Esdege-Reigersdaal

Lid RvT, tevens inkomend voorzitter

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Alkmaar | Noord-Holland
Sluit 4 januari 2021


Omschrijving Vacature

Waar Esdégé-Reigersdaal voor staat:

Esdégé-Reigersdaal is een organisatie die volledig is ingericht om op individueel niveau de meest passende ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking. Passend houdt dan in dat de ondersteuning bijdraagt aan de individueel ervaren kwaliteit van leven. Deze ondersteuning wordt door medewerkers gegeven. Esdégé-Reigersdaal is georganiseerd vanuit het principe dat medewerkers de ruimte en het vertrouwen krijgen om de ondersteuning van cliënten zo goed mogelijk bij de behoeften van de cliënt aan te passen. Kwaliteit van leven kan bij elk individu van dag tot dag net iets anders inhouden, kwaliteit van zorg vraagt van de medewerker reflectie om steeds weer af te stemmen op de ander. Op deze manier wordt de kwaliteitscirkel van voortgaande verbetering zo dicht mogelijk bij de medewerker gelegd. De organisatie denkt dat ruimte en vertrouwen zo een belangrijke voorwaarde voor goede zorg is. Voor goede ondersteuning van cliënten is het dan nodig dat ook medewerkers goed ondersteund worden en dat er vanuit de organisatie snel en effectief op hun vragen gereageerd wordt.

Tegenover ruimte en vertrouwen in medewerkers staat het principe van openheid en transparantie. Transparantie niet in de zin dat het te allen tijde zichtbaar moet zijn wat er werkelijk gebeurt, maar dat openheid van zaken vanzelfsprekend moet zijn wanneer er vragen zijn die raken aan kwaliteit van zorg. Leidinggevenden en stafdiensten hebben eigen verantwoordelijkheden en die kunnen het nodig maken om inzicht te hebben in de afwegingen en keuzes die door medewerkers op de clusters gemaakt worden. Er zijn in de organisatie veel processen die deze transparantie mogelijk maken, van ondersteuningsplannen van cliënten tot aan werkplannen van clusters en de organisatie als geheel. De financiële processen en de personele administratieve structuren zijn gericht op efficiënte beheersing van deze processen met het uiteindelijke doel om transparantie mogelijk te maken.

Hoe we Esdégé-Reigersdaal willen besturen:

Esdégé-Reigersdaal wil cliënten zo ondersteunen dat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. Om deze ambitie waar te kunnen maken zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de personen belegd die dicht bij de cliënt staan, de professionals in de clusters. De organisatie  geeft hen het vertrouwen en de ruimte om het best mogelijke te doen voor de cliënt. De organisatie is om deze reden weinig gelaagd. We proberen de bureaucratische last zo beperkt mogelijk te houden. De “besturing” wordt vooral langs de lijn van vertrouwen en dialoog vormgegeven. Dit sturingsconcept wordt door alle niveaus en onderdelen van de organisatie gesteund en (uit)gedragen.

Hoe Esdégé-Reigersdaal georganiseerd is:

Ons werkgebied is de regio Noord-Holland Noord. De organisatie bestaat uit ongeveer 70 clusters met een divers karakter. De clusters worden geleid door een clustermanager. De clusters hebben veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De clustermanagers leggen direct verantwoordelijkheid af aan de Raad van Bestuur die op haar beurt verantwoordelijkheid aflegt aan de Raad van Toezicht. Naast de clusters zijn er 6 ondersteunende afdelingen.

Wat zijn de taken van de Raad van Toezicht:

 • De Raad van Toezicht ziet toe op de vormgeving van het strategisch beleid en borging van de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen, cliënten, opdrachtgevers en personeelsbeleid;
 • De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur;
 • De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het jaarlijkse werkplan en het jaarverslag/kwaliteitsrapport;
 • De Raad van Toezicht bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van de middelen, de Raad keurt de begroting en de jaarrekening goed;
 • De Raad van Toezicht geeft advies aan en vormt een klankbord voor de raad van bestuur;
 • De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever van de Raad van Bestuur en is uit die hoedanigheid verantwoordelijk voor de benoeming, de schorsing en het ontslag van de Raad van Bestuur;
 • De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Bestuur;
 • De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht kent minimaal 5 leden en komt zes à zeven keer per jaar bijeen, daarnaast zijn er incidentele ontmoetingen  zoals bijvoorbeeld een jaarlijks werkbezoek en gesprekken met een van de medezeggenschapsorganen. De Raad van Toezicht kent een aantal commissies, de remuneratiecommissie, de auditcommissie, de selectie- en benoemingscommissie en de commissie kwaliteit. In beginsel zijn alle leden lid van een commissie.

Wegens het vertrek van de huidige voorzitter per 1-1-2022, is de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk op zoek naar een nieuw lid /tevens aankomend voorzitter. Het is de bedoeling dat de aankomend voorzitter per 1-1-2022 de rol van voorzitter zal gaan invullen.

Als lid van de Raad van Toezicht beschikt u over een brede maatschappelijke belangstelling en herkent u zich in de visie en uitgangspunten van Esdégé-Reigersdaal. U bent in staat om op strategisch niveau beleid te beoordelen en uw opinie op een constructieve wijze onderdeel te laten zijn van collegiale oordeels- en besluitvorming.

U bent in staat om zicht te krijgen en te houden op alle voor de organisatie van belang zijnde beleidsvelden en voor de organisatie relevante ontwikkelingen. U bent bij uitstek in staat afstand te nemen, hoofdlijnen te onderscheiden en met name het lange termijn perspectief goed voor ogen te houden. U beschikt over bestuurlijke dan wel toezichthoudende ervaring. U heeft een goed beeld van de toezichthoudende verantwoordelijkheid en de daarbij behorende positie.

In verband met de samenstelling van  de Raad van Toezicht wordt gezocht naar een kandidaat die naast het algemene profiel voldoet aan het profiel van voorzitter.

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, in het bijzonder dient hij/zij:

 • de rol van voorzitter in te vullen op een wijze die passend is bij de besturingsfilosofie van Esdégé-Reigersdaal;
 • het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag en tact de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht waarbij hij/zij vooral aandacht heeft voor een zorgvuldig proces binnen de afgesproken kaders;
 • een optimaal teamproces te stimuleren ten behoeve van een effectieve samenwerking van de leden van de Raad van Toezicht;
 • over kennis, inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en de maatschappelijke context (governance).

Benoeming

Benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar. Een aftredend lid is éénmaal herbenoembaar. Voor de leden van de Raad van Toezicht bestaat een passende honoreringsregeling binnen de kaders van de WNT 2 regeling.

Niet benoembaar zijn mensen die in dienst zijn van de stichting of mensen die regelmatig werkzaamheden voor de stichting uitvoeren. Ook mensen met een direct belang bij stakeholders van Esdégé-Reigersdaal zijn niet benoembaar. Daarnaast  worden de benoemingsregels van de governance code in acht genomen. Benoeming moet passen binnen de richtlijnen van de Wet Bestuur en Toezicht.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Nadere informatie omtrent de functie kan worden verkregen bij de heer John Bos, lid van de selectiecommissie. Hij is bereikbaar via het directiesecretariaat van Esdégé-Reigersdaal, telefoonnummer 0226-332397.

Reageren

U kunt tot en met 3 januari 2021 reageren op deze vacature via de button ‘reageren’.

Selectiegesprekken vinden plaats in week 2. U ontvangt daarover uiterlijk in week 1 bericht.


Sluit 4 januari 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"