Sportbedrijf Almelo

lid Raad van Commissarissen (RvC)

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Bezoldigde functie | Almelo | Overijssel
Sluit 15 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van haar taak op het belang van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe behoeften en wensen van belanghebbenden en andere betrokkenen af. De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden. De zittingstermijn is vier jaar met maximaal een verlenging van de zittingstermijn.

Sportbedrijf Almelo is met ruim 60 collega’s dagelijks actief als verbinder en kennispartner rondom sport, bewegen en gezondheid in Almelo. We stimuleren sport- en beweegdeelname van jong tot oud. En we initiëren in samenwerking met diverse partners talloze activiteiten en evenementen; van zwemlessen en wandelprojecten tot (inter)nationale sportevenementen en alles wat daar tussenin zit.

Ook beheren, exploiteren en verhuren we de Almelose binnensportaccommodaties, zoals sporthallen en gymlokalen maar ook grote accommodaties als zwembad Het Sportpark en topsporthal de IISPA. Op deze manier brengen én houden we zoveel mogelijk Almeloërs voortdurend in beweging. Samen op weg naar een gezonde toekomst!

 

De taken van de Raad van Commissarissen zijn o.a.:

 • Integraal toezicht uitoefenen op (het (financieel)beleid van) de bestuurder en de algemene gang van zaken van Sportbedrijf Almelo.
 • Leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsborging, continuïteit en verbetering van besturing van Sportbedrijf Almelo in zijn dynamische omgeving.
 • Beoordelen van bestuursbesluiten op basis van consistentie en belangenafweging.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder over diverse beleidsaspecten aangaande de activiteiten van de organisatie, vanuit een onafhankelijke positie, met visie, creativiteit en een positief-kritische inslag.
 • Het vervullen van de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder.

 

Om deze taken goed uit te kunnen oefenen worden zowel algemene als specifieke eisen gesteld aan de Raad van Commissarissen. Een aantal zijn collectief gesteld en een aantal individueel.

Eisen voor de functie Raad van Commissarissen:

 • Stellen zich integer, onafhankelijk en positief-kritisch op; weten het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bewaren.
 • Hebben kennis en ervaring van of affiniteit met de Almelose gemeenschap.
 • Voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente Almelo.
 • Affiniteit en passie voor Sport & Gezondheid.
 • Ervaring en inzichten in het publiek domein (bij voorkeur in de gezondheidzorg of onderwijs) en met complexe (strategische) organisatie-ontwikkelingsvraagstukken. Gevoel voor de bijzondere context van het bedrijf in het publieke domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen.
 • Bestuurlijke ervaring.
 • Zijn in staat situaties, problemen en/of vraagstukken goed te analyseren vanuit verschillende invalshoeken en belangen.
 • Durven een eigen mening te geven, dóór te vragen en houden zich niet op de vlakte. Schromen niet om bepaalde zaken ter discussie te stellen en vragen om toelichting wanneer zaken niet duidelijk zijn.
 • Zijn proactief en in staat eigen opvattingen en oordelen in te brengen en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming te komen.
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.

Pluriforme samenstelling

De gemeente Almelo hecht als aandeelhouder van het Sportbedrijf Almelo aan professioneel en integraal intern toezicht waarin de leden over uiteenlopende achtergronden, deskundigheid en ervaring beschikken, en waarbij zij gebruik maken van elkaars complementariteit. De raad is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke processen binnen Sportbedrijf Almelo op hun merites te kunnen wegen en beoordelen, vertegenwoordigd is.

 

Onafhankelijkheid

Om elke schijn van partijdigheid te voorkomen, dienen leden van de Raad van Commissarissen geen actieve (bestuurs)functie of nevenactiviteiten van/voor Almelose sportverenigingen te hebben, noch mag er onverenigbaarheid bestaan tussen de functie van de commissaris en de functie die diegene zakelijk danwel in dienstverband vervult.

Overlegmomenten

Leden van de Raad van Commissarissen kunnen voldoende tijd beschikbaar maken. Indicatief geldt het volgende tijdsbeslag:

 • Vergaderfrequentie van 5 à 7 vergaderingen per jaar. Hierbij wordt, inclusief voorbereidingstijd, uitgegaan van 4 uur per vergadering.
 • Jaarlijks evaluatiegesprek Raad van Commissarissen met de bestuurder. Dit overleg wordt gevoerd door de voorzitter en een lid. Tijdsbeslag 2 uur.
 • Enkele keren per jaar is er tijdsbesteding ten behoeve van representatieve taken en één keer per jaar wordt er een inspiratie dag gepland naar innovatieve sportprojecten. Tijdsbeslag 8 uur.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Schriftelijke sollicitaties voorzien van een beknopt CV kunnen voor 15 februari 2022 via e-mail verzonden worden aan de P&O-afdeling t.a.v. Karin Kok k.kok@sportbedrijfalmelo.nl.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op  28 februari 2021, in de ochtend.

Benoeming, beoogd per 1 april 2022, geschiedt door het college van B en W van de gemeente Almelo op voordracht van de sollicitatiecommissie. De sollicitatiecommissie bestaat uit de volgende leden: Raad van Commissarissen, bestuurder, afgevaardigde gemeente Almelo en afgevaardigde OR Sportbedrijf Almelo.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Ewald Oude Steenhof, voorzitter RvC: Tel: 06 – 51 41 71 36


Sluit 15 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"