Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 8 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Wat gaat u doen?

Binnen het kader van het jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgestelde jaarplan met begroting, ligt de dagelijkse leiding van de NVVE bij de Raad van Bestuur (RvB). De Raad van Toezicht (RvT) ziet erop toe dat de Raad van Bestuur dit doet conform de visie, missie en doelstellingen van de vereniging. Verder is de RvT werkgever, klankbord en sparringpartner voor de Raad van Bestuur en staat deze met raad en daad terzijde. De leden van de RvT kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen. Daarbij weten zij een goed evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid bij het werk van de NVVE en afstand als toezichthouder.

 

De RvT ziet in het bijzonder toe op:

 • De realisatie van zijn opdracht vanuit de Verenigingsstatuten en de Algemene Ledenvergadering
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de vereniging
 • De financiële verslaglegging
 • De naleving van wet- en regelgeving
 • De relatie met belanghebbenden zoals leden, vrijwilligers en werknemers

 

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 tot 7 leden met verschillende expertisegebieden. De RvT vervult zijn rollen en taken vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid. De huidige RvT kent een werkgeverscommissie en een auditcommissie die voorbereidende taken hebben in de besluitvorming van de raad. De RvT legt verantwoording af aan de ALV van de NVVE, die de RvT benoemt. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.


Wie zoeken wij? 

Voor de vrijgekomen functie binnen de RvT zoeken we een kandidaat met juridische expertise.

 

U voldoet aan de kenmerken die een vereiste zijn voor alle leden van de RvT:

 • Voldoende maatschappelijke en bestuurlijke of toezichthoudende ervaring, achtergrond en wijsheid om invulling te kunnen geven aan de brede toezichthoudende rol in teamverband.
 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • Inzicht in het werkveld van de NVVE en het krachtenveld waarin zij opereert.
 • In staat de benodigde tijd en energie te investeren.
 • Bereidheid tot verantwoording en kennis van governanceregels.
 • Evenwicht tussen betrokkenheid en afstand als toezichthouder.
 • Ervaring met verenigingsleven.

 

Daarnaast herkent u zich in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • Integer, sterk normbesef, zorgvuldig.
 • Sociaal en communicatief vaardig.
 • Actieve luisterhouding, kan feedback geven/ontvangen en reflectief op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
 • Gericht op dialoog, zowel intern als extern, en op verbinding met stakeholders.
 • Constructief kritische houding.
 • Proactieve opstelling; alert, informatie zoeken, dóórvragen, netwerken.

Diversiteit
Bij de samenstelling van de RvT streven we naar een evenwichtige spreiding van deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid van de leden. We zien graag dat de RvT-leden expertise en ervaring inbrengen op het gebied van financiën, (levenseinde)zorg , juridische zaken, politiek, onderzoek, vrijwilligers en ethiek. Ook streven we naar diversiteit in leeftijd, geslacht, regio en sociaal-culturele en etnische achtergrond.


Gezien de huidige samenstelling van de RvT gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

 

De RvT van de NVVE bestaat op dit moment uit:

 • Voorzitter: Job Cohen
 • Vicevoorzitter: Flip Sutorius
 • Leden: Barbara Middeldorp (einde termijn), Eddy Houwaart, Hans van Amstel-Jonker en Maarten ten Doesschate .

 

Welke inzet verwachten we?

De RvT vergadert ongeveer zes keer per jaar op een dinsdag van 16.00-18.30 uur (met aansluitend diner). Verder nemen de leden deel aan de Algemene Ledenvergadering (2 keer per jaar op een zaterdag). Daarnaast brengt eventuele deelname aan de auditcommissie of de werkgeverscommissie een extra tijdsinvestering met zich mee.

Alle leden zijn in staat en bereid een bijdrage aan het collectief te leveren en elkaar aan te vullen met specifieke deskundigheid en ervaring. Van RvT-leden wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de regie over het levenseinde en waarde willen toevoegen aan het functioneren van de organisatie door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen en zich als ambassadeur van de NVVE op te stellen.

 

Wat bieden wij?

Wij bieden een boeiende rol binnen een inspirerende organisatie. Een mooie kans om uw sociale bewogenheid vorm te geven. Het is een onbezoldigde functie. Gemaakte onkosten (zoals reiskosten) worden na overleg en goedkeuring vergoed.

 

Wie zijn wij?

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Wij helpen mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben. Wij willen dit bereiken door voorlichting voor iedereen en ondersteuning aan haar leden. We zetten ons in voor het beschermen van de euthanasiewet en voor het verbeteren van de wet- en regelgeving. De NVVE is aan de hand van drie rollen te typeren: we zijn raadgever voor iedereen die het nodig heeft. We zijn aanvoerder van gelijkgestemden. En we zijn aanjager van bewustwording, debat en wet- en regelgeving.

De NVVE staat naast iedereen die vindt dat mensen zelf moeten kunnen bepalen wanneer, waar en hoe zij overlijden. Met ruim 173.000 leden zijn we een grote, gerespecteerde en veel geraadpleegde vereniging. Op ons bureau in Amsterdam werken dertig mensen en overal in het land zijn in totaal ruim honderdvijftig vrijwillige medewerkers actief met voorlichting en advies.  De NVVE heeft een collegiale Raad van Bestuur bestaande uit Fransien van ter Beek (voorzitter) en Dick Bosscher (lid).


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Solliciteren?

Bent u enthousiast geworden? Laat het ons weten! Stuur uw CV en motivatie vóór 8 april 2022 naar Kitty de Ruig, K.deruig@nvve.nl.

U kunt voor vragen over de NVVE en de RvT-functie contact opnemen met Kitty via 020-5315916; zij brengt u in contact met RvT-voorzitter Job Cohen (voor vragen over de RvT) en/of RvB-voorzitter Fransien van ter Beek (voor vragen over de NVVE).

De selectiecommissie bestaat uit leden van de RvT, geadviseerd door de RvB. De eerste ronde selectiegesprekken vinden plaats op 19 april 2022 tussen 11.00 en 16.00 uur.
Begin juni wordt de voordracht verstuurd naar de ALV, die op 25 juni beslist over de benoeming.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 8 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"