Rigo Research en Advies

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 20 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

RIGO helpt met onderzoek en advies de kwaliteit en effectiviteit van het woonbeleid te verbeteren. Dat doen we in opdracht van overheden, woningcorporaties, marktpartijen en andere partijen. RIGO is al vijftig jaar een sterk en gewaardeerd merk in de wereld van het wonen. Ons DNA: we werken op basis van feiten, bekijken vraagstukken in brede context en komen zo tot advies en onderzoek van hoge kwaliteit.

Ons werk bestaat uit het doen van projecten, meerdere tegelijk en in wisselende teams. We doen dat met een groep van 25 bevlogen vakidioten: jong, oud, adviseurs, onderzoekers en alles ertussenin. Het opleiden van jonge (net afgestudeerde) mensen is een belangrijk onderdeel van ons werk en een belangrijke basis voor onze organisatie. Veel oud-RIGO’ers bekleden inmiddels mooie posities in de sector wonen. We zijn een club met eigenwijze, in hoge mate zelfsturende mensen. Naast hard werken vinden we de sociale verbinding tussen collega’s belangrijk: bijvoorbeeld tijdens de gezamenlijke lunch of aan de voetbaltafel. We bedenken graag zelf wat we doen, maar horen ook graag hoe we zaken anders of beter kunnen doen.

  • Onze ambitie

RIGO is in de afgelopen 50 jaar bekend geworden als onderzoeks- en adviesbureau dat complexe vraagstukken op het gebied van wonen en de leefomgeving analyseert en daarover helder en cijfermatig onderbouwd adviseert. Deze tijd van grote woonopgaven vraagt ons inziens om objectivering, duiding en vindingrijkheid. Wij helpen overheden, corporaties, en andere partijen met onze kennis en vaardigheden om tot goed beleid, goede analyses en goede oplossingen voor de woningmarkt en de woonomgeving te komen. Maatschappelijke impact bereiken is ons doel. Groei van ons bedrijf en winst zijn daarom voor ons geen doel op zich maar een randvoorwaarde om ons werk goed te kunnen doen en een middel om te investeren in nieuwe producten, nieuwe medewerkers, opleidingen, nieuwe manieren van communicatie en marketing. Vanuit deze overtuiging hebben we besloten om in 2023 verder te gaan als stichting met een bestuur en een Raad van Toezicht. Onderdeel van deze nieuwe structuur is de vorming van een tweekoppig, collegiaal bestuur dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van het bureau: een zakelijk directeur/bestuurder die verantwoordelijk is voor de zakelijke besturing van de organisatie en een inhoudelijk directeur/bestuurder die vooral de inhoudelijk oriëntatie van RIGO stuurt en bewaakt. Het is onze ambitie om onze maatschappelijke impact te vergroten. Deze tijd van grote woonopgaven biedt uitgelezen kansen om op meer plekken relevante bijdragen te leveren. Dat gaat niet vanzelf: het vraagt om ondernemerschap, alert zijn op marktontwikkelingen en zakelijkheid. Daarin willen we ons versterken, aangejaagd door een zakelijk directeur/bestuurder.

  • De uitdaging

We grijpen de organisatorische aanpassingen aan om onze Raad van Toezicht te versterken met een extra lid. We zijn daarbij op zoek naar een toezichthouder met een brede bestuurlijke omgeving en met stevige kennis van het maatschappelijk domein, in het bijzonder wonen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een oud-bestuurder van een woningcorporatie, een oud-wethouder Wonen of een hoogleraar / docent met bestuurlijke ervaring.

RIGO is een robuust en financieel gezond bureau. We bieden een unieke mogelijkheid om toezicht te houden op een ontzettend leuke club gedreven professionals die graag wil bijdragen aan het oplossen van de woonopgaven in Nederland. We zijn een hecht, sociaal team met een sterke cultuur en identiteit en bieden een prima financiële vergoeding.

  • Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht wordt – zoals vastgelegd in statuten en reglementen van de Stichting RIGO – als klankbord en als toezichthouder betrokken bij het inhoudelijke, organisatorische en financiële beleid. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als werkgever voor de twee bestuurders.

Samenstelling Raad van Toezicht:
– Ronald Ulrich – Voorzitter, kennis van Adviesbranche
– Te werven lid – Lid, Kenner van het werkveld van RIGO

  • Doel en kerntaken Lid Raad van Toezicht

Bijdragen aan het bewerkstelligen van de bedoeling van de organisatie door in teamverband met de voorzitter van de Raad van Toezicht vanuit zijn/haar eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur.

Kerntaken en verantwoordelijkheden:

– Houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie van de organisatie en de vertaling ervan in de praktijk.
– Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante (beleids)ontwikkelingen en kansen in de context van de organisatie.
– Fungeert als werkgever voor de bestuurders en besluit in die hoedanigheid mede over de honorering van de bestuurders.
– Fungeert als klankbord voor de bestuurders.
– Houdt toezicht op de vervulling van de missie en de kernwaarden van RIGO en op de financiële, organisatorische en marktgerelateerde risico’s.
– Keurt overeenkomstig de statuten van de stichting belangrijke besluiten van het bestuur al dan niet goed.
– Is aanspreekbaar voor bestuurders, medezeggenschapsorgaan en partneroverleg.
– Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het bijwonen van organisatiebrede bijeenkomsten, het voeren van gesprekken met bestuur(sleden), het onderhouden van contact met het medezeggenschapsorgaan en het partneroverleg. Bevordert een open aanspreekcultuur.
– Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk buiten de organisatie.

Functie-eisen lid Raad van Toezicht:

– WO werk- en denkniveau
– Affiniteit met het werkveld van RIGO
– Kennis van volkshuisvesting
– Beschikt over een gedegen netwerk in het werkveld van RIGO
– Pré: Kennis op financieel-economisch gebied met betrekking tot financiering, accounting en/of risicobeheer
– Pré: Kennis op juridisch gebied
– Pré: Kennis op HRM gebied
– Bestuurlijke intelligentie en intuïtie
– Geen functies waarbij belangen conflicteren met de activiteiten van RIGO

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Interesse? Stuur uiterlijk 20 januari een email met motivatie en een cv aan vacature@rigo.nl. Gesprekken vinden in februari plaats.

Voor meer informatie kun je terecht bij Wouter Schepers (wouter.schepers@rigo.nl)


Sluit 20 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"