Dementiezorgorganisatie Dagelijks Leven

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Zorg en Human Resource Management

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Apeldoorn | Gelderland
Sluit 20 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Wegens het afscheid van een van zijn leden zoekt de Raad van Commissarissen van Dagelijks Leven een nieuwe commissaris. In dit profiel leest u meer over onze mooie organisatie, de visie die we hebben en de uitdagingen waar onze organisatie voor staat. Daarnaast vindt u informatie over (de rol van) de Raad van Commissarissen binnen de organisatie en het gewenste profiel van de kandidaat.

 

Profiel van de organisatie

Over Dagelijks Leven

Een gevoel van eigenwaarde is belangrijk voor elk mens. Ertoe doen en het gevoel dat je mag zijn wie je bent. Dat verandert niet wanneer iemand lijdt aan een vorm van geheugenverlies. Dagelijks Leven creëert een veilige en vertrouwde omgeving voor bewoners in hoogwaardige, kleinschalige woonzorglocaties. Een plek waar zij zoveel als mogelijk leven zoals zij dat gewend zijn en zelf willen. Waar ze gehoord en gezien worden, zich gekend voelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Gewoon, als thuis. En, misschien wel net zo belangrijk: betaalbaar voor iedereen. We vinden dat deze manier van zorg, persoonlijk en gespecialiseerd, altijd beschikbaar moet zijn voor wie dat nodig heeft. Onze missie is daarom eenvoudig en uitdagend:

De beste dementiezorg, betaalbaar voor iedereen!

Ook onze visie op zorg is helder. We zien de bewoners. Zij staan voorop, niet de dementie waaraan zij lijden. We luisteren naar hen, oprecht en tussen regels door.  We kennen hun levensverhaal, hun behoeften en we weten wat zij waarderen.  We laten hen eigen keuzes maken en ondersteunen hen waar nodig. Deze visie vatten we samen met de volgende vier uitgangspunten:

Zie mij, Hoor mij, Ken mij, Laat mij

Deze uitgangspunten zijn niet alleen van belang voor onze bewoners. Ze gelden eveneens voor hun verwanten, en ze gaan ook op voor de wijze waarop we naar al onze medewerkers kijken.

Om onze missie en visie echt waar te maken hebben we heldere kernwaarden:

Vooruitstrevend

We pakken zaken (anders) aan. We hebben een vernieuwend concept en bieden daarmee de beste ondersteuning aan onze bewoners. En we betrekken de verwanten daar nadrukkelijk bij.

Omdat het altijd nóg beter kan, leren we elke dag en zijn we steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo ontwikkelen we onze dienstverlening. En zo blijven we de beste zorg bieden!

Gepassioneerd

We houden van ons werk. Omdat we het beste willen voor onze bewoners. Hun gewoonten en wensen bepalen hoe de dag verloopt, net als thuis. We ondersteunen hen vanuit ons hart én vanuit ons hoofd, want we verstaan ons vak en nemen onze verantwoordelijkheid. Dat doen we als team, met veel plezier. Zo voelen onze bewoners zich thuis, en halen ze het mooiste uit de mogelijkheden die ze hebben.

Duidelijk

We zijn graag duidelijk. We weten wat we doen en wat we niet doen. En dat maken we voor iedereen inzichtelijk. We houden van begrijpelijke taal, heldere afspraken en van beloften die we waar kunnen maken. We doen wat we zeggen, en we zeggen wat we doen. Zo houden we het voor iedereen simpel en betrouwbaar.

Zie voor meer informatie over onze organisatie: www.dagelijks-leven.nl

Uitdagingen

Onze belangrijkste doelstelling voor de komende jaren is om onze dienstverlening nóg beter te maken én om deze beschikbaar te stellen aan nóg meer mensen die te maken hebben of krijgen met een vorm van geheugenverlies. Die doelstelling gaat gepaard met uitdagingen die we graag aangaan. Door echt de beste dementiezorg te leveren, willen we het welzijn van onze bewoners borgen en hun kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk maken. En juist door dat te doen verwachten we gemotiveerde professionals aan ons te kunnen (blijven) binden, ondanks de huidige krappe arbeidsmarkt.

Ook willen we onze dienstverlening op steeds meer plaatsen aan kunnen bieden door nieuwe locaties te blijven openen, ondanks de beperkte beschikbaarheid van geschikte locaties en de door inflatie stijgende (bouw)kosten. En tot slot ligt er een mooie uitdaging in het betaalbaar maken en houden van de zorg, juist iets waar we als Dagelijks Leven een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het bestaande zorglandschap. Uitdagingen genoeg om onze ambitie mee te vullen…

De organisatie

Dagelijks Leven is onderdeel van Orpea, een zorgonderneming die in meer dan 30 landen ondersteuning biedt aan ouderen. Dagelijks Leven heeft een toelating volgens de WTZa en biedt dienstverlening volgens het concept van gescheiden wonen en zorg. Daardoor bestaan de inkomsten enerzijds uit de huurinkomsten van de verhuur van studio’s aan onze bewoners en anderzijds uit de vergoedingen vanuit de zorgkantoren voor de leveringsvorm van “Volledig Pakket Thuis” (VPT).

De Raad van Commissarissen

Formeel is er een Raad van Commissarissen ingesteld bij DLH B.V. (de holding) én bij Dagelijks Leven Zorg B.V. De samenstelling van beide gremia is gelijk en er wordt vijf keer per jaar gezamenlijk vergaderd.

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden. Gezamenlijk beschikken zij over de gewenste deskundigheden, competenties en kwaliteiten om integraal toezicht te kunnen houden op de doelstellingen en resultaten van de organisatie. Omdat de aandeelhouder de functie van werkgever uitoefent,  zijn de taken van de Raad van Commissarissen gericht op het integraal toezicht houden op de besturing van de organisatie, op het beleid van het bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Commissarissen kent statutaire bevoegdheden en heeft daarmee de taak om goedkeuring aan een aantal door het bestuur voorgenomen besluiten te geven. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen invulling aan zijn taak als adviseur en klankbord (inspireren en meedenken) voor het bestuur.

De Raad van Commissarissen ontvangt relevante informatie teneinde een betrouwbaar inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de organisatie, maar haalt deze informatie ook zelf op, o.a. door zijn contact met de Verwantenraad, de Ondernemingsraad, de accountant en het management. De Raad van Commissarissen toetst haar handelen aan de “Zorgbrede Governancecode 2022”.

Profiel van de kandidaat

De leden van de Raad van Commissarissen beschikken allen in ieder geval over de volgende algemene competenties:

 • bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, strategisch inzicht en het vermogen om buiten gebaande paden te kunnen denken
 • een kritische-constructieve, integere onafhankelijke houding en positie
 • verstand van zaken en het vermogen om zich in te leven in organisatie en haar vraagstukken
 • het vermogen om met een ondernemende blik naar maatschappelijke vraagstukken te kunnen kijken
 • het beschikken over een – voor de rol – functioneel netwerk
 • relevante maatschappelijke ervaring en gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en verantwoordelijkheid
 • affiniteit met de visie en het daaruit voortkomende zorgconcept van Dagelijks Leven en verstand van zaken op één of meer beleidsterreinen van de (ouderen)zorg
 • de overtuiging en inspanning om zich te (blijven) verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en (private) zorg voor mensen met dementie in het bijzonder
 • het kunnen bewaren van een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • het vermogen om de rol in teamverband uit te oefenen en beschikken over voldoende tijd om de functie naar behoren in te kunnen vullen

De vacante positie in de Raad van Commissarissen betreft specifiek het profiel “Zorg en Human Resource Management”. Om die reden wordt aanvullend verwacht dat de kandidaat:

 • kennis heeft van het Nederlandse (ouderen)zorgsysteem in het algemeen en de zorg voor mensen met dementie in het bijzonder
 • inzicht heeft in voor de (ouderen)zorg relevante kwaliteitssystemen en het kunnen beoordelen van (management)informatie die daaruit voortkomt
 • in staat is om de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van bewoners en hun verwanten te beoordelen en te bevorderen
 • een duidelijke visie heeft op personeelsmanagement in de (ouderen)zorg en ervaring met de daarvoor relevante wet- en regelgeving
 • gevoel heeft voor verhoudingen ten aanzien van de in de (ouderen)zorg werkzame (zorg)professionals.
 • een helder beeld heeft van innovatieve zorgtechnologie, digitalisering en sociale innovatie in de (ouderen)zorg, zowel vanuit bewonersperspectief als vanuit organisatieperspectief

Overige informatie

De positie in de Raad van Commissarissen komt per medio 2022 vacant. De Raad van Commissarissen vergadert vijf keer per jaar en kent daarnaast jaarlijks overleg met de Verwantenraad en de Ondernemingsraad. De commissaris ontvangt een vergoeding op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De gesprekken met kandidaten zijn gepland op 31 mei 2022 op ons kantoor in Apeldoorn.

De vacature sluit op 20 mei.

Voor vragen kun je terecht bij Jeroen Kleinjan, 055 – 200 23 03.

 

SOLLICITEREN >


Sluit 20 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"