Zorgorganisatie Allévo

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HRM

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Goes | Zeeland
Sluit 29 juni 2022


Omschrijving Vacature

 

Allévo Zorg en Dienstverlening is een Zeeuwse zorgorganisatie die zorg en diensten levert op het gebied van thuiszorg, wonen met zorg, diensten aan huis, revalidatie en specialistische hulp. Van preventie tot zorg in de laatste levensfase. Allévo telt 1.520 medewerkers (circa 796 fte) en 425 vrijwilligers. Het totaal aantal cliënten is ruim 3.700 en de omzet bedraagt € 55 miljoen.

Voor Allévo is iedere cliënt uniek. Gelijkwaardigheid in de relatie tussen cliënt en Allévo en de vrijheid van keuze staan centraal. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt, wordt samen naar de beste oplossing gezocht. Doordat mensen langer thuis blijven wonen en de levensverwachting stijgt, vindt er een verschuiving van verpleeghuiszorg naar zorg thuis plaats en zijn er meer mensen die van tijdelijke zorg gebruik maken. Allévo wil de cliëntvraag en de (arbeids)markt goed blijven bedienen door een verdere versterking van de organisatie en het leiderschap. De visie van de toekomstige organisatiestructuur zet in op een andere verantwoordelijkheidsverdeling, meer zelfstandigheid op de werkvloer en een kleiner managementteam.

In het meerjarenbeleidsplan van Allévo (2019-2024) is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Er is ontwikkelruimte tussen traditionele thuiszorg en wonen met zorg. Preventie wordt verstevigd en verbeterd, met onder andere digitale ondersteuning en preventie thuis. Door de steeds verder toenemende arbeidsmarktproblematiek, blijft het op orde houden van het huidige personeelsbestand voor Allévo de hoogste prioriteit. Vanuit de visie dat een tevreden medewerker de basis vormt voor kwalitatief hoge zorg- en dienstverlening, wordt veel geïnvesteerd in opleiding en kennisontwikkeling.

Het realiseren van warme en liefdevolle zorg op maat vraagt om loyaliteit, participatie, inlevingsvermogen en aandacht. De kernwaarden betrokken, dichtbij, echt en verantwoordelijk zijn duidelijk merkbaar en voelbaar in de organisatie. De thema’s die in de komende jaren aandacht nodig hebben, zoals digitale transformatie en innovatie en samenwerking met andere organisaties, vragen echter ook om bepaalde nieuwe elementen in de cultuur, houding en gedrag van medewerkers. Denk aan meer proactiviteit, externe gerichtheid, creativiteit en resultaatgerichtheid door eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Allévo wil zich meer richten op niet vrijblijvende samenwerking met collega zorgaanbieders (onder meer in coöperatieverband) en gemeenten in de regio en wil zich gezamenlijk inzetten voor de ontwikkeling van de zorg van de toekomst.

De raad van toezicht

De raad van toezicht van Allévo bestaat uit vijf personen inclusief de voorzitter. Vanwege het recente vertrek van een lid van de raad van toezicht is er een vacature ontstaan  voor een nieuw lid van de raad van toezicht.

Allévo is op zoek naar een nieuw lid raad van toezicht met ervaring in het openbaar bestuur, sociaal domein, WMO en eerste lijn. Daarnaast is het een pré als het nieuwe lid raad van toezicht kennis heeft op het terrein van HRM. Het lid raad van toezicht wordt benoemd op voordracht van de cliëntenraad. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De raad is dusdanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de organisatie onafhankelijk en kritisch kunnen bewegen en elkaar qua kennisgebieden, persoonlijkheden en competenties aanvullen. Het uitgangspunt bij het toezichthouden is het cliëntperspectief en een wendbare en toekomstbestendige organisatie. De raad heeft de wens om naast de raad van bestuur en de organisatie te staan en geeft daarmee vanuit haar rol invulling aan de kernwaarden van Allévo. De raad werkt open en constructief samen met respect en ruimte voor ieders inbreng. Met alle uitdagingen waar Allévo voor staat (intern en extern) ontwikkelt zich ook het toezicht houden. Dit vraagt om teamgevoel, scherpte ten opzichte van elkaar en de bestuurder en het denken in mogelijkheden.

Algemene profieleisen raad van toezicht

 • Ervaring met medezeggenschap in de zorg/vertegenwoordigen van cliënt- en consumentenbelangen.
 • Complementair met de zittende leden wordt gezocht naar een (bij sterke voorkeur) vrouwelijke kandidaat.
 • Bekendheid met de regio: Het is wenselijk dat de nieuwe toezichthouder bij voorkeur woonachtig is in Zeeland, de Zeeuwse regio kent en de spelers en het krachtenveld in de regio waarin Allévo actief is. Voelt zich vanuit de bekendheid met de regio betrokken bij Allévo, haar medewerkers en cliënten.
 • De toezichthouder ziet het belang van de inbreng en positie/rol van de medezeggenschapsorganen. Alle gremia (RvT, RvB, OR, CR) dragen vanuit hun rol bij aan het functioneren van de organisatie met als doel kwalitatief goede zorg leveren.

Het lid van de raad van toezicht beschikt over

 • Academisch werk en denk niveau.
 • Heeft een profiel vanuit het openbaar bestuur/sociaal domein/Wmo/eerste lijn, eventueel in combinatie met een HRM-achtergrond (gelet op het duurzaam personeelsbeleid); hierbij wordt gezocht in aansluiting op de ontwikkelingen en een overkoepelende benadering van gezondheidszorg, sociaal domein en openbaar bestuur, mede gelet op onze ‘klantenkring’ in de extramurale sfeer.
 • Vaardigheden om domein overstijgend te denken.
 • Bekendheid met corporate governance; onderschrijven en naleven van de governancecode.
 • Kan op hoofdlijnen toetsen van voorgelegde aangelegenheden en organisatiebeleid.
 • Inhoud geven aan de klankbordfunctie van en met de raad van bestuur.
 • Inzicht in taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur.
 • Juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Uitoefening van adviserende en toezichthoudende rol in teamverband.
 • Beschikbaarheid en energie voor adequate invulling van de functie.
 • Relativerend vermogen en gevoel voor humor.

Allévo biedt u een interessante taak in een boeiende organisatie met een stevige positionering in de regio. Een organisatie die er 24 uur per dag, zeven dagen per week écht is voor mensen en die voorbereid wil zijn op de toekomstige zorgvraag. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn daarna, al dan niet aansluitend, eenmaal herbenoembaar. De raad van toezicht vergadert circa vijf keer per jaar. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding op basis van de Wet Normering Topinkomens en de daarbij behorende Ministeriële Regeling, mede gelet op de NVTZ adviesregeling.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Ernest Franken, bestuurssecretaris Allévo via 06 – 22 03 00 84. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Vivian Karelse, HR adviseur Allévo, via 06 – 82 34 09 90.

We gaan graag met u in gesprek! Uw reactie met een motivatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 29 juni 2022 via hr@allevo.nl.


Sluit 29 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"