HUMAN (Humannistische Omroep)

Voorzitter RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Hilversum | Utrecht
Sluit 1 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

De raad van toezicht van HUMAN is op zoek naar een nieuwe voorzitter in verband met het bereiken van de maximum zittingstermijn van de huidige voorzitter.

HUMAN

HUMAN staat in de traditie van het humanisme als levensbeschouwing die constant in beweging is, altijd op zoek naar antwoorden op de vragen van de tijd. Het humanisme als bron van inspiratie en als ijkpunt op cruciale momenten. In essentie gaat het HUMAN om de vraag hoe we ons mens zijn definiëren in relatie tot de wereld waarin we nu leven.

Deze tijd roept nieuwe grote vragen op. De coronapandemie, klimaatverandering, globalisering, exponentieel snelle technologische ontwikkelingen, toenemende maatschappelijke tegenstellingen. Heeft de mens nog grip op de wereld? Persoonlijke levensvragen en actuele maatschappelijke vraagstukken staan dan ook centraal in onze programmering. HUMAN laat daarbij verschillende perspectieven zien.

De omroep is spil in een netwerk van makers en ideële partners, met wie gestreefd wordt naar impact en praktische relevantie. Het doel: bijdragen aan meningsvorming, zelfontplooiing en positieve veranderingen die leiden tot een betere samenleving.

Vanaf januari 2022 is HUMAN een geheel nieuwe fase ingegaan: HUMAN heeft voor de periode 2022-2026 een volwaardige erkenning als omroep verkregen, op grond van zijn toegevoegde waarde, zijn 90.000 leden en de bereidheid met de VPRO een samenwerkingsomroep te vormen. De identiteit van beide omroepen blijft gewaarborgd omdat de samenwerking alleen gaat om de productionele en ondersteunende diensten.

De nieuwe voorzitter kan een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van deze mediaorganisatie met een sterke identiteit en een heldere strategische koers.

Bestuur en toezicht

De dagelijkse leiding van HUMAN ligt bij de directeur-bestuurder. De raad van toezicht (RvT) ziet erop toe dat de directeur dit doet conform de visie, missie en maatschappelijke opdracht van HUMAN en volgens de richtlijnen Gedragscode Integriteit Publieke Omroep. De RvT heeft een inspirerende proactieve houding en ziet toe op de agenda en prioriteiten, in nauwe afstemming met de directeur. Lidmaatschap van de raad van toezicht van HUMAN vraagt om oprechte betrokkenheid bij de aard en koers van een sterk maatschappelijk geëngageerde omroep en het vermogen om strategisch mee te denken.

De raad van toezicht stimuleert, motiveert en faciliteert de directeur en biedt een basis voor verantwoording in dialoog. De adviesrol van de raad van toezicht is belangrijk: de RvT ziet het als zijn verantwoordelijkheid om de ontwikkelingen en uitdagingen rondom HUMAN te beschouwen en hierover met de directeur van gedachten te wisselen. Uitgangspunt is wederzijds vertrouwen. De leden van de raad van toezicht weten een goed evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid bij het werk van HUMAN en afstand als toezichthouder.

Raad van toezicht HUMAN

Bij de samenstelling van de raad van toezicht van HUMAN spelen deskundigheid, achtergrond en diversiteit van de leden een belangrijke rol. Ieder lid van de raad beschikt over specifieke kennis en ervaring die van belang zijn voor de vervulling van de taken van de raad. Elk lid is in staat om een kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen en toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot de doelstellingen van HUMAN in het algemeen en zijn of haar aandachtsgebied in het bijzonder. De raad, is kritisch naar zichzelf en evalueert met regelmaat het eigen functioneren.

De RvT legt verantwoording af aan de ALV van HUMAN, die de RvT benoemt.

Voorzitter raad van toezicht HUMAN

De raad van toezicht van HUMAN is op zoek naar een nieuwe voorzitter in verband met het bereiken van de maximum zittingstermijn van de huidige voorzitter.

De nieuwe voorzitter is een authentiek bevlogen humanistisch denker en is sterk maatschappelijk geëngageerd. Iemand die in staat is buiten de geijkte kaders te denken en die originele perspectieven aandraagt. Van de voorzitter wordt bovendien verwacht dat hij/zij bestuurlijke en maatschappelijke kennis en ervaring, strategisch vermogen en politiek-bestuurlijke gevoeligheid meebrengt. De voorzitter beschikt over een relevant netwerk en over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van HUMAN kan vervullen. De voorzitter heeft aantoonbare affiniteit met het humanisme en de (ontwikkelingen in de) media. Hij/zij onderschrijft vanzelfsprekend de doelstellingen en het werk van HUMAN.

De voorzitter is een faciliterend en verbindend leider. Hij/zij beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is een empathisch, positief en bevlogen mens, die in staat is om met de directeur, de leden van de raad van toezicht en andere adviesorganen een relatie aan te gaan op basis van respect en vertrouwen. Hij/zij heeft voldoende gezag en uitstraling om de directeur en de leden van de raad van toezicht te binden, aan te spreken en wanneer noodzakelijk in te grijpen.

De voorzitter beschikt over voldoende tijd om naast de reguliere vergaderingen van HUMAN en die van de samenwerkingsomroep, ook overleg te voeren met de directeur, en hem/haar als klankbord met raad terzijde te staan.

 

De voorzitter van de raad van toezicht heeft de volgende specifieke taken en verantwoordelijkheden:

  • De voorzitter onderhoudt contact met en fungeert als klankbord van de directeur en waarbij hij/zij de raad van toezicht van deze contacten op de hoogte houdt.
  • De voorzitter is procesverantwoordelijk binnen de raad van toezicht;
  • De voorzitter neemt namens HUMAN zitting in de raad van toezicht van de samenwerkingsomroep VPRO-HUMAN;
  • De voorzitter draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de raad van toezicht en zorgt dat voldoende tijd beschikbaar is voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;
  • De voorzitter ziet toe op het adequaat functioneren van de raad van toezicht door oog te hebben voor de input en standpunten van anderen, door zorg te dragen voor een veilige omgeving van besluitvorming en te streven naar optimale participatie van alle leden van de raad van toezicht;
  • De voorzitter initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en van de bestuurder inclusief de werkgeversfunctie;
  • De voorzitter draagt zorg voor het onderhouden van de contacten vanuit de raad van toezicht met de personeelsvertegenwoordiging;
  • De voorzitter vertegenwoordigt HUMAN in overleggen met de RvT’s andere omroepen en NPO, en met besturen/ toezichthoudende organen van smenwerkingspartners.
  • De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 4 jaar met een mogelijke verlenging van nog eens 4 jaar.

Voorwaarden

HUMAN is op zoek naar een toezichthouder die bereid is zich onbezoldigd in te zetten. Wel is er een vacatievergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen en worden gemaakte onkosten voor HUMAN na overleg en goedkeuring vergoed.

De raad van toezicht vergadert minimaal vijf keer per jaar, waarbij een vergadering wordt ingeruimd voor reflectie. De raad dan toezicht van de samenwerkingsomroep, bestaande uit afgevaardigden van HUMAN en de VPRO, vergadert viermaal per jaar.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je CV en motivatiebrief per mail vóór 1 maart naar HUMAN, ter attentie van Yvonne Zonderop (lid raad van toezicht), met als onderwerp ‘voorzitter RvT HUMAN’, via vacature-voorzitter@human.nl. Voor vragen kunt u ook per mail met ons contact leggen waarna u wordt teruggebeld door Yvonne Zonderop.


Sluit 1 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"