Stichting Quadrant

lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Gouda | Zuid-Holland
Sluit 1 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

Wegens het aflopen van de 2e termijn is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuw lid. In aanvulling op de eigenschappen die al in de Raad aanwezig zijn zoeken we naar een lid met als specialisatie bedrijfsvoering en financiën.

Korte kennismaking organisatie

Stichting Quadrant is een dynamische kinderopvangorganisatie die actief is in de regio Gouda. De zorg voor kinderen die onze locaties bezoeken combineren we met de ambitie om kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling. Dit voornemen is door ons beschreven in onze visie:

“Kinderen zijn kostbaar. Ze hebben het recht om op te groeien in een omgeving die veilig is en waarin ze worden geholpen om te ontwikkelen en zichzelf bewust te worden van de omgeving en van anderen”.

Om dit te realiseren werken we hard aan onze eigen vaardigheden, maar ook aan onze samenwerking met andere maatschappelijke organisaties die in de jeugdketen actief zijn. Schoolbesturen en basisscholen zijn daarbij onze belangrijkste partners. Met hen maken we op meerdere plekken de transitie naar het werken vanuit één kindcentrum waarin onderwijs en opvang gecombineerd wordt. Deze combinatie heeft zowel voor kinderen, ouders als medewerkers voordelen.

Kernwaarden
Onze kernwaarden zeggen iets over ons gedrag. Ze laten zien waar we als organisatie voor staan en wat anderen van ons mogen verwachten.

 • Wij staan voor veiligheid en ontwikkeling;
 • Wij initiëren en verbinden;
 • Wij kiezen voor duurzaam.

Ambities richting 2025
In de komende jaren leggen wij de focus op de volgende ambities:

 • We bieden een rijke ontwikkelomgeving aan kinderen;
 • We vergroten en intensiveren de samenwerking met primair onderwijs;
 • We profileren ons zichtbaar als een maatschappelijke organisatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie;
 • We werven en behouden deskundige professionals.

Profielschets Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar (voor eenzelfde periode van vier jaar). De Raad volgt de Governance Code Kinderopvang (NVTK – VTOI).

Voor het uitoefenen van de functie van toezichthouder geldt een algemeen kwaliteitsprofiel en onderscheiden toegespitste kwaliteitsprofielen. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als stijl.  De leden van de Raad vormen een goed werkend team. Ze weten elkaar gemakkelijk te vinden en delen met elkaar èn met de directeur-bestuurder hun visie op beleid, de strategie en de onderliggende waarden van de organisatie. De werkrelatie tussen Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder geldt als professioneel, transparant en constructief. De Raad werkt met verschillende commissies om inhoud en verdieping te geven aan de taak van toezichthouder. Het beoogde lid zal deel uitmaken van de auditcommissie.

Algemeen profiel

Leden van de Raad van Toezicht moeten op grond van hun maatschappelijke positie- en betrokkenheid in staat zijn de soms complexe dynamiek van de kinderopvang te beschouwen en te beoordelen. Door hun maatschappelijke positie beschikken ze tezamen over brede netwerken. De Raad bestaat uit vijf generalisten die met elkaar bij voorkeur een multidisciplinair gezelschap vormen. Zij dienen in staat te zijn om scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij kennen het toezichtkader en de criteria waarop getoetst moet worden en zijn in staat de juiste vragen te stellen.

Toezichthouders beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Affiniteit met kinderopvang en meer specifiek de doelstelling van Quadrant;
 • Kennis en ervaring m.b.t. bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Positief kritische grondhouding t.o.v. de directeur bestuurder;
 • Kritisch met betrekking tot eigen functioneren;
 • Attitude waarin permanente aandacht voor eigen professionalisering;
 • Analytisch vermogen.

Toezichthouders mijden iedere vorm van belangenverstrengeling tussen eigen werkzaamheden en toezicht houden.

Specifiek profiel

Op basis van de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht wordt er gezocht naar een lid dat relevante ervaring en expertise heeft ten aanzien van het financieel-economisch perspectief in een vergelijkbare complexe organisatie in de publieke of non-profit sector. Specifiek wordt geselecteerd op de volgende kwaliteiten:

 • is vanuit zijn/haar professionele ervaring in staat om begrotingen, jaarrekeningen en financiële rapportages van de bestuurder te doorgronden en te beoordelen;
 • is in staat om deze informatie te relateren aan de strategie en continuïteit van de organisatie;
 • beschikt over de kwaliteiten om te kunnen adviseren over de integrale bedrijfsvoering en bestuurlijke processen;
 • heeft relevante ervaring en expertise vanuit een organisatieperspectief alsook wat betreft een audit- en accountingsperpectief;
 • relevante fiscale kennis is een pré, net als ervaring met informatiemanagement en risicomanagement;
 • kennis en ervaring op het gebied van beheer en financiering van vastgoed is een pré.

Bij voorkeur komen kandidaten uit de regio. Quadrant streeft naar de grootst mogelijke diversiteit in de Raad van Toezicht.

Inzet en vergoeding

De Raad van Toezicht komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast wordt van het lid van de Raad van Toezicht verwacht dat deelgenomen wordt aan werkbezoeken, scholing, evaluatie en andere activiteiten voortkomend uit de functie. De vergoeding is gebaseerd op de richtlijn van de NVTK – VTOI.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Uw motivatiebrief en curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 1 maart 2022 sturen naar sollicitatie@quadrantkindercentra.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Marja van Strien (voorzitter Raad van Toezicht), telefoonnummer: 06 – 54 36 78 66.

Sollicitatieprocedure:

In week 9 vindt selectie plaats, waarna geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met enkele leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele volgende ronde vindt plaats op woensdagmiddag 9 maart. De gesprekken vinden plaats in Gouda.


Sluit 1 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"