de reguliere vergaderingen beschikbaar is voor regelmatig overleg met het CvB.

De bezoldiging is vastgesteld en gebaseerd op het door de VTOI gepubliceerde document: ‘Handreiking honorering toezichthouders’. De ondergrens hiervoor ligt op € 4.000,- en is afhankelijk van de rol en de commissie waarin je functioneert.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 

Heb je interesse?

Dan ontvangen we graag uiterlijk 31 maart jouw CV en motivatiebrief per mail:

RvT OcTHO, t.a.v. benoemingsadviescommissie via s.vanbladel@spijtenburg.nl.
Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Sybille van Bladel via 06-11 02 46 47. Zij begeleidt deze procedure voor OcTHO.

 

 

Hoe ziet het tijdpad eruit?

De voorselectiegesprekken bij Spijtenburg vinden doorlopend plaats of uiterlijk in de tweede week van april (bij voorkeur) aan de Johan Willem Frisolaan 41 te Breda.

Aansluitend vindt de brievenselectie met de benoemingsadviescommissie (BAC) van OcTHO plaats op basis van jouw CV en motivatiebrief.

Er vindt één gespreksronde plaats verdeeld over meerdere avonden om tot de voordracht van drie leden te komen. Deze selectiegesprekken vinden in het Gemeentehuis van Tholen plaats na 16.30 op de volgende data:

 • woensdag 10 mei;
 • woensdag 17 mei en
 • woensdag 31 mei 2023.

Aansluitend doet de BAC een motiverende voordracht aan alle leden van de RvT over de voor te dragen kandidaten. De voltallige RvT neemt het besluit en de voorzitter brengt het besluit in op de vergadering van de Gemeenteraad uiterlijk oktober 2023. De uiteindelijke benoeming is een besluit van de Gemeenteraad. De geplande ingangsdatum is januari 2024.

Voor inhoudelijk vragen of over de procedure kun je terecht bij Sybille van Bladel via s.vanbladel@spijtenburg.nlof 06-11024647. Graag tot ziens!

 


Sluit 1 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"