HAS Hogeschool

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Agrarisch | Bezoldigde functie | Den Bosch | Nourd-Brabant
Sluit 30 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Raad van Toezicht

De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool zijn zodanig dat de Raad van Toezicht vanuit zijn positie, taak en samenstelling op zelfstandige en onafhankelijke wijze toezicht kan houden op het beleid van het College van Bestuur, op de algemene gang van zaken bij de hogeschool en het College van Bestuur met raad terzijde kan staan. HAS Hogeschool heeft haar ambities, missie, visie, kernwaarden en gedragsprioriteiten vastgelegd in het Strategisch Kader.

De wijze waarop de Raad van Toezicht invulling geeft aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten de Raad daarbij hanteert is omschreven in een aantal reglementen en statuten.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Een lid wordt voorgedragen door de ZLTO, een lid door de LLTB en een lid uit een gezamenlijke voordracht van ZLTO en LLTB. De vacante positie betreft het lid dat op de voordracht positie vanuit ZLTO zat, wat betekent dat ZLTO met een nieuwe voordracht mag komen.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

De drie kerntaken van de leden van de Raad van toezicht zijn

  • Het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de leden van het College van Bestuur, waaronder aanstelling, beloning, voortgangs- en beoordelingsgesprekken.
  • Het integraal toezicht houden op de algemene gang van zaken bij HAS Hogeschool en op het beleid van het College van Bestuur, gericht op de continuïteit en professionele positionering van de organisatie en de diverse functies die HAS Hogeschool binnen de maatschappij en het groene domein heeft.
  • Het met raad en daad terzijde staan van het College van Bestuur. Als zodanig heeft de Raad van Toezicht een klankbordfunctie ten opzichte van het College van Bestuur. Daarnaast ondersteunt de Raad van Toezicht het College van Bestuur actief door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten.

Op dit moment is er een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren de voltallige Raad van Toezicht. Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij kritisch-analytisch en onafhankelijk kunnen denken en standvastig, betrouwbaar, integer en omgevingsbewust zijn. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij aantoonbare affiniteit hebben met hoger onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie beschikt over een breed en voor HAS Hogeschool relevant en actueel netwerk en specifieke, voor de HAS relevante deskundigheid heeft.

Specifieke profielkenmerken Raad van Toezicht

Het streven is de Raad van Toezicht zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Uiteraard kunnen in één persoon meerdere aandachtsgebieden gecombineerd zijn

Het betreft meer specifiek de volgende beleidsterreinen;

  • Kwaliteitszorg onderwijs, onderzoek en valorisatie
  • Het groene domein
  • Financiële expertise en risicomanagement
  • Organisatie en bedrijfsvoering (o.a. juridische zaken)
  • Informatisering & IT
  • Bedrijfsleven
  • Ondernemerschap

De Raad van Toezicht wijst uit haar midden een voorzitter en vicevoorzitter aan. Het vertrekkende lid is tevens voorzitter van de huidige RvT., In de nieuwe samenstelling  is ook voor het kandidaat lid de mogelijkheid om mee te dingen naar het voorzitterschap.

Alle leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Branche Code Goed bestuur van de Vereniging Hogescholen en handelen ernaar.

Meer informatie over de organisatie en de governance kunt u vinden op de website van HAS Hogeschool.

Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over  de vacature kunt u contact opnemen met de heer Hans Huijbers, voorzitter Raad van Toezicht via hanshuijbers@hetnet.nl of 06 – 51498314 of met mevrouw Anita Wouters, vice voorzitter Raad van Toezicht 06-52525912

Bent u enthousiast geworden? Laat dan vóór 30 mei a.s. uw sollicitatie achter op onze website www.has.nl/werkenbij. De eerste gespreksronde staat vooralsnog gepland voor de tweede week van juni.


Sluit 30 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"