Reinier van Arktel

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Cliëntperspectief

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Vught | Noord-Brabant
Sluit 0  


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Toezicht van Reinier van Arkel zoekt versterking! We zoeken iemand met visie en ervaring op het gebied van kwaliteit en het cliëntperspectief

De holding Reinier van Arkel groep bestaat uit de Stichting Reinier van Arkel en de Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch. De holding staat onder bestuurlijke leiding van de Raad van Bestuur, met de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en kiest voor een overwegend proactieve en betrokken opstelling bij de beleidsontwikkeling, met een gepaste distantie die hoort bij de rol en verantwoordelijkheid van het intern toezicht. Daarbij richt de RvT zich niet alleen op het bestuur maar ook op de interne besturing en de kwaliteit van de zorg, met in achtneming van het algemene publieke belang van de GGZ-zorg in de regio. Voor de leden van de Raad van Toezicht is de zorgbrede governancecode het uitgangspunt. De Raad van Toezicht komt in ieder geval zes keer per jaar bijeen en neemt daarnaast periodiek deel aan overleggen met de Cliëntenraden, de Familie en Betrokkenen Raad (FBR) en de Ondernemingsraden. Verder nemen de leden onder meer deel aan themabijeenkomsten georganiseerd door de instelling. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de auditcommissie financiën, ICT en vastgoed (1), de commissie kwaliteit, veiligheid & P&O (2) en de remuneratiecommissie (3). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & welzijn (NVTZ).

De Raad van Toezicht is als college gezamenlijk verantwoordelijk voor al zijn taken; het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de onderneming. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij als college samen met de Raad van Bestuur invulling geeft aan het strategisch partnerschap. Dit betekent dat de Raad van Toezicht vanuit de eigen toezichthoudende verantwoordelijkheid, dus vanuit een kritisch-onafhankelijke opstelling, het bestuur actief bevraagt, adviseert en toetst op kwalitatief goed beleid en ondersteunt bij de realisering van dat beleid in het krachtenveld van de organisatie. Als geheel dient de Raad van Toezicht over voldoende relevante kennis en ervaring te bezitten zodat deze zo compleet en complementair mogelijk is samengesteld. Daarnaast speelt ieder lid vanuit het oogpunt van zijn/haar specifieke competenties op deelterreinen een eigen rol.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht hebben algemene bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en kwaliteiten. De Leden zijn maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken. Hebben inzicht in de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en die in de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder.

Het generieke profiel voor een Lid van de Raad van Toezicht

• affiniteit met de GGZ en maatschappelijke opvang in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het bijzonder;
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een complexe omgeving;
• ruim strategisch inzicht en financiële basiskennis;
• het vermogen en de attitude om de bestuurder een klankbord te bieden, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden;
• het vermogen om het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie te toetsen;
• het vermogen om toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aangelegenheden die op bestuurlijk niveau aan de orde zijn;

• het vermogen om de strategische netwerkrol in te vullen en zo nodig aanwezig te zijn in het netwerk en krachtenveld van stakeholders en instituties;
• voldoende beschikbaarheid.

Specifiek profiel voor de vacature

Voor de huidige vacature zoeken we iemand die affiniteit heeft met de regio en beschikt over aantoonbare visie, kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en clientperspectief.

Reinier van Arkel werkt met cliënten en hun naaste omgeving aan herstel vanuit hun eigen prioriteiten op de verschillende levensgebieden. Dit doet Reinier van Arkel door de inzet van netwerkpsychiatrie en de ontwikkeling daarbinnen van de rol van onze professionals. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de ontwikkelingen binnen Reinier van Arkel en de bedoeling van onze zorg.

Het nieuwe lid is in staat de verbinding te leggen tussen GGZ-zorg en de zorg vanuit de maatschappelijke opvang en weet uit ervaring en/of onderzoek hoe de stem van de cliënten en hun naasten leidend kan worden in een professionele (behandel)omgeving èn in een leefomgeving waarin professionals aansluiten.

De benoeming vindt plaats met het vertrouwen van de Cliëntenraden in het bijzonder. We zijn op zoek naar iemand die in het samenspel van belangen (cliënt, organisatie, medewerker, stakeholders) van nature het cliëntperspectief inbrengt. Dit eventueel vanuit eigen ervaringsdeskundigheid. Ook prikkelt het nieuwe lid de dialoog op het gebied van kwaliteit van zorg- en dienstverlening en inhoudelijke vernieuwing. Het nieuwe lid kan vanuit deze rol kritisch meedenken met en toezicht houden op de ontwikkelingen in de organisatie en zal deel uitmaken van de auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en P&O.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer weten: Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor contact op met Rienk Goodijk (voorzitter RvT), bereikbaar op: 06-53714250.

Solliciteren: Solliciteren kan door het insturen van uw CV en motivatiebrief via deze “sollicitatie button”.

Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met: zondag 15 mei 2022.

De procedure bestaat uit twee gespreksrondes gevolgd door adviesgesprekken met medezeggenschapsgremia. De eerste gespreksronde vindt plaats op 25 mei in de middag. We streven naar een benoeming van een nieuw lid RvT per 01-08-2022.

Als onderdeel van de selectieprocedure zullen wij na overleg referenties inwinnen.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’.


Sluit 0  
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"