Blijf Groep

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Multiculturele ontwikkelingen

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 14 augustus 2022


Omschrijving Vacature

 

Lid Raad van Toezicht Blijf Groep

Financiële portefeuille

 

Het profiel

Wij zoeken een kandidaat die zich willen committeren aan onze organisatie, die begrijpt welke positie Blijf Groep inneemt en wat ze betekent voor haar cliënten. Dus de intrinsieke motivatie en de persoonlijke drive om maatschappelijk relevant en betrokken te zijn, zijn voor Blijf Groep en voor deze rol onontbeerlijk.

Naast bovengenoemde ambities ziet Blijf Groep nog uitdagingen en verdere mogelijkheden in de samenwerking met andere partijen en netwerkpartners die meerwaarde bieden voor de cliënten en de organisatie van Blijf Groep. Voorbeelden daarvan zijn organisaties op het gebied van de geestelijke gezondheidzorg, Veilig Thuis organisaties als onderdeel van de beschermingsketen, partners met oog voor de culturele en maatschappelijke diversiteit waarin de organisatie opereert. Hiervoor zoeken we een kandidaat die voor de bestuurder een goede sparringpartner is en in de Raad van Toezicht op strategisch niveau de goede dialoog over deze onderwerpen kan aanzwengelen. Een pre daarbij is ervaring en/of betrokkenheid bij een sociale beweging Een brede kijk op ontwikkelingen in de zorg- en welzijn sector en voor organisaties in het sociaal middenveld heeft een meerwaarde. Uiteraard lezen we graag terug waarom iemand affiniteit heeft met de sector en de doelgroep.

Gezien de achtergrond van de cliënten en professionals is het een pre als iemand ervaring en kennis heeft van multiculturele ontwikkelingen in de breedste zin van het woord en aandacht kan geven aan inclusiviteit en diversiteit en begrijpt welke uitdagingen zich op dit vlak voordoen voor onze cliënten. We zoeken een ervaren toezichthouder die met beide benen in de maatschappij staat. Bestuurlijke ervaring, professionaliteit en senioriteit is nodig en we komen graag in contact met kandidaten die echt geloven in nieuw toezicht en die reflectief zijn op hun eigen rol. Vanwege de verdeling van aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht zal het nieuw te benoemen lid deel uit maken van de auditcommissie.

Tenslotte past bij deze Raad van Toezicht een kandidaat die open is, een warme persoonlijkheid heeft en oprecht trots wil zijn op een organisatie als Blijf Groep. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • analytisch en kritisch denkvermogen op WO niveau;
 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en opvang in het bijzonder;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • aantoonbare visie op het gebied van multiculturele diversiteit;
 • evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de Raad van Toezicht én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • organisatie-sensitiviteit en empathisch vermogen zijn welkom;
 • bij voorkeur ervaring met invulling geven aan het thema diversiteit en inclusiviteit;
 • kennis en ervaring en een bestaand netwerk binnen de GGZ sector en/of in de jeugd- en gezinsbeschermingsketen of andere partijen die meerwaarde kunnen bieden aan cliënten en de organisatie van Blijf Groep;
 • ten minste ervaring op het gebied van toezichthoudende rollen;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Blijf Groep stellen;
 • aantoonbare bedrijfseconomische en financiële kennis en bestuurlijke ervaring, bijvoorbeeld in een positie als CFO in een organisatie van waaruit hij/zij goed bekend is met het publieke domein en bij voorkeur ook de zorgsector. Dat betekent dat hij/zij financiële cijfers kan interpreteren, ‘er achter’ kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn.

 

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • strategisch denken;
 • positief kritische, constructieve houding;
 • onafhankelijkheid;
 • integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden;

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op de besturing van de organisatie en optreedt als werkgever van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De Raad van Toezicht vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij hij optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede Raad van Toezicht om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop toezicht gehouden wordt, zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De Raad van Toezicht volgt de Governancecode Sociaal Werk en kent een toezichtcultuur die waardegericht is. De raad komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en werkt met een Auditcommissie, een commissie Kwaliteit en Veiligheid en een Remuneratiecommissie. Binnen de Raad van Toezicht zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. 

De organisatie

Blijf Groep staat al meer dan 45 jaar voor veiligheid, betrokkenheid en het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Veilig Thuis Flevoland is onderdeel van Blijf Groep. Voor slachtoffers betekent Blijf Groep een veilige haven en een kans op een toekomst zonder geweld. Voor iedereen die werkt aan het oplossen van huiselijk geweld biedt Blijf Groep kennis, innovatie en expertise. Ongeveer 360 medewerkers zetten zich in: professioneel, betrokken en moedig. Waar anderen soms terugdeinzen, bieden wij concrete hulp. Blijf Groep werkt vanuit een duidelijke visie:

 • We zetten in op duurzame veiligheid.
 • Daarvoor is het nodig om geweldspatronen te doorbreken en intergenerationele overdracht te stoppen.
 • We bieden hulp op maat voor alle betrokkenen bij het geweld en zetten onze expertise in om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en bespreekbaar te maken.
 • We werken altijd samen waar dat nodig is voor de cliënten: ‘samen met de klant’ blijft bij alles wat we doen het leidende principe.
 • We hechten veel waarde aan multiculturele diversiteit en hebben een duidelijk rol in het oplossen van aanwezige vraagstukken.

Blijf Groep werkt in opdracht van zes centrumgemeenten: Alkmaar, Almere, Amsterdam, Haarlem, Hilversum en Zaanstad. Ieder van deze centrumgemeenten werkt samen met omliggende regiogemeenten in de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast krijgt Blijf Groep opdrachten van regiogemeenten Diemen en Lelystad en biedt het Oranje Huis in Almere ook crisisopvang en begeleid wonen voor de regio Gooi en Vechtstreek. Het werkgebied omvat daarmee bijna heel Noord-Holland (op de kop van Noord-Holland na) en Flevoland. Het werkgebied van Veilig Thuis Flevoland omvat de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Bij Veilig Thuis Flevoland bieden we advies en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling, doen onderzoek en leiden toe naar de juiste hulpverlening. Dit doen we voor burgers en professionals. In de Oranje Huizen en de andere (opvang)locaties bieden, coördineren en organiseren we directe hulp op maat, thuis of in de opvang.

De strategische koers voor de periode 2022 tot en met 2025 heeft als motto: doen wat werkt
We gaan langs drie lijnen aan de slag met:

 1. Doorontwikkeling van ons specialisme
 2. Meer contact met alle betrokkenen en nieuwe opvangplekken
 3. De krachten bundelen rond kennis, medewerkers en samenwerking

Blijf Groep heeft een omzet van ongeveer € 26 miljoen (grotendeels gemeentelijke gelden en voor een kleiner deel door bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren) en wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder.

Ontwikkelingen
Blijf Groep bevindt zich in een enerverende tijd. De vastgestelde strategische koers toont de ambities van de organisatie. Gezien de stijgende hulpvraag wordt ingezet op intramurale capaciteitsuitbreiding in zowel Amsterdam als in de Noord-Hollandse gemeenten. Deze capaciteitsuitbreiding vertaalt zich in de ontwikkeling van extra Oranje Huizen om deze diensten te kunnen leveren. Tegelijkertijd wordt een nieuwe ICT-omgeving uitgerold die ook de inhoudelijke doorontwikkeling van de dienstverlening ondersteunt. 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Vergoeding en procedure

We gaan uit van een commitment voor minimaal 4 jaar. De vergoeding voor de leden van deze Raad van Toezicht is voor 2021 gemaximeerd op € 6.000,- per jaar (deze vergoeding is exclusief btw) en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een voorzitter of een lid. De reactie termijn voor deze positie loopt t/m 14 augustus 2022. De gesprekken bij Blijf Groep zullen gepland worden in de 2de en 3de week van september met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Afhankelijk van de dan geldende regels zullen de gesprekken op het Oranje Huis Amsterdam (voorkeur) dan wel digitaal plaatsvinden.

Uw cv met motivatie kunt u richten aan Jaap P. Purmer, voorzitter Raad van Toezicht Blijf Groep. Vragen met betrekking tot de Raad van Toezicht kunt u hem per mail stellen: jaappurmer@accesstoquality.nl. Voor inhoudelijke vragen over Blijf Groep kunt u zich richten tot Hanneke Bakker, directeur-bestuurder Blijf Groep, Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 1562 3773. Voor meer informatie over de procedure kunt u mailen met Ana Vera-Baeza, adviseur werving & selectie, via a.vera-baeza@blijfgroep.nl.

 

SOLLICITEER >


Sluit 14 augustus 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"