Moviera, aanpak huiselijk geweld

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Arnhem | Gelderland
Sluit 7 november 2022


Omschrijving Vacature

 

Moviera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en werkt aan herstel om terugval te voorkomen

Moviera werkt met een flinke dosis lef en op een verantwoordelijke en innovatieve manier. Moviera zet stevig in op voorlichting en ambulante hulpverlening, want dat is hard nodig naast de directe hulp en opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Vanaf aanvang 2022 werkt Moviera vanuit Oranjehuis Utrecht, Oranjehuis Arnhem en vervolgopvang locaties in Apeldoorn en Nijmegen.

Cliënten en hun kinderen krijgen hulp, advies en veilig onderdak. Moviera biedt deze begeleiding met 200 medewerkers en ruim 70 vrijwilligers.
Moviera is actief in de provincie Gelderland en Utrecht. Hier is zij een onmisbare ketenpartner in de aanpak van huiselijk geweld. Een centrale rol is weggelegd voor de centrumgemeenten Utrecht, Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen als regisseurs van de ketenaanpak.

Moviera is een financieel gezonde stichting en ontvangt geld van belangrijke financiers als de rijksoverheid en de hierboven benoemde centrumgemeenten. Dit is onder andere geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze subsidies zijn niet toereikend om het werk van Moviera te bekostigen. Daarom doet Moviera regelmatig een beroep op fondsen en is zij blij met giften, in natura of in geld.

Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht is door vertrek van een lid door de aflopende termijn ruimte ontstaan voor een nieuw lid. De Raad van Toezicht wil de diversiteit van de Raad vergroten en in verhouding brengen met de cultureel zeer diverse clientpopulatie. Daarom gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een kandidaat met een biculturele of migratie-achtergrond.

Algemeen

De Raad van Toezicht stelt zich op het standpunt dat toezichthouden een professie is en dat kwaliteit in hoge mate wordt bepaald door een kritisch samenspel tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht zorgt voor een continue opleiding van zowel de individuele leden als voor de Raad als geheel. De Raad spant zich in om onzekerheden en dilemma’s te delen en te bespreken.
De Raad van Toezicht werkt volgens de principes van modern toezicht (o.a. Rijnlands model) dat zich kenmerkt door overlegcultuur, platte organisatie en waardering van vakmanschap. De RVT werkt met commissies (audit, kwaliteit & veiligheid en renumeratie), onderhoudt de overlegrelatie met OR en CR en houdt werkbezoeken.

Verantwoordelijkheden
De Raad van Toezicht heeft de volgende verantwoordelijkheden:
– de Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taken naar het belang van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en overige bij de onderneming betrokkenen af;
– het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur;
– het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht;
– het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
– het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
– het goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur-bestuurder;
– het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving;
– het houden van toezicht op het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
– het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting.

Algemeen kwaliteitsprofiel
Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat hij bestaat uit generalisten met ieders specifieke kwaliteiten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij dienen te sturen en stellen de juiste vragen.

Om op juiste wijze invulling te kunnen geven aan de benoemde verantwoordelijkheden dienen de leden van de Raad van Toezicht te beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties.

Kwaliteiten
– affiniteit met het werkveld alsmede de doelstelling en kernwaarden van Moviera;
– inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Moviera stellen;
– bij voorkeur woonachtig in het verzorgingsgebied van Moviera;
– een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
– kennis van en ervaring in besluitvormingsprocessen;
– inzicht in strategische vraagstukken;
– kunnen en willen werken in teamverband;
– kennis over en ervaring met werken binnen een cultureel diverse organisatie
– discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
– het vermogen onafhankelijk en kritisch te opereren.

Competenties
– integer;
– onafhankelijk;
– ondernemerschap;
– politieke en organisatiesensitiviteit;
– netwerken en samenwerken.

Specifiek voor het nieuw te werven lid van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wil de diversiteit van de Raad vergroten en in verhouding brengen met de cultureel zeer diverse clientpopulatie. Daarom gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een kandidaat met een biculturele of migratie-achtergrond.
Bij voorkeur heeft het nieuwe lid ook inhoudelijk kennis van en ervaring binnen het werkveld van Moviera. Voor deze positie is het van belang dat de kandidaat beschikt over expertise op het gebied van het sociaal domein en bij voorkeur inzake de aanpak van huiselijk geweld.

Samenstelling en inzet
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter. De leden worden voor vier jaar benoemd en kunnen eenmaal herbenoemd worden. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van diverse deskundigheden, ervaringen en eigenschappen, waarbij de personele samenstelling waarborging biedt voor een plezierige en innovatieve samenwerking.

De Raad van Toezicht vergadert op locatie gemiddeld 5 tot 6 keer per jaar. Daarnaast legt de Raad van Toezicht werkbezoeken af en kan het bijwonen van bijeenkomsten met belanghouders om een tijdsbesteding vragen. Ook wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij deelnemen in 1 tot 2 commissies (online bijeenkomsten).

Moviera streeft naar diversiteit in de samenstelling van de medewerkers en Raad van Toezicht. Wij spannen ons in om een mix van talenten, mannen, vrouwen, jongeren en ouderen aan ons te binden. Voor dit doel zoekt Moviera haar medewerkers in alle bevolkingsgroepen en culturen.

Benoeming en vergoeding

De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De vergoeding bedraagt per 01-01-2022 € 3.458,– per jaar.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wilt u meer informatie over deze functie dan kunt u contact opnemen met Edwin ten Holte, voorzitter van de selectiecommissie, te bereiken op tel.nr 070-3210214.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Eva Scholte, bestuurder, tel.nr. 088-3744622.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u een mail sturen naar vacatures@moviera.nl
Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 6 november 2022.

U kunt deze mailen naar vacatures@moviera.nl onder vermelding van vacature nr: 22.046 RvT

Planning procedure
Reactietermijn: t/m zondag 6 november 2022
1e Selectieronde: vrijdag 2 december 2022 in Utrecht
2e Selectieronde: vrijdag 9 december 2022 (ochtend) in Arnhem
Benoeming per: 1 januari of 1 februari 2023


Sluit 7 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"