Stichting Riederborgh

Lid RvT, tevens lid auditcie.

Organisatieverandering

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Ridderkerk | Zuid-Holland
Sluit 15 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

Per 1 april 2022 zijn wij – wegens het verlopen van de termijn van één van de toezichthouders – op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

 

Lid RvT Riederborgh

Riederborgh, zorg met een gouden rand

 

Riederborgh

Riederborgh is een kleinschalige zorgorganisatie die vanuit protestants-christelijk oogpunt zorg verleent aan kwetsbare ouderen. Riederborgh biedt zowel intra- als extramuraal alle vormen van zorg aan hoofdzakelijk ouderen. Dit gebeurt zowel op het Riederborgh-terrein als bij de cliënten thuis in Ridderkerk. De jaarlijkse omzet is circa 18 miljoen euro.

Binnen de organisatie wordt  met enthousiasme en overtuiging aan een heldere opdracht gewerkt. Bij Riederborgh werken ongeveer 430 medewerkers (200 fte) en 230 vrijwilligers. De organisatie bestaat inmiddels 50 jaar, en heeft een geheel eigen positie verworven binnen de gemeente Ridderkerk. Riederborgh onderscheidt zich door een unieke zorgvisie, de kwaliteit van de zorgverlening en de menselijke maat.

De afgelopen periode is naast de aandacht die uitging naar de Covid-19-pandemie gekenmerkt door uitstroom van medewerkers in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt. Voor 2022 en daarna is de koers vooral gericht op het samen verder bouwen aan de verdere ontwikkeling van Riederborgh, zowel kwantitatief als kwalitatief, waardoor de continuïteit en kwaliteit van zorg voor de cliënten verder bestendigd wordt. Belangrijk element daarbij is het binden en boeien van de huidige medewerkers en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Na een recente bestuurswisseling wordt in 2022 de interne focus gelegd op leiderschap, bedrijfsvoering en een met gezag acterend en verbindend managementteam.

 

De Raad van Toezicht 

Riederborgh is een stichting met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur. Bij het toezicht op en besturing van de organisatie wordt de Governance Code Zorg gevolgd.

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op en is werkgever van de Raad van Bestuur van Riederborgh. Tevens toetst zij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Hij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De Raad van Toezicht vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij hij optreedt als belangenbehartiger van de organisatie en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en goed kunnen luisteren. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt, zijn onder andere:

 • de missie en visie van de organisatie;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de Raad van Bestuur;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is zodanig samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelen van strategie en beleid, de resultaten en prestaties van de zorg en de zorginstelling in algemene zin te kunnen beoordelen. De leden zetten gezamenlijk hun ervaring en deskundigheid in om de taken van de Raad van Toezicht goed te kunnen uitvoeren.

 

De Raad van Toezicht van Riederborgh komt circa zes keer per jaar voltallig in vergadering met de Raad van Bestuur bijeen en werkt daarnaast met drie commissies: de auditcommissie, commissie Kwaliteit & Veiligheid en de remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden. Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met complementariteit in rollen en expertise bij de leden van de Raad. De Raad evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en volgt in zijn werkzaamheden de Governance Code Zorg.

 

De Voorzitter Raad van Toezicht treedt in januari 2022 terug in verband met het aflopen van zijn tweede termijn. Een van de huidige leden van de Raad van Toezicht neemt deze rol over, waardoor een vacature ontstaat voor een lid Raad van Toezicht.

 

Profiel 

Riederborgh zoekt een lid Raad van Toezicht dat complementair is aan de andere leden van de Raad van Toezicht. Er wordt gezocht naar een lid met aandachtsgebied “organisatieverandering & bedrijfskunde”. Het nieuwe lid zal deelnemen in de auditcommissie financiën.

Van het lid wordt verwacht dat hij/zij weet hoe de politiek/bestuurlijke processen werken in de maatschappelijke sector. Het is belangrijk dat hij/zij een groot hart heeft voor de doelgroep van Riederborgh en past in een  informele setting.

 

Algemeen profiel RvT

Elk lid van de Raad van Toezicht van Riederborgh:

 • onderschrijft de missie, visie en strategie van Riederborgh;
 • beschikt over een HBO werk/denk niveau en affiniteit met de zorg;
 • heeft bestuurservaring en/of ervaring in een raad van toezicht, toezichthoudende kwaliteiten;
 • heeft kennis van en handelt conform Zorgbrede Governance Code;
 • is in staat om de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur te vervullen;
 • heeft een kritische en onafhankelijke houding;
 • woont bij voorkeur in het verzorgingsgebied van Riederborgh;
 • heeft affiniteit met de organisatie en het kunnen onderschrijven en kan de protestants-christelijke identiteit van Riederborgh onderschrijven en uitdragen, is belijdend lid van een van de kerkgenootschappen die zich verbonden weten met Riederborgh.
 •  is een teamspeler, die weet te inspireren;
 • is een communicatief vaardige persoonlijkheid;
 • beschikt over een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • is voldoende beschikbaar;
 • neemt het initiatief ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder;

 

Profiel aandachtsgebied “organisatieverandering & bedrijfskunde”

Voor de toezichthouder met aandachtsgebied “organisatieverandering & bedrijfskunde” gaat het aanvullend om de volgende competenties:

 • Expertise van en ervaring met organisatieveranderingsprocessen op het gebied van cultuur (incl. HRM) en management development.
 • Bedrijfskundige expertise en financieel inzicht is een pre: kent de verschillende financieringsstromen of is in staat zich deze zaken snel eigen te maken (wordt lid van auditcommissie financiën)

 

Benoeming en vergoeding

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en kan maximaal eenmaal verlengd worden. De leden ontvangen een vergoeding conform WNT. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Bij benoeming dient een VOG overlegd te kunnen worden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van deze vacature vragen of opmerkingen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw drs. A.M. Noorthoek: a.noorthoek@rvt.riederborgh.nl

 

Interesse?

U kunt reageren via onze website www.riederborgh.nl/werken-bij of door een e-mail te sturen naar hrm@riederborgh.nl.

Dit kan tot 15 januari 2022.


Sluit 15 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Ambtelijk secretaris vacature bij Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.

"Naar begin pagina"