RADAR Inc

Lid RvT, tevens vz auditcommissie

Financieel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 17 mei 2021


Omschrijving Vacature

RADAR Inc. bevordert gelijke behandeling. We vinden het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en gelijke kansen krijgt in de samenleving. Daar zetten we ons elke dag voor in, samen met betrokken vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven.
In achtendertig jaar ontwikkelde RADAR Inc. zich van een idealistische vrijwilligersorganisatie naar een maatschappelijke organisatie. Onder RADAR Inc. ressorteren drie werkmaatschappijen: RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam, met in totaal 43 medewerkers. De organisatie wordt geleid door een raad van bestuur en heeft een raad van toezicht, conform de Governancecode Sociaal Werk.

Een lid van onze raad van toezicht bereikt per 26 november 2021 de maximale zittingstermijn. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een gedreven toezichthouder en collega met gedegen kennis van financiën en bedrijfsvoering om de raad van toezicht te versterken.

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) van RADAR Inc. bestaat uit vijf toezichthouders met elk een expertisegebied. De zittingstermijn is vier jaar, met de optie voor nogmaals 4 jaar. De rvt houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken in de organisatie en op het functioneren van de raad van bestuur (rvb). De rvt toetst of de rvb zich bij de beleidsvorming en -uitvoering houdt aan zijn doelstellingen en taken. Verder ziet de rvt erop toe dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd, de financiën op orde zijn en relevante risico’s worden onderkend en in voldoende mate beheerst.
De rvt komt regulier vijf keer per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast vindt er periodiek een strategieoverleg plaats met het managementteam en zijn de leden incidenteel aanwezig bij bijeenkomsten van de organisatie. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren, op locatie in Rotterdam of digitaal. Een rvt-lid ontvangt een vergoeding binnen de kaders van de Governance Code.

Kleurbeeld: RADAR Inc.is volop in ontwikkeling
2021: focus op de basis verstevigen

In 2020 bleek dat het voor 2021 geraamde tekort mogelijk de reserves kon overstijgen. Een extern bureau onderzocht versneld de financiën, bedrijfsvoering en governance van RADAR Inc. De bevindingen brachten een heldere analyse en zicht op (toekomst)perspectief en prioriteiten.
De begroting 2021 is inmiddels vastgesteld, met een voorzien tekort dat de reserves niet overstijgt. Hierbij is een extra acquisitieopdracht geformuleerd. Overige maatregelen en prioriteiten betreffen het optimaliseren van de bedrijfsvoering, investeren in de toekomstbestendigheid van de organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening.

2021-2024:
breder aansluiten bij behoeften en opgaven van bestaande én nieuwe opdrachtgevers

Vooruitzicht is dat RADAR Inc. nog dichter aansluit bij behoeften en ontwikkelingen in de maatschappij, de expertise inzet voor en met een breder palet aan opdrachtgevers en opgaven. Helpend hierbij zijn basisprincipes vanuit portfoliomanagement. Dit versterkt en rationaliseert het ontwikkelen van relevante dienstverlening vanuit de visie en missie van RADAR Inc., capaciteit(en) van de medewerkers en partners en meerwaarde voor opdrachtgevers.
Die behoefte is groeiende, zo blijkt ook uit recente maatschappelijke ontwikkelingen, inzichten en bewegingen: #Blacklivematters als beweging met zeggingskracht, uitkomsten van parlementair

Vacature: lid raad van toezicht, financieel & bedrijfsvoering tevens voorzitter auditcommissie

onderzoek naar uitvoeringsorganisaties en kinderopvangtoeslag, discriminatie op de woningmarkt et cetera. De urgentie neemt toe en wordt steeds breder onderschreven, het maatschappelijk speelveld is volop in beweging, RADAR Inc. kan en moet kansen benutten én creëren.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • Je hebt affiniteit met de missie en visie van RADAR Inc.
 • Je geeft actief invulling aan de rol van toezichthouder conform de Governance Code.Je toont hierbij inzicht in de verhouding rvb-rvt en bent toegerust om de rvb en rvt met raad en als klankbord terzijde te staan. Je bent voldoende betrokken en beschikbaar hiervoor.
 • Je oefent in teamverband toezicht uit, vanuit onafhankelijkheid en gericht op constructieve reflectie en aanmoediging. Hierbij ben je goed in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden.
 • Je hebt kennis en/of ervaring op het gebied van toezicht.
 • Je brede maatschappelijke belangstelling en netwerk bieden je inzicht in relevante maatschappelijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen.

page2image44232512

Specifiek profiel voor het expertisegebied financieel & bedrijfsvoering:

 • Achtergrond in bedrijfsvoering en financiën, in een (eind)verantwoordelijke rol.
 • Tevens voorzitter van de auditcommissie van de rvt die toezicht houdt op financiën, planning en control, in het bijzonder maar niet uitsluitend:
 • werking van de interne beheersings- en controlesystemen;
 • naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
 • financiële informatieverschaffing op inhoud, proces, timing en duiding;
 • formuleren van de controleopdracht aan de externe accountant, eventueel inclusief de beoordeling van andere financiële gegevens dan opgenomen in de jaarrekening;
 • kennisname van de bevindingen van de externe accountant met betrekking tot de jaarrekening, rechtmatigheid en zorgvuldigheid, risico’s en maatregelen etc;
 • naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant.

 

Meer informatie

Meer informatie over de organisaties is te vinden op www.radar.nl, www.art1.nl en www.idemrotterdam.nl.

Informatie over de raad van toezicht en de Governancecode vind je hier. Via i.kappelle@radar.nl kun je een beknopt informatiepakket aanvragen, welke je na 28 april 2021 ontvangt.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Inhoudelijke vragen over deze vacature? Neem dan contact op met:

 • Marinus Elenbaas, huidige rvt-lid financieel& bedrijfsvoering, via 06-51242778 of m.elenbaas@radar.nl
 • Gemma Lago, voorzitter van de raad van toezicht RADAR Inc., via 06-48974830 of g.lago@radar.nl

 

Herken je je in het profiel? Dan is je sollicitatie welkom

Mail jouw motivatie en cv uiterlijk 17 mei 2021 aan directiesecretaris Iris Kappelle, via i.kappelle@radar.nl. De eerste kennismaking met de rvt vindt plaats op de avond van 15 en 16 juni 2021. Hierna volgt een nadere kennismaking met de rvb en een vertegenwoordiging van de rvt. Voorafgaand aan deze gesprekken ontvang je een meer uitgebreid inhoudelijk informatiepakket.

Bij het werven hebben wij aandacht voor een representatieve afspiegeling van de maatschappij binnen de raad van toezicht.


Sluit 17 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"