Stichting Woningbeheer De Vooruitgang

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Volkshuisvesting en Vastgoed

deze vacature is niet meer actief ...
Woningbouw | Bezoldigde functie | Volendam | Noord-Holland
Sluit 1 juli 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang (´De Vooruitgang’) is een lokaal verankerde woningcorporatie in de gemeente Edam-Volendam en heeft ruim 1200 woningen in eigendom. Belangrijke speerpunten voor De Vooruitgang de aankomende jaren zijn het zorgdragen voor betaalbare en passende huisvesting voor onze doelgroep, het investeren in nieuwbouw (o.a. de Seinpaal en Maria Goretti locatie, de Lange Weeren) en investeren in verduurzaming van het bestaand bezit en het zijn van een partner in de netwerksamenleving.

Toezicht op het bestuur van en de algemene gang van zaken binnen De Vooruitgang wordt gehouden door de Raad van Commissarissen (‘RvC’). De RvC staat daarnaast het bestuur met raad en daad terzijde. De sfeer binnen de RvC is te omschrijven als open, integer, met aandacht voor elkaar en de organisatie, respectvol en met een goede benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral ook met (werk)plezier. Er is een constructieve en plezierige relatie met de directeur-bestuurder.

De Vooruitgang is – i.v.m. het aanvaarden van een functie elders die een structurele onverenigbaarheid van belangen kan inhouden – op zoek naar een nieuw enthousiast lid die met passie voor volkshuisvesting en toezichthouden deze functie per 1 augustus 2022 gaat invullen.

Wij zoeken:

Lid van de RvC met aandachtsgebieden Volkshuisvesting en Vastgoed

Functie-inhoud
Elk lid van de RvC dient te beschikken over bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten, waarbij inhoudelijke discussies niet uit de weg worden gegaan. Tevens dient elk lid in staat te zijn om op hoofdlijnen het totale beleid kritisch te kunnen beoordelen. Naast het aanwezig zijn bij periodieke vergaderingen met het bestuur (5 keer per jaar) hebben de leden onderling regelmatig contact over vraagstukken en vergaderen daarnaast samen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Voor een uitgebreide beschrijving van de taken en werkwijze van de RvC wordt verwezen naar het Reglement Raad van Commissarissen.

Het betreft een parttime-functie.

Gewenste deskundigheden en ervaring

 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, heeft een duidelijk analytisch vermogen en kan hoofd- en bijzaken scheiden;
 • heeft een visie op de rol van woningcorporaties in relatie tot de maatschappelijke opgaven en op maatschappelijke ontwikkelingen die zich afspelen in de woningcorporatiesector in het algemeen en in het volkshuisvestelijk en sociaal domein in het bijzonder;
 • heeft inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van woningcorporaties (o.a. bewoners, woningzoekenden, huurdersorganisatie, de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties);
 • heeft een relevant netwerk binnen de (lokale) gemeenschap en kan daardoor maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen vroegtijdig signaleren;
 • het hebben van een duidelijke oriëntatie op de omgeving en het werkgebied van de woningcorporatie;
 • is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de rol van toezichthouder van een woningcorporatie;
 • heeft gevoel voor politieke verhoudingen, beschikt over een breed maatschappelijk inzicht en goede relationele en communicatieve vaardigheden.

Specifieke eisen voor het profiel Volkshuisvesting en Vastgoed

 • is bij voorkeur universitair/hbo geschoold
 • heeft kennis en ervaring op het terrein van volkshuisvesting en woningmarktontwikkeling geplaatst binnen de huidige maatschappelijke context, de regio Amsterdam en de lokale context van de gemeente Edam-Volendam.
 • heeft kennis van de woningmarkt en specifieke vastgoedvraagstukken die van invloed zijn op corporaties en de impact die dit kan hebben op de vastgoedportefeuille van De Vooruitgang.
 • heeft affiniteit met vastgoedstrategie (transitie van de vastgoedportefeuille), heeft kennis van strategisch voorraadbeheer en weet de vertaling te maken naar wat dit betekent voor de complexen van De Vooruitgang binnen de gemeente Edam-Volendam en de kern Volendam waar zij acteert.
 • heeft kennis van het thema duurzaamheid, te nemen energetische maatregelen in vastgoed, circulariteit, leefbaarheid, ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vraagstukken.
 • heeft vanuit een vastgoed(-technische) achtergrond kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw en verkoop en is in staat om projecten en samenwerkingsconstructies op juridische aspecten te beoordelen en te toetsen.
 • heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder bouwrecht, omgevingsrecht, huurrecht, contractenrecht en regels m.b.t. aan- en uitbesteding van werkzaamheden.
 • heeft mede vanuit deze kennis het vermogen projecten te beoordelen op rendementseisen, risico’s en financiële haalbaarheid met betrekking tot de woningmarkt in de gemeente Edam-Volendam.

Het lidmaatschap van de RvC kent een aantal onverenigbaarheden. Meer hierover is te vinden op de website van vtw.nl. Elke commissaris bij De Vooruitgang is verplicht jaarlijks te voldoen aan de eisen die worden gesteld inzake permanente educatie. Meer hierover is te vinden op de website van vtw.nl.

Leden van de RvC worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks vastgesteld en sluit aan bij de ter zake geldende wettelijke bepalingen. De vergoeding over 2022 bedraagt € 5.500,- bruto.

De Vooruitgang dient een voorgenomen benoeming van een commissaris voor een zienswijze van de minister voor te leggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit en proper toets’) van de beoogde kandidaat uit, onder meer op basis van een doorlopen werving- en selectietraject, een door de beoogde kandidaat in te vullen betrouwbaarheidsformulier en een door de kandidaat voor deze functie te verkrijgen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Meer informatie is te vinden op de website van ilent.nl.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Interesse?
Stuur dan voor 1 juli 2022 een gemotiveerde brief met uw cv naar Pascal Voorn, e-mail: pascalvoorn@hotmail.com.

Meer informatie
Pascal Voorn, telefoon: 06 – 33135409, e-mail: pascalvoorn@hotmail.com of Michel Tuyp, telefoon: 06-46700689, e-mail: micheltuyp@gmail.com.

Privacy
Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd, werken wij binnen de richtlijnen van de AVG en worden uw gegevens na de beëindiging van de werving- en selectieprocedure verwijderd.


Sluit 1 juli 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.

"Naar begin pagina"