PIT Baarn

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Baarn | Utrecht
Sluit 3 december 2021


Omschrijving Vacature

Pit Baarn vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. 300 Vrijwilligers, 21 beroepskrachten en stagiaires stimuleren en ondersteunen Baarnse bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving, om hun capaciteiten en talenten te ontdekken en problemen zoveel mogelijk zelf en met elkaar op te lossen. Ondersteunende diensten zijn grotendeels uitbesteed. De kern van het werk is empowerment, mensen de kans geven zich te ontwikkelen. Pit Baarn smeedt en verstevigt sociale net- werken en faciliteert mensen die zich voor anderen inzetten. Pit Baarn wijst de weg en werkt preventief. Pit Baarn is een dynamische organisatie met zeer diverse dienstverlening en ondersteuning, zoals: jonge- renwerk, ouderenadvies, maatschappelijk werk, activiteiten in de wijken, ondersteuning mantelzorgers, vrijwilligerswerk, ontmoeten, vervoer en armoedebestrijding. Pit Baarn heeft een omzet van 1,8 mio en is een financieel gezonde organisatie.

Pit Baarn hanteert de Governancecode Sociaal Werk Nederland. De organisatie maakt per 1 januari 2022 de transitie van Welzijn Baarn naar Pit Baarn envan Bestuursmodel naar RvT-model; directeur-bestuurder is Mw. Christine Stiphout, voorzitter van de RvT i.o. is Mw. Anne Slingerland.

We zoeken voor Pit Baarn vier leden voor deze Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vervult een aantal cruciale rollen in de governance van de organisatie:

 • De werkgeversrol: de RvT benoemt en ontslaat de directeur-bestuurder, beoordeelt het functioneren van de bestuurder en stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast.
 • De toezichtrol: de RvT houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Tevens is aan de RvT de goedkeuring opgedragen van belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in statuten en organisatiereglement; daartoe worden toezicht- en bestuursreglementen en een toezichtplan opgesteld door de nieuw te vormen RvT. Pit Baarn volgt daarbij de richtlijnen ontwikkeld binnen Sociaal Werk Nederland.
 • De advies- en klankbordrol: de RvT is sparring-partner en klankbord voor de directeur-bestuurder en adviseert deze –gevraagd en ongevraagd- m.n. bij strategische ontwikkelingen.
 • De ambassadeursrol: de RvT onderhoudt in- en externe contacten met stakeholders, in nauwe afstemming met de directeur-bestuurder en legt daarmee maatschappelijke verantwoording af.
 • Daarnaast benoemt de Raad van Toezicht de externe accountant.De Raad van Toezicht vergadert 4 tot 7 keer per jaar; voert 1 x per jaar overleg met vertegenwoordigers van personeel en vrijwilligers en legt regelmatig werkbezoeken af. De Raad van Toezicht kan
  uit eigen midden commissies benoemen voor financiën, kwaliteit en remuneratie.
  Beoogd wordt een professionele, stevige, nuchtere Raad van Toezicht te benoemen die houdt van een goede constructieve discussie, inhoudelijke inbreng en efficiency. Een raad waarin de leden bereid zijn om op een collegiale en transparante wijze hun bijdrage te leveren.

  Algemene kenmerken

  Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezicht- houden en klankbord zijn. De Raad van Toezicht Pit Baarn combineert als vanzelfsprekend persoonlijke betrokkenheid met bestuurlijke distantie; stevig positie nemen met nabijheid en toegankelijkheid. Basiskwaliteiten waarover leden van de Raad van Toezicht beschikken zijn:

 • Relevante ervaring, bij voorkeur in toezichthoudende en/of bestuurlijke functies, strategisch denk vermogen en besluitvaardigheid.
 • Kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en om klankbord voor het bestuur te kunnen zijn.
 • Een goed ontwikkelde ‘maatschappelijke antenne’. We vinden het belangrijk dat een aantal van de leden van de Raad van Toezicht affiniteit en/ of een herkenbare binding heeft met de regio, de lokale gemeenschap en het maatschappelijk veld waarin Pit Baarn actief is.
 • Gerichtheid op samenwerking in een team dat uit leden met uiteenlopende kennis- en ervarings gebieden bestaat.
 • Een positieve houding ten opzichte van de cultuur en kernwaarden van de organisatie.

 

DE PROFIELEN

Inhoudelijke deskundigheid

Kennis en deskundigheid van sociaal werk en zorg (en aangrenzende sectoren)

 • Enkele leden hebben inhoudelijke kennis van het sociaal domein in het algemeen en sociaal werk en zorg in het bijzonder. Dat wil zeggen kennis van strategische vraagstukken die in het algemeen en de organisatie in het bijzonder spelen en gevoel voor dit soort organisaties met professionals en hun politieke en maatschappelijke context.
 • De overige leden houden zich gedurende hun functie als toezichthouder op de hoogte van ont- wikkelingen in het werkveld/ sociaal domein en aangrenzende branches en werkvelden.Financiële deskundigheid
 • Tenminste één lid beschikt over strategische financieel inzicht en ervaring; om kritisch toezicht te kunnen houden op het financieel beleid, om een hoogwaardig klankbord voor de bestuurder -en gesprekspartner voor de accountant- te zijn, financiële cijfers te interpreteren en inzicht te hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.
 • De overige leden beschikken over voldoende financieel-economische kennis om de toezichthoudende taak ‘begrotingen en jaarrekening afwegen en goedkeuren’ te vervullen.Juridische deskundigheid
 • Ten minste één lid heeft algemene juridische kennis, kennis van aanbestedingen en inkoop- strategieën (overheid) en/of een dusdanige affiniteit hiermee, dat deze op dit gebied kritisch toezicht kan houden en sparring partner voor de directeur-bestuurder kan zijn.

         Ondernemerschap en kennis van (semi)-publieke organisaties

 • Tenminste één lid heeft ervaring met maatschappelijk ondernemerschap c.q. relevante ervaring in het bedrijfsleven / MKB. Deze toezichthouder weet wat het is om in een ‘marktomgeving’ te functioneren en te ondernemen.
 • Tenminste één lid heeft ervaring bij (semi)-publieke organisaties; heeft gevoel voor de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan overheidsbepalingen.Algemeen

  Het type mens is net zo belangrijk als de specifieke competenties en ervaring.
  Pit Baarn verwacht van de nieuwe leden RvT dat zij nieuwsgierig zijn, verandering omarmen, ondernemer- schap inbrengen, discussie niet uit de weg gaan en acteren vanuit vertrouwen. Leden die kritisch zijn én een positieve grondhouding hebben.
  Uiteraard geldt voor deze toezichthouders dat zij affiniteit hebben met de organisatie en hart hebben voor de sector. Het is relevant om volledig onafhankelijk te zijn.
  Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.
  Pit Baarn is gericht op een veelzijdige, evenwichtige samenstelling van de raad naar achtergrond en expertise, netwerken en ervaring.

  Vergoeding en procedure

  De leden van de RvT ontvangen een vergoeding volgens de richtlijnen van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 3 december 2021.
  De gesprekken bij Pit Baarn vinden plaats op 17 december tussen 9.00 en 16.00 uur; kandidaten die daar voor uitgenodigd worden ontvangen op 12 december een bericht.

  De Personeelsvertegenwoordiging en het vrijwilligersplatform zijn actief betrokken bij deze procedure; de procedure wordt begeleid door een extern adviseur.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wij lezen graag waarom je deze nevenfunctie en met welk specifiek profiel je deze rol wilt vervullen.
Je motivatie en CV ontvangen we graag voor 3 december via: sollicitaties@welzijnbaarn.nl .


Sluit 3 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"